18102019 OFERTA Persoal Administrativo (136.2 KiB)

Emprego Público

Oferta emprego 2018 e 2017 ( Todas as prazas están pendentes de convocatoria polo que ata que se publique a mesma, non se abrirá prazo para a presentación de solicitudes)

Publicación DOG OPE 2018

 Publicación DOG OPE 2017

Procesos Temporais en curso:

 

OBRADOIRO DE EMPREGO ” COIDAR DE NÓS II”

As persoas interesadas en participar no Obradoiro de emprego deberán estar inscritas no Servizo Público de Emprego, dado que o sistema de admisión de candidatos/as será o de oferta de emprego tramitada na Oficina de Emprego de Ponteareas.

Modelos de solicitude para participar no proceso:

Ofertas de emprego presentadas ante o Servizo Público de Emprego sito en Ponteareas, o día 18/10/2019

 

 

LISTAXES DE CONTRATACIÓNS E NOMEAMENTOS:

Lista Substitucións categoría de Traballador/a Social

Abrese un novo prazo para a presentación de instancias na categoría de Traballador/a Social dende o día 21/08/2019 ao 09/09/2019 ámbolos dous inclusive

Anuncio anulación prazo para a presentación de instancias na categoría de Traballador/a Social

Lista Substitucións categoría de Auxiliar Clínica,

Abrese un novo prazo para a presentación de instancias na categoría de auxiliar de clínica, pertencente as bases específicas para listas de contratacións de diversas categorías.

O finalizar o proceso tal como recolle o Decreto nº 2019-1841, unificaranse a lista resultante do proceso selectivo e a existente nunha soa lista de substitucións, na que a orde de prelación final virá determinada pola puntuación obtida por cada aspirante en calquera dos dous procesos.

 

Prazo de presentación de instancias dende o día 06/07/2019 ata 26/07/2019

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 20/08/2019  ao 02/09/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva de  admitidos e excluídos publicada no taboleiro de anuncios o día 13 de setembro de 2019

Acta final de puntuación exposta no taboleiro de anuncios do Concello o 01/10/2019

Decreto unificando as listas de auxiliar de clínica aprobado o día 03/10/2019 e publicadas no taboleiro de anuncios no mesmo día

Lista Substitucións categoría de Profesor de Música, na especialidade de Piano

Anuncio apertura prazo presentación de instancias, dende o 09/03/2019 ao 28/03/2019,  segundo as bases aprobadas por Xunta de Goberno de data 20 de marzo de 2017, co fin da confección da Lista de contratacións para a praza de profesor de música, especialidade de Piano

Bases que rixen o proceso:

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 08/05/2019  ao 22/05/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluidos

Acta de valoración Curricular

Lista final unificada bolsa de emprego

Lista Substitucións categoría de Profesor de Música, na especialidade de Violín

Anuncio apertura prazo presentación de instancias, dende o 08/03/2019 ao 27/03/2019,  segundo as bases aprobadas por Xunta de Goberno de data 20 de marzo de 2017, co fin da confección da Lista de contratacións para a praza de profesor de música, especialidade de Violín.

Bases que rixen o proceso:

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 06/07/2019  ao 19/07/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluídos publicada no taboleiro do Concello o 16/08/2019

Acta de puntuación publicada o día 16092019 no taboleiro de anuncios do Concello

Lista final unificada por Resolución de Alcaldía de data 18102019 e publicada no mesmo día no Taboleiro de Anuncios

Bases e Convocatoria de AUXILIAR AXUDA NO FOGAR,  publicadas  no BOPPO nº 4 de data 07 de xaneiro de 2019.

Prazo de presentación de instancias dende o 08/01/2019  ao  28/01/2019 inclusive

07012019 Bases Listas Substitución Categoría AUXILIAR AXUDA NO FOGAR (317.1 KiB)

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 15/03/2019  ao 29/03/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva de admitidos e excluídos publicada o  día 26/04/2019

Acta final de puntuación publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 27/09/2019

Texto consolidado das Bases Xerais para a confección de listaxes de contratacións e nomeamentos con carácter temporal no Concello de Ponteareas. Publicado anuncio no BOPPO nº 193 de data 05 de outubro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Bases específicas para a confección de listaxes de contratacións de persoal laboral temporal nas categorías de Administrativo/a e Secretario/a de Conservatorio no Concello de Ponteareas. Publicado anuncio no BOPPO nº 97 de data 22 de maio de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Prazo de presentación de instancias dende o 23/05/2018 ata o día 11/06/2018 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 30/10/2018 ao 13/11/2018 ámbolos dous inclusive. Publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 29/10/2018.

Lista definitiva admitidos e excluídos

Convócase a todos os candidatos admitidos/as para a realización da proba teórica,  o vindeiro Martes, 18 de decembro de 2018 ás 17:30 horas, que terá lugar no Instituto Val Do Tea, dirección rúa Feliciano Barrera, 36860 , Ponteareas – Pontevedra.

Os candidatos deberán vir provistos de DNI e bolígrafo negro.

Modelos de exames e resultado

Acta de puntuación primeiro exame

Anuncio convocatoría 2º examen que terá lugar o vindeiro día 06/02/2019 ás 10.30 h, no IES Val do Tea, sito na rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas

Anunción de puntuación segunda proba, publicada no taboleiro de anuncios o día 13/02/2019

Desconvocatoría exame galego

Acta final

Bases específicas para a selección de funcionarios interinos e persoal laboral temporal no Concello de Ponteareas na categoría de Auxiliar administrativo. Publicado anuncio no BOPPO nº 97 de data 22 de maio de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Prazo de presentación de instancias dende o 23/05/2018 ata o día 11/06/2018 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 6/09/2018 ao 20/09/2018 ámbolos dous inclusive. Publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 5/9/2018.

Lista provisional admitidos e excluídos por omisión dun candidato, prazo de presentación de alegacións dende o día 18/10/2018 ao 31/10/2018 ámbolos dous inclusive. Publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 17/10/2018.

Lista definitiva admitidos e excluídos

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o Martes 8 de xaneiro de 2019 para a realización do “Primeiro exercicio. Proba teórica”, debendo estar ás 17:30 horas no Instituto Val do Tea sito na R/ Feliciano Barrera, 36860, Pontearas, para a realización do mentado exercicio.

Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, así como de bolígrafo negro.

Publicada a plantilla de exame no Taboleiro de Anuncios do Concello ,  na Páxina Web e sede electrónica en data 09/01/2019.  Segundo a base 5. Procedemento selectivo, os aspirantes dipoñen dun prazo de 3 días hábiles para a presentación de alegacións ás preguntas formuladas, a contar a partir do día seguinte á súa publicación. Prazo de presentación alegacións dende o 10/01/2019 ao 14/01/2019 ámbolos dous inclusive.

Anuncio resultado das maiores 40 notas. Ao abeiro co establecido no punto 5 das bases específicas do proceso selectivo onde se indica que soamente poderán pasar a proba práctica un máximo de cuarenta aspirantes súbese ao arquivo entregado polo Tribunal

Rectificación lista de puntuación primeiro exame e anuncio proba práctica que terá lugar o vindiro día 20/03/2019 as 17.00h no I.E.S. Val do Tea, sito na rúa Feliciano Barrera de Ponteareas

Documento aclaratorio relativo os aspirantes que deberán presentarse a proba convocada para o 20/03/2019

Resultado 2ª proba publicada no taboleiro de anuncios da Casa Consitorial o día 05/04/2019.

Convócase aos candidatos que deban realizar a proba de galego  o vindeiro día 12 as 9.00h na Casa Consitorial.

Acta exame galego e valoración de méritos da fase oposición publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 17/04/2019.

Resolución de Alcaldía aprobando a Lista Final 

Bases específicas para a confección de listaxes de contratacións de diversas categorías de persoal laboral no Concello de Ponteareas. Publicado anuncio no BOPPO nº 97 de data 22 de maio de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Prazo de presentación de instancias dende o 23/05/2018 ata o día 11/06/2018 inclusive

CATEGORÍAS:

  • CONSERXE

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 6/09/2018 ao 20/09/2018 ámbolos dous inclusivePublicado no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 5/9/2018.

Lista definitiva publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 17/10/2018

Modificación da Lista definitiva de Admitidos e excluidos por omisión dun aspirante na lista definitiva aprobada en data 16/10/2018,  publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 29/10/2018.

Modificación tribunal de selección publicado no Taboleiro de anuncios o día 07/11/2018

Acta de puntuacións publicada no Taboleiro de Anuncios o día 03/12/2018

Acta de rectificación da acta de puntuacións publicada no Taboleiro de Anuncios o día 03/12/2018 ao abeiro das alegacións presentadas no prazo establecido,  nova data de publicación no taboleiro de anuncios da Casa Consitorial o día  18/01/2019

Lista final resolvendo alegacións publicada o día 20/03/2019 no taboleiro e páxina web

AUXILIAR BIBLIOTECA

Lista definitiva de admitidos e excluídos exposta o día 28/11/2018

Públicase no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 15/01/2019  a acta  final de puntuación que se relaciona:

Lista final resolvendo alegacións publicada o día 20/03/2019 no taboleiro e páxina web

LIMPADOR/A

Lista definitiva de admitidos e excluídos exposta o día 07/12/2018

Lista final de puntuación resoltas as alegacións presentadas

Bases Substitucións (Proceso rematado)

Bases e Convocatoria de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL Funcionario,  publicadas  BOPPO nº 220 de data 15 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias dende o 16/11/2018 ata o día 05/12/2018 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 09/01/2019  ao 22/01/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluídos, convócase a todos os candidatos admitidos/as para a realización do primeiro exercicio,  o vindeiro Martes, 12 de marzo de 2019 ás 10:00 horas, que terá lugar no CDL, dirección Lomba do Cruceiro 5, Ribadetea – Ponteareas – Pontevedra.

Lista final de puntuación publicada o día 26032019

Prazo de presentación de instancias, dende o 05 ao 24 de maio  inclusive (BOP 04/05/2017).

Incorporaranse automáticamente o presente proceso, as persoas que xa presentaron a súa solicitude no prazo anterior ( do 01 ao 21 de novembro de 2016), se ben poderán incorporar nova documentación aos méritos xa alegados.

 CATEGORÍAS:

Auxiliar de Clínica

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 17/08/2017)

Publicada lista final de puntuación no taboleiro de anuncios o día 16/211/2017

Auxiliar  Puericultura

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 18/08/2017)

Decreto de Alcaldía e Acta de puntuacións publicada o día 18/01/2018

Axudante de Cociña

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións ata o 10 de xullo do 2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos ( publicada 13/11/2017). Tódolos candidatos admitidos deberán presentarse provistos do DNI,  o martes 21 de novembro 2017 as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas, para a celebración da proba teórica

Primeira proba

Puntuación primeira proba 

Acta de rectificación da primeira proba publicada no taboleiro o día 23/03/2018

Convócase aos candidatos a proba práctica que terá lugar o vindeiro día 18/04/2018 as 16.00h na Residencia da Terceira Idade, sita na rúa Santa Ana, 16 – 36860 Ponteareas

Acta proba práctica e acta final 

Camareiro/a – limpador/a

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 18/08/2017)

Acta final de puntuación publicada no taboleiro de anuncios do concello o día 28/12/2017

Profesor/a música, especialidade Frauta

Prazo de presentación de instancias  dende o 31/01/2018 ao 19/02/2018   inclusive (BOP 30/01/2018). O proceso rexerase polas  Bases Xerais Para Confección Listaxes De Contratación Temporal Persoal Laboral ( premer para descargar) e Bases Específicas Diversas Categorías (listas Substitucións)(premer para descargar) que igualmente se atopan na parte superior de este apartado.

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións dende  o 28  de febreiro ao 13 de marzo de 2018 ambos inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos, 

Rectificación da lista definitiva por mor da variación na composición do Tribunal de Selección

Acta final de valoración curricular de data 22/03/2018

Decreto de Alcaldía unificando as dúas listas de substitución, publicada no taboleiro do Concello o día 23/03/2018

Profesor/a música, especialidade Linguaxe Musical

Prazo de presentación de instancias  dende o 06 ao 26 de decembro de  inclusive (BOP 05/12/2017). O proceso rexerase polas  Bases Xerais Para Confección Listaxes De Contratación Temporal Persoal Laboral ( premer para descargar) e Bases Específicas Diversas Categorías (listas Substitucións)(premer para descargar) que igualmente se atopan na parte superior de este apartado.

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións dende  o 02 ao 15 de febreiro de  2018 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos, publicada no taboleiro do Concello o día 27/02/2018

Rectificación da lista definitiva por mor da variación na composición do Tribunal de Selección

Acta final de valoración curricular de data 22/03/2018

Decreto de Alcaldía unificando as dúas listas de substitución, publicada no taboleiro do Concello o día 23/03/2018

Profesor/a música, especialidade Oboe

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións dende  o 11 ao 20 de novembro de  2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 24/11/2017 no taboleiro)

Acta Puntuación realizada e exposta no taboleiro do Concello o día 28/11/2017

Bases Substitucións (Proceso anterior)

Prazo de presentación de instancias, dende o 1 ao 21 de novembro inclusive (BOP 31/10/2016).


Procesos rematados:

Bases e Convocatoria de LIMPADOR/A

Publicado no BOP de Pontevedra as bases e convocatoría para proveer unha praza de limpador/a  mediante contrato de interinidade en  praza. Abrese un prazo de 20 días naturais para a presentación de instancias, prazo que finalizará o vindeiro día 17 de xaneiro de 2019.

Lista provisional de admitidos e excluidos publicada o día 23/04/2019, ábrese un prazo de 10 días hábiles para a presentación de instancias, dende o 24 de abril ao  08 de maio de 2019.

Lista definitiva de admitidos e excluidos publicada o día 03/06/2019, nos próximos días publicarase o día da proba teórica  recollida na base 6.1- Fase de Oposición: Obrigatoria e eliminatoria.

Convócase a todos/as os/as aspirantes admitidos/as para a realización da proba teórica o vindeiro 26/06/2019 ás 11:00 h, que terá lugar no IES Val do Tea, C/ Feliciano Barrera, 36860, Ponteareas. Os/As candidatos/as deberán vir provistos de DNI e bolígrafo.

Modelo en galego e castelá  e  plantilla resultado exame realizado o día 26/06/2019 

Acta Definitiva Tribunal Selección publicada o día 02 de agosto de 2019

Fomento da Empregabilidade “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”

Os/As candidatos/as que reciban a convocatoria por parte do Servizo Público de Emprego para participar no proceso selectivo, deberán presentar a través do rexistro de entrada do Concello a documentación recollida nas bases así como o anexo I cumprimentado con data límite de presentación o 16/08/2019.

Bases

Tribunal de Selección 

Titulado/a Grao de Economía

Concédese aos aspirantes un prazo de UN día hábil, 20/08/2019 para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista.

lista definitiva de admitidos e excluidos, convócase a todos/as candidatos/as a proba práctica e concurso de méritos que se realizará o día 22 de agosto de 2019 as 11:00 no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas sito Xardíns da Xiralda s/n Ponteareas. Deberán vir provistos de documento identificativo e bolígrafo.

Acta puntuación

Titulado/a Grao de Relacións Laborais e Recursos Humanos.

Concédese aos aspirantes un prazo de UN día hábil, 20/08/2019 para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista.

Acta puntuación

lista definitiva de admitidos e excluidos, convócase a todos/as candidatos/as a proba práctica e concurso de méritos que se realizará o día 22 de agosto de 2019 as 12:30 no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas sito Xardíns da Xiralda s/n Ponteareas. Deberán vir provistos de documento identificativo e bolígrafo.

Titulado/a Grao de Dereito

Concédese aos aspirantes un prazo de UN día hábil, 20/08/2019 para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista.

lista definitiva de admitidos e excluidos, convócase a todos/as candidatos/as a proba práctica e concurso de méritos que se realizará o día 22 de agosto de 2019 as 09:30 no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas sito Xardíns da Xiralda s/n Ponteareas. Deberán vir provistos de documento identificativo e bolígrafo.

Acta puntuación

OFICIAL 1ª COCIÑA

 

Presentada oferta de emprego  ante o Servizo Público de Emprego co fin de cubrir as vacacións e descansos do Oficial de primeira de cociña cun contrato a través de Acumulación de Tarefas e fin contrato 19/09/2019

Os/As candidatos/as que reciban a convocatoria por parte do Servizo Público de Emprego para participar no proceso selectivo, deberán presentarse o día 13/08/2019 as 10.00h na Residencia de Santa Ana, provistos da documentación que desexen presentar.

Acta de puntuación do proceso celebrado o día 13082019

Programa de cooperación Socorrista

Os/As Candidatos/as que reciban a convocatoria por parte do Servizo Público de Emprego para participar no proceso selectivo, deberán presentar a través do rexistro de entrada do Concello a documentación recollida nas bases así como o anexo I cumprimentado con data límite de presentación o 18/06/2019.

Bases

Oferta

Lista definitiva de admitidos/as e exluidos/as

Convócase a todos/as candidatos/as a proba práctica que se realizará o día 26 de xuño de 2019 as 17:00 na praia fluvial da Freixa do Concello.

Os/as aspirantes poderán vir provistos de: bañador, gafas, gorro, aletas e traxe de neopreno.

ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN CONVOCATORIA DÚAS PRAZAS DE SOCORRISTA DE DATA 26 DE XUÑO DE 2019

ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN CONVOCATORIA DÚAS PRAZAS DE SOCORRISTA DE DATA 27 DE XUÑO DE 2019

Aprobación de Resolución de modificación de bases e solicitude de candidatos/as o Servizo Público de Emprego. Os/As Candidatos/as que reciban a convocatoria,  deberán presentar  a documentación recollida nas bases así como o anexo I cumprimentado o día 10/07/2019 as 10.00h para a realización da proba práctica e valoración curricular,  deberán  vir provistos de: bañador, gafas, gorro, aletas e traxe de neopreno. Lugar da proba: praia fluvial da Freixa do Concello.

Programa RISGA 2019

As Ofertas de emprego serán presentadas o día 21/05/2019 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas

Categoría Limpadora:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 27/05/2019 as 09.00h, na Casa Consitorial no segundo andar para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Categoría Auxiliar Administrativo:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 28/05/2019 as 16.00h, no Centro de Desenvolvemento Local para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea Ponteareas.

Acta de puntuación 

Categoría Peón de Medio Ambiente:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 27/05/2019 as 16.00h, no Parque das Pombas, ( na parte treseira das instalacións de Bombeiros) para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta de puntuación 

Categoría Peón:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 27/05/2019 as 10.00h, na Casa Consitorial no segundo andar para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta de puntuación 

Categoría Oficial 3ª Oficios Varios:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 28/05/2019 as 17.00h, no Centro de Desenvolvemento Local para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea Ponteareas.

Acta de puntuación 

Acta complementaria de  de puntuación

Categoría Auxiliar Museo:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 29/05/2019 as 10.00h, na Biblioteca Municipal para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sita na Rúa Perillana 9 -11, 36860 Ponteareas.

Acta de puntuación 

Programa DEPUTACIÓN 2019

Información sobre os códigos (CNO) dos postos de traballo que o Concello solicitará á Oficina de Emprego nos vindeiros días para solicitar a selección da contratación:

O proceso selectivo realizarase a través do Servizo Galego de Emprego, para poder participar neste proceso deberase estar inscrito como demandante de emprego, nas categorías solicitadas que a continuación se relacionan. As Bases dos procesos selectivos se subirán nos vindeiros días.

Bases  Peón de vias e obras

Bases  Peón de medioambiente

Acta final Peón Medio ambiente publicado no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Bases  Oficial III

Acta Oficial 3ª oficios varios, Fontaneiro, Albanel e Oficios varios publicadas o día 09/04/2019

Bases Licenciado ou grao en Dereito, Licenciado ou grao en Mediambiente; 1 Diplomado ou grao en administración pública, 01 diplomado ou grao en Turismo

Acta Licenciado/a en dereito exposta o día 09042019 no taboleiro de anuncios do Concello

Acta Diplomado ou grao en Turismo publicado no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Acta Diplomado ou grao en Administración Pública publicado no taboleiro do Concello  o día 12/04/2019

Acta Técnico en Medio Ambiente a publicado no taboleiro do Concello  o día 15/04/2019

Bases  1 Axudante cociña, 2 Auxiliar Clínica, 2 Limpadores/as, 4 Auxiliar Administrativo/a

Decreto de rectificación bases Auxiliar administrativo por erro material

Acta do Tribunal na categoría  Axudante de Cociña exposta no Taboleiro de Anuncios día 05/04/2019

Acta do Tribunal na categoría  Axudante de Cociña exposta no Taboleiro de Anuncios día 10/05/2019

Acta do Tribunal na categoría  Auxiliar Clínica publicada no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Actas do Tribunal na categoría  Limpador/a publicada no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Acta do Tribunal na categoría Auxiliar Administrativo/a publicada no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Lista final de puntuación aprobada por Resolución de Alcaldía de data 16/05/2019 publicada no Taboleiro o mesmo día da súa aprobación

Bases Animador Sociocultural, 1 Técnico en educación infantil e 1 Técnico en Obra Pública

Acta Técnico en Obra Pública publicado no taboleiro do Concello  o día 12/04/2019

Acta Técnico en Xardín Infancia publicado no taboleiro do Concello  o día 15/04/2019

Acta Animador Sociocultural publicado no taboleiro do Concello  o día 15/04/2019

Praza OFICIAL POLICIA (promoción interna)

Publicado no BOE o día 16 de outubro de 2018 anuncio de apertura prazo para presentar solicitude para a cobertura por promoción interna dunha  praza de Oficial de Policía. Prazo de presentación de instancias dende o día 17/10/2018 ao 05/11/2018 ámbolos dous inclusive.

Publicada  a lista provisional no BOP de Pontevedra. Abrese un prazo de 10 días para a emenda de defectos ou  alegacións pola súa omisión na lista,así como para promover a recusación dos membros do tribunal, prazo que finalizará o vindeiro día 25 de xaneiro de 2019.

Publicada  a lista Definitiva  no taboleiro de anuncios do Concello e sede electrónica.

Convócase a todos os candidatos a realización do primeiro exame que terá lugar o vindeiro día 07 de febreiro as 17.00h nas Dependencias da Policia Local, sitas na rúa As Pombas s/n. O candidato deberá vir provisto de bolígrafo negro e DNI ou documento fidedigno.

Rectificación decreto lista definitiva

Acta  fase de concurso e convocatoria a seguinte proba que terá lugar o vindeiro día 19/02/2019 as 11.00h nas dependencias da Policia Local de Ponteareas

Acta resultado primeiro exercico, convócase ao candidato a seguinte proba que terá lugar o vindeiro día 26/02/2019 as 11.00h nas dependencias da Policia Local de Ponteareas.

Acta resultado segundo exercicio 

Acta final de puntuación

SOLICITUDES SEN DETERMINAR CATEGORÍA:

Comprobado que foron presentados anexos sen especificar a praza en concreto á que optan, e dado que en cada anexo se debe reflectir unicamente unha categoría no apartado “Praza”, publícase Lista provisional de admitidos e excluídos de solicitudes sen especificar categoría, concedendo un prazo para a emenda de defectos ou alegacións dende o 21/09/2018 ao 4/10/2018 ámbolos dous inclusive. Publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web en data 20/09/2018.

Bases específicas para cubrir como persoal laboral temporal con contrato por interinidade unha praza de traballador/a social e creación dunha lista de substitucións. Publicado anuncio no BOPPO nº 97 de data 22 de maio de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Prazo de presentación de instancias dende o 23/05/2018 ata o día 11/06/2018 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 29/08/2018 ao 12/09/2018 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva de admitidos e excluidos publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 28/09/2018

Convócase a tódolos/as candidatos/as admitidos/as o vindeiro mércores 17 de outubro de 2018  para a realización do “Primeiro exercicio. Proba de coñecemnetos”, as 11.00 horas   no Salón de Actos do Instituto do Val do Tea, sito en Rúa Feliciano Barrera, 36860. Ponteareas.

Os aspirantes deberán  presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, ao xuízo do tribunal.

Publicada a plantilla de exame no Taboleiro de Anuncios do Concello ,  na Páxina Web e sede electrónica en data 18/10/2018.  Segundo a base 6. Procedemento selectivo, os aspirantes dipoñen dun prazo de 3 días hábiles para a presentación de alegacións ás preguntas formuladas, a contar a partir do día seguinte á súa publicación. Prazo de presentación alegacións dende o 19/10/2018 ao 23/10/2018 ámbolos dous inclusive.

O día 09/11/2018 publícase no Taboleiro de Anuncios a Relación de candidatos/as presentados/as ao primeiro exame e Acta de puntuación do mesmo.

Convócase a tódolos/as  candidato/as que superaron/an a primeira proba para a realización da segunda fase do proceso selectivo ” Suposto Práctico”, que terá lugar o día 22 ás 10.00h no Centro de Desenvolvemento Local sito en Lomba do Cruceiro 5, Ribadetea, 36866 Ponteareas

Públicase no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 10/12/2018  as actas da asistencia a proba práctica, a acta do resultado da proba práctica e a acta final de puntuación que se relacionan:

Cursos AFD (Acciones formativas para desempregados) 2018:

Comunicación da anulación dos cursos AFD  Marketing e Compravenda Internacional, e Creación e Xestión de Microempresas   ao abeiro da Resolución 2018-3243 de data 03/12/2018:

CURSO  ” Marketing e Compravenda Internacional

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o curso  ” Marketing e Compravenda Internacional “, a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 6 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 220 de data 15 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 16 ao 22 de novembro de 2018 ámbolos dous inclusive 

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións 05 días dende o día 24/11/2018

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de INGLÉS curso  ” Marketing e Compravenda Internacional “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 6 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de FRANCÉS curso  ” Marketing e Compravenda Internacional “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 6 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de CREACIÓN DE EMPRESAS curso  ” Marketing e Compravenda Internacional “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 6 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

CURSO:  ” Creación e Xestión de Microempresas”

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o curso  ” Creación e Xestión de Microempresas “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 5 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 220 de data 15 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 16 ao 22 de novembro de 2018 ámbolos dous inclusive 

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións 05 días dende o día 24/11/2018

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de PRL curso  ” Creación e Xestión de Microempresas “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 5 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Bases e Convocatoria PARA AMBOS CURSOS:

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo  FORMACIÓN PARA A IGUALDADE   ” Creación e Xestión de Microempresas ” e Marketing e Compravenda Internacional ,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 53,33 %  Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL E NA IGUALDADE DE XÉNERO curso  ” Creación e Xestión de Microempresas ” e Marketing e Compravenda Internacional ,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 66,67%  Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Obradoiro de Emprego “COIDAR DE NOS” (Ponteareas/ As Neves)

Ofertas de Emprego presentadas o día 28/09/2018 ante o Servizo Público de Emprego

Equipo Directivo

Docentes

Listaxe provisional e cartel informativo publicado o día 19/10/2018

O día para ALEGACIÓNS será o  22 de  outubro de 2018 na Oficina de Emprego da  Consellería de Economía, Emprego e Industria na que se presentou toda a documentación.

Listaxe definitiva o persoal de Dirección, Titoría, Experto – Docente e de Apoio  publicado o día 26/10/2018.

Convocatoria entrevista do persoal de Dirección, Titoría, Experto – Docente e de Apoio  publicado o día 26/10/2018 que terán lugar no Centro de Desenvolvemento Local o día 30/10/2018 as horas indicadas no arquivo.

Listaxe definitiva con puntuación do persoal de Dirección, Titoría, Experto – Docente e de Apoio  publicado o día 31/10/2018.

Alumnos/as – Traballadores/as

Listaxe de baremación de Alumnos/as – Traballadores/as (data de exposición o día 19/10/2018)

Listaxe convocando  aos Alumnos/as – Traballadores/as para realizar as entrevistas o día 24 de outubro de 2018 a hora indicada para cada aspirante (data de exposición o día 19/10/2018)

Listaxe definitivo de selección  dos Alumnos/as – Traballadores/as publicado o día 25/10/2018

Praza ORIENTADOR/A LABORAL

Proceso selectivo para a cobertura dunha praza  de Orientador/a Laboral temporal con contrato por obra ou servizo determinado

Prazo de presentación de instancias  dende o día 27 ao 31 de agosto de 2018 ámbolos dous inclusive 

Lista provisional admitidos e excluídos rectificada, prazo de presentación de alegacións dende o día 11/09/2018 ao 17/09/2018 ámbolos dous inclusive. Publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web en data 7 de setembro de 2018.

Lista definitiva de admitidos e excluídos (publicada no taboleiro de anuncio o 18/09/2018)

Acta de puntuación final publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 28/09/2018

Prazas PEÓN GRUMIR e CONDUTOR  SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Proceso selectivo para a cobertura das prazas anteriormente mencionadas  a través de contrato de interinidade en praza.

Prazo de presentación de instancias dende o día 19/12/2017 ao 08/01/2018 ambos inclusive

Anuncio BOP de data 18/12/2017

Procedemento para o abono da taxa por dereito a exame:

A taxa farase efectiva en réxime de autoliquidación simultánea coa solicitude de participación nas probas selectivas.

O documento de ingreso será solicitado previamente o Departamento de Rendas do Concello ( tlfno.: 986640000 ou correo electrónico; rentas@ponteareas.gal

Comunícaselle  a tódolos aspirantes que presentaron a súa solicitude no prazo xeral de presentación de instancias que rematou o día 08/01/2018, que se abre un novo prazo exclusivamente para a presentación da acreditación de galego a través do correspondente nivel de celga, se non o presentaron no período anterior. Prazo que empezará a contar dende o día 13/01/2018 ata o 26/01/2018 ambos inclusive

Categoría  PEÓN GRUMIR

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 30/01/2018); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 31/01/2018 ata 13/02/2018 inclusive

Listaxe definitiva admitidos e excluidos publicada 02/03/2018 no taboleiro de anuncios do Concello.

Actas das probas realizadas o día 13/03/2018

Lémbrase a tódolos candidatos que deberán aportar ante o tribunal un certificado ou informe médico, con unha data de expedición que non supere os tres meses anteriores a data de celebración da primeira proba física, no que se faga constar expresamente o seguinte:  ” que reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados nesta bases”.

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro martes 13 de marzo para a realización das probas do 1º exercicio da Fase de Concurso-Oposición, segundo o apartado 6º “Procedemento selectivo” das Bases específicas aprobadas por Decreto de data 4 de decembro de 2017, debendo estar ás 9:00 horas no Parque Municipal de Bombeiros sito na rúa Pombas, s/n, 36860, Ponteareas, para a realización das probas do banco e dominadas.

As demais probas do 1º exercicio se realizarán ao longo da mañá, nas horas que indique o Tribunal, no Campo Municipal de Pardellas, sito na rúa Freixa, s/n, Ponteareas, para o caso da proba dos 1000 m, e na Piscina Municipal de Ponteareas sita na rúa As Cachadas, s/n, Ponteareas, para a proba dos 50 metros piscina.

Rectificación de nomeamento dun membro do Tribunal aprobada na Lista definitiva

CONVOCATORIA Recoñecemento Médico; convócase a todos os candidatos que superaron as probas físicas ao recoñecemento médico o día e  hora indicada no arquivo anexo, que terá lugar no Centro Médico San Miguel, sito en Rúa Trovador Xoan García de Guillade, 33 – Ponteareas,

Convocatoria candidatos proba test que terá lugar o vindeiro día 02/05/2018 as 10.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea – Ponteareas.

Resultado proba tipo test realizada o día 02/05/2018 no Centro de Desenvolvemento Local

Taboa respostas proba teórica (tipo test) praza Peón grumir. Publicado no taboleiro de anuncios e na páx. web en data 8/05/2018

CONVOCATORIA TERCER EXERCICIO: Resolución alegacións proba teórica e  convocatoria tercer exercicio para a praza de peón grumir o próximo 4 de xullo do 2018, as 9 horas, no Parque Municipal de Bombeiros sito na rúa Pombas, s/n, 36860, Ponteareas.

Actas finais publicadas no Taboleiro de anuncios o día 09/07/2018

Categoría CONDUTOR

provisional admitidos e excluidos (publicada 30/01/2018); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 31/01/2018 ata 13/02/2018 inclusive

Listaxe definitiva admitidos e excluidos publicada 02/03/2018 no taboleiro de anuncios do Concello.

Lémbrase a tódolos candidatos que deberán aportar ante o tribunal un certificado ou informe médico, con unha data de expedición que non supere os tres meses anteriores a data de celebración da primeira proba física, no que se faga constar expresamente o seguinte:  ” que reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados nesta bases”.

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro mércores 14 de marzo para a realización das probas do 1º exercicio da Fase de Concurso-Oposición, segundo o apartado 6º “Procedemento selectivo” das Bases específicas aprobadas por Decreto de data 4 de decembro de 2017, debendo estar ás 9:00 horas no Parque Municipal de Bombeiros sito na rúa Pombas, s/n, 36860, Ponteareas, para a realización das probas do banco e dominadas.

As demais probas do 1º exercicio se realizarán ao longo da mañá, nas horas que indique o Tribunal, no Campo Municipal de Pardellas, sito na rúa Freixa, s/n, Ponteareas, para o caso da proba dos 1000 m, e na Piscina Municipal de Ponteareas sita na rúa As Cachadas, s/n, Ponteareas, para a proba dos 50 metros piscina.

Rectificación de nomeamento dun membro do Tribunal aprobada na Lista definitiva

Actas das probas realizadas o día 14/03/2018

CONVOCATORIA Recoñecemento Médico; convócase a todos os candidatos que superaron as probas físicas ao recoñecemento médico o día e  hora indicada no arquivo anexo, que terá lugar no Centro Médico San Miguel, sito en Rúa Trovador Xoan García de Guillade, 33 – Ponteareas,

Convocatoria candidatos proba test que terá lugar o vindeiro día 02/05/2018 as 13.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea – Ponteareas.

Resultado proba tipo test realizada o día 02/05/2018 no Centro de Desenvolvemento Local

Taboa respostas proba teórica (tipo test) praza Condutor. Publicado no taboleiro de anuncios e na páx. web en data 8/05/2018

CONVOCATORIA TERCER EXERCICIO: Resolución alegacións proba teórica e  convocatoria tercer exercicio para a praza de condutor o próximo 4 de xullo do 2018, as 9 horas, no Parque Municipal de Bombeiros sito na rúa Pombas, s/n, 36860, Ponteareas.

Actas finais publicadas no Taboleiro de anuncios o día 09/07/2018

Praza SOCORRISTA

Nos vindeiros días presentarase ante o Servizo Público de Emprego unha oferta solicitando 3 socorristas para o servizo de praia da Freixa segundo as bases aprobadas no Decreto que se achega

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Público de Emprego o día 21/05/2018. A selección iniciarese coa proba teórica  o día 05/06/2018 as 17.00h na Casa Consistorial, as seguintes probas serán determinadas polo Tribunal de Selección

Acta nº 1 do Tribunal de selección para 3 postos de socorristas: Resultado proba escrita. Publicada na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 6/6/2018.

Convócase ao aspirante que superou dita proba para a realización das probas físicas o vindeiro 11/6/2018 ás 12:00 horas na praia da Freixa, e para a realización da proba de galego o vindeiro 12/6/2018 á 13:30 no Centro de Desenvolvemento Local (CDL)

Acta final proceso selección 3 postos de socorristas (publicada 12/06/2018)

Presentada nova solicitude ante o Servizo Público de Emprego para cubrir as dúas prazas vacantes. As persoas que estean interesadas en participara no proceso  deberán contactar co Servizo Público de Emprego. O inicio da selección terá lugar o vindeiro día 10/07/2018 as 10.00h na Casa Consistorial,

Programa XEODESTINO

Abrese prazo de presentación de instancias para formar parte do proceso selectivo para a contratación dun Técnico en Turismo para os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. Ao prazo de instancias dende o día 25/05/2018 ata 31/05/2018

Listaxe provisional de admitidos e excluidos para a contratación dun/dunha técnico/a de Turismo para os meses de xuño, xullo, agosto e setembro no Concello de Ponteareas. A Resolución foi publicada na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 6 de xuño de 2018. Prazo para a subsanación de defectos dende o 7/6/2018 ao 13/6/2018, ámbolos dous incluídos.

Lista definitiva de admitidos e excluidos:

Convócase a todos os candidatos admitidos o vindeiro Venres, día 20 de xullo de 2018 para a realización da proba práctica da fase de concurso-oposición, segundo o establecido no apartado 6º “Procedemento selectivo” das citadas Bases para a contratación dun/dunha técnico/a de turismo, aprobadas por Decreto nº 2018-1304 de data 18 de maio de 2018, debendo estar ás 11:00 horas no Salón de Plenos da casa do Concello sito en R/ Xardíns da Xiralda, s/n, 36860, Ponteareas (Pontevedra).

Acta de Tribunal de data 20/07/2018 e corrección de erro material de 23/07/2018

Programa RISGA 2018

O programa RISGA se levará a cabo mediante Oferta enviada ao Servizo Público de Emprego. Para poder acceder ás prazas que acontinuación se relacionan, os/as candidato/as deberán ser perceptoras do RISGA e atoparse inscritas como demandante non ocupado no Servizo Público de Emprego. 

PRAZAS:

Criterios publicados no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web en data 15 de xuño de 2018.

PEÓN MEDIO AMBIENTE: 9 PRAZAS

O proceso terá lugar no Parque das Pombas, detrás das instalaciones de bombeiros, Ponteareas. Data da proba: 26/06/2018 ás 9:00 horas.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 2 PRAZAS

O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) sito en Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea, 36866, Ponteareas. Data da proba: 27/06/2018 ás 9:00 h.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

PEÓN VÍAS E OBRAS: 3 PRAZAS

O proceso terá lugar na Casa do Concello sito en R/Xardíns da Xiralda, s/n, Ponteareas,36860. Data da proba: 26/06/2018 ás 13:00 h

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

OFICIAL 3ª OFICIOS VARIOS: 3 PRAZAS

O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) sito en Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea, 36866, Ponteareas. Data da proba: 27/06/2018 ás 11:00 h.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

GUÍA: 1 PRAZA

O proceso terá lugar na Biblioteca Municipal de Ponteareas, sito en R/Perillana,9-11, 36860, Ponteareas. Data da proba: 27/06/2018 ás 13:00 horas.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

CAMAREIRO/A LIMPADOR/A: 2 PRAZAS

O proceso terá lugar na Casa do Concello sito en R/ Xardíns da Xiralda, s/n, Ponteareas, 36860. Data da proba: 26/06/2018 ás 12:00 horas.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

Programa APROL RURAL

Praza TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Público de Emprego realizarase a selección  o día 14/06/2018 as 17.00horas na Casa Consistorial, no primer andar.

ACTA do Tribunal de selección para a contratación dun Técnico/a de medio ambiente no Concello de Ponteareas. Publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web en data 18 de xuño de 2018.

Praza PEÓN  MEDIO AMBIENTE

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Público de Emprego realizarase a selección  o día 13/06/2018 as 16.30 horas no Parque das Pombas, na parte traseira das instalacións dos Bombeiros.

Actas do Tribunal de selección para a contratación dun Peón de medio ambiente no Concello de Ponteareas: Publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina web en data 14 de xuño de 2018.

Programa DEPUTACIÓN 2018

Bases aprobadas por Resolución de Alcaldía con número 2018-0391, de data 15/02/2018

Rectificación de erro nas bases da Deputación por Resolución de Alcaldía con número 2018-0404 de data 16/02/2018

O proceso selectivo realizarase a través do Servizo Galego de Emprego, para poder participar neste proceso deberase estar inscrito como demandante de emprego e nas categorías solicitadas que se enumeran a continuación:

Categoría Meses Nº prazas CN0 Descrición do CNO
TAFAD 09 01 37.23.10.77 Monitor ou/e animador deportivo
Ciclo Superior en Proxectos 09 01 31.22.10.96 Técnico en enxeñería civil, en xeral
Auxiliar Administrativo 10 03 43.09.10.29 Empregado administrativos, en xeral
Auxiliar Administrativo 08 02 43.09.10.29 Empregado administrativos, en xeral
Auxiliar de Puericultura 10 01 22.52.10.13 Técnico en Educación Infantil
Técnico/a de son e audiovisuais para espectáculos 09 01 38.31.11.03 Técnicos en audiovisuais
Axudante de cociña 10 01 93.10.10.24 Pinches de cociña
Oficial 3ª oficios varios 08 02 71.91.10.12 Mantedor de edificios
Técnico/a Turismo 08 01 26.30.10.20 Técnico de información Turística
Oficial III (Albanel) 08 03 71.2110.15 Albaneis
Oficial III (Fontaneiro/a) 08 01 72.21.10.12 Fontaneiro
Peón Obras Públicas 08 02 96.02.10.13 Peón construción edificios
Peón Medio Ambiente 6,5 14 95.12.10.19 Peón Horticultura/Xardinería
Peón Medio Ambiente     09 01 95.12.10.19 Peón Horticultura/Xardinería

Ofertas Presentadas:

Categoría Auxiliar Administrativo

A primeira proba do proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 27/02/2018 as 17 horas no Centro de Desenvolvemento Local, sito no Bº Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea . Ponteareas

 Actas do tribunal publicadas no Taboleiro de Anuncios o día 02/03/2018

Categoría Auxiliar Puericultura

A primeira proba do proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 26/02/2018 as 17 horas no Centro Social Municipal, sito na Rúa Oriente,08. Ponteareas

Actas do tribunal publicadas no Taboleiro de Anuncios o día 28/02/2018

Categoría Axudante de Cociña

A primeira proba do proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 27/02/2018 as 16 horas na Residencia da Terceira Idade, sita na Rúa Santa Ana ,16. Ponteareas.

Dado que a praza de Axudante de cociña quedou valeira solicitouse máis candidatos o Servizo Público de Emprego quedando convocados para o día 09 de marzo de 2018 as 16.00 h na Residencia da Terceira Idade, sita na Rúa Santa Ana ,16. Ponteareas.

Actas do Tribunal da selección realizada o día 09/03/2018

Categoría Fontaneiro Oficial 3ª

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 11/04/2018 as 16.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta Proceso selectivo  publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 13/04/2018

Categoría Monitor ou Animador Deportivo

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 20/03/2018 as 17 horas na Casa Consitorial.

Actas do Tribunal da selección realizada o día 20/03/2018

Categoría Oficial 3ª Albanel

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 04/04/2018 as 16.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta do proceso selectivo de data 04/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 06/04/2018

Categoría Oficial 3ª Oficios Varios

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 18/04/2018 as 16.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta do proceso selectivo de data 18/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 19/04/2018

Categoría Peón Obras Públicas

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 03/04/2018 as 16.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta do proceso selectivo de data 03/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 06/04/2018

Categoría Peón Medio Ambiente

Actas do proceso selectivo de data 22/03/2018

Categoría Técnico en Audiovisual

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 22/03/2018 as 17 horas no Auditorio Municipal Reveriano Soutullo, rúa Doctor Fernández de la Vega

Acta do proceso selectivo de data 22/03/2018

Categoría Técnico en Enxeñeria Civil, en xeral

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 21/03/2018 as 17 horas na Casa Consitorial.

Actas do proceso selectivo de data 21/03/2018

Acta do Tribunal cualificador para a contratación dunha praza de técnico de enxeñería civil, rectificando as puntuacións acadadas derivado dun recurso de alzada presentado. Publicado no taboleiro de anuncios en data 30 de maio de 2018.

Categoría Técnico en Medio Ambiente

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 05/04/2018 as 17.00 horas na Casa Consistorial.

Acta do proceso selectivo de data 05/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 06/04/2018

Categoría Técnico en Turismo

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 17/04/2018 as 17.00 horas na Casa Consistorial.

Acta do proceso selectivo de data 17/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 19/04/2018

Praza AUXILIAR PUERICULTURA

Proceso selectivo para a cobertura de dúas prazas a través de contrato de interinidade en praza.

Prazo de presentación de instancias dende o día 29/08/2017 ao 07/09/2017 inclusive (BOP 28/08/2017)

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 04/10/2017); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 05/10/2017 ata 19/10/2017 inclusive

Listaxe definitiva admitidos e excluídos ( publicada 02/11/2017). Tódolos candidatos admitidos deberán presentarse o martes 14 de novembro 2017 as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas, para a celebración do 1º exercicio da fase de oposición.

Test teórico realizado o día 14/11/2017 e solución do mesmo:

Acta de contestación as alegacións presentadas contra  diversas preguntas da primeira proba do proceso selectivo, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 27/12/2017:

Acta 1ª proba oposición (publicada o 11/01/2018), e convocatoria para 2ª proba o xoves 18 de xaneiro do 2018  as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas.

Test práctico  realizado o día 18/01/2018 co resultado do mesmo:

Acta de puntuación segunda proba, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 22/01/2018

Acta final de puntuación total, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 07/02/2018

Acta resolvendo as alegacións coa puntuación definitiva publicada no Taboleiro de anuncios do Concello o día 01/03/2018

Resolución de Alcaldía ratificando e rectificando a acta de alegacións emitida polo Tribunal de Selección recollendo a lista definitiva de puntuación e recurso que cabe ante esta.

Praza TRABALLADOR/A SOCIAL

Proceso selectivo para a cobertura de unha praza a través de contrato de acumulación de tarefas, duración 06 meses.

Prazo de presentación de instancias dende o día 23/11/2017 ao 29/11/2017 inclusive (Anuncio publicado no faro de vigo día 22/11/2017)

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 12/12/2017); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 13/12/2017 ata 19/12/2017 inclusive

Listaxe definitivo de admitidos e excluidos: (Modificación data de exame) convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro martes 30 de xaneiro ás 11:00 horas para a realización do exercicio da Fase de Concurso- Oposición (segundo o apartado 5º “Procedemento selectivo” das Bases especificas aprobadas o 16 de novembro de 2017) no Centro de Desenvolvemento  Local de Ponteareas (CDL) , sito en Lomba do Cruceiro nº 5, 36866.  Ponteareas.

Debido a unha serie de problemas na constitución do Tribunal non se poderá leva a cabo a realización do exercicio práctico na data sinalada no paragrafo anterior, quedando convocado o exame para o día mércores,   31/01/2018 as 11.30 horas para a realización do exercicio da Fase de Concurso- Oposición (segundo o apartado 5º “Procedemento selectivo” das Bases especificas aprobadas o 16 de novembro de 2017) no Centro de Desenvolvemento  Local de Ponteareas (CDL) , sito en Lomba do Cruceiro nº 5, 36866.  Ponteareas.

Acta da proba realizada o día 31/01/2018, publicada no taboleiro do Concello o día 02/02/2018

Acta final coa avaliación  curricular, publicada no taboleiro do Concello o día 06/02/2018

Bases Substitucións Funcionarios

Plantilla de corrección primeira proba e modelo exames en galego e castelán:

Modelo proba de informática realizada:

Modelo Proba práctica realizada:

Publicada acta da segunda proba de administrativo o día 19/07/2017. Os candidatos que indicaran na súa solicitude a posesión do  Celga 4 deberán presentar copia compulsada  ata  24/07/2017.

Publicada acta  definitiva de puntuación administrativo o día 22/08/2017 no taboleiro de anuncios do Concello

 Procesos selectivos para a contratación do persoal para a impartición dos cursos AFD

Ofertas presentadas o día 13/10/2017:

.- Monitor para impartición dos Módulos MF 1007-3; 1008-3; 1009-3; MP 0378 Monitor marketing y compraventa internacional.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 9.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o curso

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1788-3; 1789-3; 1790-3; 1791-3 e MP 0385 curso creación e xestión de microempresas. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 11.00h

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1010 (Inglés)  Monitor marketing y compraventa internacional. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 13.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o módulo do curso

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1011 (Francés)  Monitor marketing y compraventa internacional. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 14.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o módulo do curso

.- Monitor para impartición Módulo  Inserción, sensibilización medoambiental e igualdade de xénero. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 09.00h

.- Monitor para impartición Módulo formación para a igualdade e complementario de ambos cursos.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, x36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 11.00h

.- Monitor para impartición Módulo 1792.2  e complementario de ambos cursos.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 13.00h

Programa RISGA 2017

Ofertas de emprego presentadas o día 28/09/2017 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas

.- Auxiliar Administrativo, (3 prazas).  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/10/2017 a proba e as 9.00h

Listas finais puntuación Auxiliar Administrativo, publicadas 13/10/2017:

.-Oficial 3ª Oficios ( 2 prazas ). O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/10/2017 a proba e as 11.00h

Lista final puntuación Oficial 3ª Oficios, publicada 11/10/2017:

.- Oficial 2ª Cociña, (1 praza). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 10/10/2017 a proba e as 09.00h (PROCESO DESERTO)

.- Camareiro/a limpador/a, (1 praza). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 10/10/2017 a proba e as 10.00h

Lista final puntuación Camareiro/a limpador/a publicada 11/10/2017:

.- Peón Xardineria, (11 prazas). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 11/10/2017 a proba e as 10.00h

Lista final puntuación Peón Xardinería, publicada 11/10/2017:

.- Coidador vixiante instalacións deportivas, (02 prazas). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 11/10/2017 a proba e as 12.30h

Lista final puntuación Coidador vixiante instalacións deportivas, publicada 11/10/2017:

Praza TÉCNICO EDUSI

Proceso selectivo para o nomeamento dunha persoa técnica como funcionario interino, grupo A2, para a coordinación administrativa do programa de desenvolvemento urbano sustentable e integrado ” Ponteareas Hábitat Saudábel”.

Prazo de presentación de instancias dende ao 04/08/2017 ata 18/08/2017 inclusive (bop 03/08/2017).

Lista provisional de admitidos e excluidos: prazo alegacións ata 8 de setembro  inclusive. (publicada 01/09/2017)

Lista definitiva publicada no taboleiro o día 27/09/2017:

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro martes 3 de outubro as 18:00 horas (segundo a base quinta do procedemento selectivo) a  exposición do contido da Memoria ante a Comisión de Valoración, con un tempo máximo de 10 minutos para cada candidato; sito na Casa do Concello, rúa A Xiralda sen numero, no salón de actos 1º andar.
Os candidatos quedan convocados a partir das 18:00 horas cada 15 minutos por orden alfabético dos apelidos a-z segundo a listaxe definitiva

Lista final de puntuación publicada no taboleiro o día 11/10/2017:

Procedemento para o abono da taxa por dereito a exame:

A taxa farase efectiva en réxime de autoliquidación simultánea coa solicitude de participación nas probas selectivas.

O documento de ingreso será solicitado previamente o Departamento de Rendas do Concello ( tlfno.: 986640000 ou correo electrónico; rentas@ponteareas.gal

Obradoiro de Emprego “Compromiso Social III”

Listaxe provisional selección (publicada 13/09/2017)

Listaxe definitiva e convocatoría entrevista  selección (publicada 22/09/2017)

Lista definitiva alumno – traballador (publicada 25/09/2017)

Lista definitiva da selección de persoal directivo, docente e de apoio puntuación (publicada 28/09/2017)

Bases Substitucións

Condutor-Palista

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 13/07/2017)

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (03/08/2017)

Oficial 1ª cociña

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 13/07/2017)

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (26/07/2017)

Peón grumir

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (19/07/2017)

Profesor/a música:

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións ata o 26 de xuño do 2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 23/08/2017)

Lista provisional  rectificada admitidos e excluídos, categoría Linguaxe Musical(publicada 23/08/2017)

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 12/09/2017)

Acta final de  puntuacións por especialidade, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 18/09/2017

Praza CEMIT

Proceso selectivo para a contratación temporal, por obra ou servizo determinado, a tempo completo, FP grado Superior en  Informática  para o desenvolvemento do programa de actuacións para o ano 2017 na aula  CeMIt

Prazo de presentación de instancias, dende o 21 ao 31 de xullo   inclusive (BOP 20/07/2017).

Lista provisional de admitidos e excluidos: prazo alegacións  dende o día 12  ata 28 de agosto  inclusive

Lista definitiva de admitidos e excluidos e data examen, exposta no taboleiro de anuncios do Concello o día 19/09/2017. Convócase a todos os candidatos a proba informática que terá lugar o vindeiro día 21 do mes en curso,  as 10:30h, no Centro de Desenvolvemento Local sito en Lomba do Cruceiro, nº 5 – Ribadetea, 36866 Ponteareas.

Acta puntuación final exposta no taboleiro de anuncios do Condello o día 22/09/2017

Praza funcionario Interventor Interino

Praza Auxiliar Policia

Praza Socorrista

Presentada nova solicitude ante o Servizo Galego de Colocación  solicitando mais candidatos para cubrir as 2 prazasvacantes tras a selección de socorrista para a tempada de verán a través de contrato por obra ou servizo determinado e unha duración de 3 meses.

Nova data de selección día 05/07/2017, inicio proba teórica as 9.00h na Casa do Concello

Praza Técnico Turismo – Servizo de Turismo do Xeodestino Condado – Paradanta.

Fin de  presentación de instancias o día 26/05/2017

Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Convócase a todos os candidatos a realización da proba práctica que terá lugar o vindeiro día 15/03/2017 as 10.00h, no Conservatorio Municipal sito na rúa Castiñeira s/n, 36860 Ponteareas

Praza de Profesor de música, especialidade Violín.

Convócase a todos os candidatos a realización da proba práctica que terá lugar o vindeiro día 08/03/2017 as 10.00h, no Conservatorio Municipal sito na rúa Castiñeira s/n, 36860 Ponteareas

Programa Deputación 2017

Para coñecemento do cidadán relacionase os  postos de traballo que solicitará o Concello ante o Servizo Galego de Colocación, ao amparo do Programa da Deputación 2017, pendente de aprobación.

Para mais información premer no arquivo.

Ofertas de emprego presentadas o día 15/03/2017 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas:

.- Técnico/a en Audiovisuais. O proceso terá lugar no Auditorio Municipal Reveriano Soutullo, sito na rúa Doctor Fernández da Vega s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as proba e as 10.30h e 13.00h entrevista aos candidatos que superaran a proba.

.- Técnico/a en Enxeñeria. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 17.00h entrevista.

.- Monitor ou/e animadores deportivos. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 10.00h entrevista.

.- Monitor ou/e Animador Sociocultural. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 12.00h proba e  entrevista as 17.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Auxiliar administrativo – (Empregado administrativo). O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Oficial de Oficios varios – (Mantenedor edificios).O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 31/03/2017 as 10.00h entrevista.

.-  Auxiliar Puericultura – (Técnico en educación infantil) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 31/03/2017 as 10.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Auxiliar Policia – (Policia).  Día previsto inicio da selección 04/04/2017 as 10.00h proba física no Campo de Futbol de Pardellas, as 16.00h proba teórica tipo test, nas dependencias da Policia Local, sita rúa das Pombas s/n. Dia 05/04/2017 proba teórica sobre a Toponimia Local e Termo Municipal e as 13.00h  proba galego se procede, ambas probas nas Dependencias da Policia Local.

.- Peón Obras Públicas, (Peón construcción edificios) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 05/04/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Peón Medio Ambiente, (Peón horticultura e xardinería) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 06/04/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Oficial Albanel III – (Albanel).O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 07/04/2017 as 10.00h entrevista.

.- Técnico en Turismo .O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 07/04/2017 as 13.00h entrevista.

.- Técnico/a Forestal. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 18/05/2017 as 17.00h entrevista.

 Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Anulada oferta o día 18/11/2016

Oferta de emprego presentada o día 16/11/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 29/11//2016 as 10.00 h. no Conservatorio Municipal, sito na rúa Castiñeira, 57.

 Peón  grumir

Nova data de selección do proceso será o vindeiro día 14/10/2016 as 9.00h no Parque de Bombeiros, onde se presentará a documentación reflectida nas Bases de Selección e se  realizará a primeira e segunda proba, sito en Rúa As Pombas S/N, e a 3ª proba terá lugar na Piscina Municipal

Orientador/a laboral

Socorrista , 2 prazas (2 meses)

Dado que non se presentou ningún candidato as probas de selección nas duas ofertas realizadas, as prazas quedan baleiras, dando por rematado o proceso selectivo.

Praza Oficial 1ª Cociña  (1 mes)

Oferta presentada ante o Servizo público de Emprego o 30/06/2016. Proceso de selección o día 18 de xullo as 16:30, no Centro Social na Rúa Oriente, 8

Bases obradorio de emprego

Programa dirixido a persoas perceptoras do RISGA

Praza Peón Medio Ambiente

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 08/06/2016 as 09.00 h.na Policia Local, rúa As Pombas, S/N

Praza Limpadora

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/06/2016 as 12.00 h. no Centro Social, rúa Oriente, 8

Praza Auxiliar Administrativo

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 10/06/2016 as 9.00 h. no Centro Social, rúa Oriente, 8

Praza Peón de Edificios Públicos (Mantenedor de edificios)

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 13/06/2016 as 09.00 h. na Casa Consistorial, rúa A Xiralda, s/n

 Praza Peón Grumir, ( Plan Deputación 2016 )

Dado que o proceso de  selección para contratar un Peón Grumir ao 80 % da xornada laboral, ao abeiro do Programa da Deputación 2016, realizado o día 03/05/2016 quedou baleiro solicitarase novos candidatos para realizar un novo proceso, as persoas interesadas en formar parte do proceso deberán estar apuntadas no Servizo Público de Emprego.

Nova data de selección o día 26/05/2016 as 10.00h no Parque de Bombeiros, sito en rúa Pombas s/n.

Respecto os requisitos de selección modificouse por Resolución de Alcaldía as bases aprobadas na Xunta de Goberno Local, de data 08/02/2016, eliminado o punto b) formación en materia de Protección civil/emerxencias.

 Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Oferta de emprego presentada o día 21/04/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 06/05/2016 as 10.30 h. no Conservatorio Municipal, sito na rúa Castiñeira, 57.

Praza Traballadora Social

Día previsto inicio da selección 22/04/2016 as 10.30 h. no Centro Social, sito na rúa Oriente, 8.

Praza de Fp grao Supeior Informática, Aula Cemit

Día previsto da selección 13/04/2016 as 16.30 h.  no Centro Social, sito na rúa Oriente, 8.

Praza de Profesor de música, especialidade solfexo

Bases reguladoras das subvencións para promover o emprego e o autoemprego no Concello de Ponteareas

  (Proceso de consolidación anulado)

Listaxe provisional selección persoal directivo, docente e de apoio
245.0 KiB
401 Downloads
Details
Lista provisional admitivos e excluídos auxiliar administrativo
Lista provisional admitivos e excluídos auxiliar administrativo
LISTA-PROVISIONAL-AUXILIAR-ADMINISTRATIVO.pdf
1.1 MiB
982 Downloads
Details