OPES(Oferta de Emprego Público)

Notas aclaratorías Procesos:

.- Instrucións pago taxa segundo recollan as bases:

Solicitar a través do correo recadacion@ponteareas.gal a boleta de pago ca seguinte información
Proceso / Nome/  DNI / Dirección completa

  • Aqueles solicitantes que estean exentos de taxas deberán solicitar a boleta de pago recollida no punto anterior achegando a  xustificación da exención.

 

.- Para subsanar a exclusión na  lista provisional de admitidos/as e excluidos/as deberase acreditar conforme non período de presentación de instancias  cumpriase todos os requisitos de acceso,  polo que,  os certificados que sexan presentados con data distinta a ese período non serán válidos. Como exemplo,  o certificado de exención de taxas debe recoller que no período de presentación de instancias non se era perceptor.

Procesos Contratacións/Nomeamentos  Temporais en curso:

PROCESO PLAN + PROVINCIA

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Os/as aspirantes preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa documentación acreditativa dos méritos que desexen presentar o día 22/03/2024, as 9.00h, na Casa Consistorial, no segundo andar (Sala de reunións).

Acta Selección

TÉCNICO EN XESTIÓN

Os/as aspirantes preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa documentación acreditativa dos méritos que desexen presentar o día 20/03/2024, as 9.00h, na Casa Consistorial, no segundo andar (Sala de reunións).

Acta Selección

CONDUTOR PALISTA

Os/as aspirantes preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa documentación acreditativa dos méritos que desexen presentar o día 20/03/2024, as 11.00h, na Casa Consistorial, no segundo andar (Sala de reunións).

Acta selección

PEÓN VIAS E OBRAS

Os/as aspirantes preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa documentación acreditativa dos méritos que desexen presentar o día 22/03/2024, as 9.00h, no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea – Ponteareas, onde deberán realizar unha proba práctica obrigatoria e eliminatoria.

Acta selección: Dado que non se cubriu a praza solicitada presentarase ante o Servizo Público de Emprego Galego novos/as candidatos/as o martes día 26 de marzo, nova selección o día 09/04/2024 as 9.00h

 

PEÓN MEDIO AMBIENTE

Os/as aspirantes preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa documentación acreditativa dos méritos que desexen presentar o día 21/03/2024, as 9.00h, no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea – Ponteareas, onde deberán realizar unha proba práctica obrigatoria e eliminatoria.

Acta selección: Dado que non se cubriu a praza solicitada presentarase ante o Servizo Público de Emprego Galego novos/as candidatos/as o martes día 26 de marzo, nova selección o día 08/04/2024 as 9.00h

TÉCNICO/A EN PROTOCOLO

Os/as aspirantes preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa documentación acreditativa dos méritos que desexen presentar o día 18/04/2024, as 09.00h, na Casa Consistorial, no segundo andar (Sala de reunións).

PROVISIÓN FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA,  UN ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PARA A XESTIÓN DA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, GRUPO A2, NIVEL C.D. 22

Aberto novo prazo de presentación de instancias dende o día 03/02/2024 ao 13/02/2024 inclusive. As/os candidatas/os que houberan presentado instancias no período anterior non teñen obriga de presentar a documentación de novo,  salvo que desexen presentar documentación complementaria.

 

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese novo prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 21/02/2024 ata 05/03/2024 inclusive

Lista definitiva:

Convocatoría para a realización do exercicio da fase de oposición o vindeiro día 16/04/2024 as 10.00h, no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea 36866 Ponteareas

 

LISTAXES DE CONTRATACIÓNS E NOMEAMENTOS:

Texto consolidado das bases xerais de selección de funcionario interino e laboral temporal no Concello de Ponteareas

559/2024

BASES ESPECÍFICAS PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXES DE RESERVA PARA  AS CONTRATACIÓNS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL E PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO DAS SEGUINTES CATEGORÍAS: TÉCNICO/A EN RRHH; TÉCNICO/A DEPORTES E TRABALLADOR/A SOCIAL

 

Do 08/03/2024 ao 21/03/2024está aberto o prazo de presentación de instancias para a confección de bolsas de emprego nas categorías anteriormente citadas.

TRABALLADOR/A SOCIAL

Lista provisional de admitidos e excluidos, , ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 05/04/2024 ata 11/04/2024 inclusive

Lista definitiva

 

  10504/2023

EDUCADOR/A SOCIAL

Prazo de presentación de instancias dende o día 15/02/2024 ao 28/02/2024 inclusive. Ábrese novo prazo de presentación de instancias dende o 08/03/2024 ao 21/03/2024 inclusive por mor da modificación do Anexo II das bases.

Lista provisional de admitidos e excluidos, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 08/04/2024 ata 12/04/2024 inclusive

  10510/2023

TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL

Abrese novo prazo de presentación de instancias dende o día 02/04/2024 ao 15/04/2024 inclusive. As/os candidatas/os que houberan presentado instancias no período anterior non teñen obriga de presentar a documentación de novo,  salvo que desexen presentar documentación complementaria.

  502/2024

PEÓN, OFICIAL 3ª OFICIOS VARIOS E VIXIANTE

Prazo de presentación de instancias dende o día 15/02/2024 ao 28/02/2024 inclusive

 

 

Lista provisional de admitidos e excluidos, , ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 14/03/2024 ata 27/03/2024 inclusive

Lista definitiva :fase de oposicón,  día 10 e 11 de abril, con inicio as 9.00h, (consultar taboa anexa) no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea, 36866 Ponteareas.

Actas:  día 10/04/2024 e 11/04/2024

 

10581/2023

CONTRATACIÓNS TEMPORAIS NOMEAMENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS NA CATEGORÍA DE TÉCNICO DE XESTIÓN GRUPO A, SUBGRUPO A2 NO CONCELLO DE PONTEAREAS.

 

Aberto o prazo de presentación de instancias dende o día08/02/2024 ao 21/02/2024 inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese  prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 15/03/2024 ata 21/03/2024 inclusive

Lista definitiva

Constitución tribunal  e Data do primeiro examen o vindeiro día 16/04/2024 as 16.30h, no IES Val do TEA, as 16.30h, sito en rúa Fermín Bouza Brey, s/n

6791/2023

BASES ESPECÍFICAS PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXES DE RESERVA PARA  AS CONTRATACIÓNS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL E PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO DAS SEGUINTES CATEGORÍAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A; AUXILIAR AXUDA O FOGAR; OFICIAL DE 1ª ALBANEL E TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

 

Do 21/11/2023 ata o 11/12/2023 está aberto o prazo de presentación de instancias para a confección de bolsas de emprego nas categorías anteriormente citadas.

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

 

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día  15/03/2024 ata 01/04/2024 inclusive

 

AUXILIAR AXUDA O FOGAR

Abrése novo prazo de presentación de instancias por modificación das bases nesta categoría, para inclusión do carné de conducir como requisito de acceso, aquelas persoas que presentaran a documentación no anterior período  estarán exentas de presentar de novo a documentación aportada anteriormente salvo o relativo o carné de conducir.

Prazo de presentación de instancias dende 08/02/2024 ao 21/02/2024

TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día  01/02/2024 ata 14/02/2024 inclusive

OFICIAL 1ª ALBANEL

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día  02/02/2024 ata 15/02/2024 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluidos

Convócase a tódolos candidatos admitidos, o día 26/02/2024 as 10 horas para a realización do exercicio práctico segundo a base10 horas6. Procedemento Selectivo, Oposición, no Centro Desenvolvemento Local (CDL), sito en Lomba doCruceiro, 5 – Ribadetea 36866 Ponteareas.

Acta provisional, ábrese un prazo de 5 días para formular alegacións dende o 08/03/2024 ao 14/03/2024

Acta definitiva

9517/2023

BASES ESPECÍFICAS PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXE DE RESERVA PARA  NOMEAMENTOS DE  FUNCIONARIO INTERINO NA CATEGORÍA DE COORDINADORA  DA ÁREA DE URBANISMO , GRUPO A1, NIVEL 28

Do 21/11/2023 ata o 20/12/2023 está aberto o prazo de presentación de instancias para a confección de bolsas de emprego na categoría anteriormente citada.

 

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 11/01/2024 ata 24/01/2024 inclusive 

 

Lista definitiva, convócase aos aspirantes o día 11/03/2024 as 9.30h para a realización do primeiro test e seguintes probas, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro 5, Ribadetea, 36866 Ponteareas

Acta con modelo test e plantilla

 

BASES ESPECÍFICAS PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXES DE RESERVA PARA  AS CONTRATACIÓNS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL E PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO DAS SEGUINTES CATEGORÍAS: OFICIAL DE 1ª COCIÑA, OFICIAL DE 2ª COCIÑA, AUXILIAR DE CLÍNICA, CAMAREIRO/A LIMPADOR/A, AXUDANTE DE COCIÑA, CONDUTOR PALISTA, LOGOPEDISTA E PEDAGOGO/A.

                                                                                                                          Expediente 9837/2023

Aberto prazo de presentación de instancias dende o día 04/05/2023 ao 23/05/2023 inclusive.

CATEGORÍA LOGOPEDA

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 10/01/2024 ata 23 /01/2024 inclusive

CATEGORÍA AUXILIAR DE CLÍNICA

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 16/06/2023 ata 30/06/2023

Lista definitiva e lista definitiva rectificada

Acta definitiva e rectificada

CATEGORÍA CAMAREIRO/A LIMPADOR/A

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 02/06/2023 ata 16/06/2023

Lista definitiva admitidos e excluídos

Acta final

CATEGORÍA AXUDANTE COCIÑA

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 02/06/2023 ata 16/06/2023

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

ACTA Puntuación e acta rectificada

 

CATEGORÍA CONDUTOR PALISTA

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 11/07/2023 ata 24/07/2023

Lista definitiva

Acta

CATEGORÍA OFICIAL 1ª COCIÑA

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 02/06/2023 ata 16/06/2023

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

ACTA Puntuación

CATEGORÍA OFICIAL 2ª COCIÑA

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 02/06/2023 ata 16/06/2023

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

ACTA Puntuación

XEFE/A DEPARTAMENTO PROMOCIÓN SOCIAL

Expediente 6193/2022

Abrase o prazo de presentación de instancias dende o día 17/02/2023 ao 08/03/2023

Procedemento para xustificar  dereitos de exame:

Ter aboada a taxa de 40 euros por dereitos de exame ou certificado  de discapacidade  ou inscrición no servizo público de emprego que dé dereito á exención ( deberase presentar

.- certificado de non percibir prestación ou autorización asinada polo interesado permitindo o acceso aos datos necesarios  para súa comprobación por parte do Departamento de Persoal e

.- período de inscrición no Servizo Público de Emprego. )

  ou de ser o caso, recoñecemento da condición de familia numerosa para gozar da bonificación do 50% na taxa por dereitos de exame

A taxa farase efectiva en réxime de autoliquidación simultáneamente coa solicitude de participación na probas selectivas.

O documento de ingreso será solicitado previamente o departamento de Rendas do Concello (telf. 986 640 000, extensión 1012 e 1013 ou correo electrónico; rentas@ponteareas.gal

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 16/03/2023 ata 29/03/2023

Reapertura Listas substitución categoría ADMINISTRATIVO/A Funcionario/a

Expediente 3594/2019

Aberto prazo presentación de instancias dende o 20/09/2022 ao 10/10/2022

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 09/11/2022 ata 22/11/2022

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as:

.- Convócase os/as candidatos/as admitidos/as para a realización do primeiro exercicio, obrigatorio e eliminatorio, segundo o apartado 7º “Procedemento Selectivo” das Bases específicas aprobadas pola Xunta de Goberno de 26/12/2016, debendo estar o día 08/02/2023 ás 12.00 horas no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito en Lomba do Cruciero 5, Ribadetea, 36866 Ponteareas.

Modelo exame e respostas

Acta primeiro exercicio

.- Convócase os/as candidatos/as que superaron o primeiro exercicio  para a realización do segundo exercicio, proba práctica, obrigatorio e eliminatorio, debendo estar o día 10/03/2023 ás 11.00 horas no IES VAL DO TEA, Rúa Feliciano Barrera Fernández,  36860 Ponteareas.

Deberán vir previstos/as de DNI e lapis

Modelo e folla de respostas segundo exame

Acta segundo exercicio: dase un prazo de 2 días hábiles,  16 e 17 de marzo para a presentación de alegacións a puntuación obtida

Acta final:

Reapertura Listas substitución OFICIAL 3ª OFICIOS VARIOS, PEÓNS E VIXIANTES

Expediente 4425/2021

Aberto prazo presentación de instancias dende o 20/09/2022 ao 19/10/2022

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 09/11/2022 ata 22/11/2022

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Acta puntuación  fase de concurso, dase un prazo de 2 días hábiles, dende o 21 ata o 24 de xaneiro para a presentación de alegacións a puntuación obtida, así mesmo  se convoca aos aspirantes a realización do exame tipo test o vindeiro día  01/02/2023 as 17.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas.

Acta do primeiro exercicio, dase un prazo de 2 días hábiles, dende o 03 ata o 06 de febreiro,  para a presentación de alegacións a puntuación obtida, así mesmo,   se convoca aos aspirantes que superaron a proba a realización do segundo exercicio o vindeiro día  10/02/2023 as 17.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas.

Acta segundo exercicio

Acta final

Reapertura Listas substitución OFICIAL 1ª COCIÑA

Aberto prazo presentación de instancias dende o 11/06/2022 ata o 30/06/2022

Lista Substitucións categoría AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Expte.  2402/2022

Reapertura  prazo de presentación de instancias para formar parte da lista de substitucións nesta categoría dende o día 11/03/2022 ata 07/04/2022.

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 22/04/2022 ata 05/05/2022

Lista definitiva de admitos/as e excluidos/as

Convócase a tódolos candidatos/as admitidos/as o01 de xuño de 2022 para a realización primeiro exercicio, obrigatorio e eliminatorio, segundo a base 5. procedemento selectivo.1 Fase de oposición ” das Bases específicas aprobadas por Decreto 2021-2869, de data 27/12/2021, debendo estar ás 17.00 horas no IES Pedra da Auga, sito en rúa Feliciano Barrera Fernández, 36860 Ponteareas.

Modelo test e folla de respostas:

Acta provisional: concédese un prazo de dous días hábiles para a presentación de alegacións,  do 04/06/2022 ao 07/06/2022.

Acta definitiva: convocatoría 2ª proba o vindeiro día 26/07/2022 as 10.30h, ono I.E.S. Val do TEA

Exame práctico:

Acta:

Acta resolución alegacións proba práctica 2º exercicio lista contratación Auxiliares Administrativos/as e convocatoria proba galego o vindeiro día 25/08/2022 as 9.45h, no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta final

Lista Substitucións categoría TÉCNICO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL

Expte. 12523/2021

Aberto o prazo de presentación de instancias dende o día 17/02/2022 ata o 08/03/2022, ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 08/04/2022 ata 25/04/2022

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as, convócase a tódolos/as candidatos/as admitidos/as o 19 de maio de 2022 para a realización do Primeiro exercicio, segundo o apartado 5º “Comezo e desenvolvemento do procedemento” , debendo estar ás 18.00 horas no IES Val do Tea,  sito na R/ Feliciano Barrera Fernández 36860, Ponteareas

Os/as aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, así como bolígrafo negro

Acta primer exame, concédese un prazo de dous días para a presentación de alegacións,  do 21/05/2022 ao 24/05/2022

Acta 2 pimer exame tras corrección alegacións

Visto o cal, o tribunal convoca ás/os aspirantes que superaron a primeira proba, para a realización do segundo exercicio da fase de oposición, obrigatorio e eliminatorio e de caracter práctico o día 09 de xuño de 2021, ás 16:30 horas en: Centro de Desenvolvemento Local. Lomba do Cruceiro 5, 36866 Ponteareas. Deberán asistir provistos/as de DNI e bolígrafo

Acta 3 segundo exame: dáse un prazo de 2 días para alegacións dende a publicación  días 15 e 16 de xuño de 2022

Acta 4 con notas  definitivas

Lista Substitucións categoría TÉCNICO DE XESTIÓN, A2

Expte. 4431/2021

Aberto o prazo de presentación de instancias dende o día 22/10/2021 ata o 19/11/2021, ámbolos dous inclusive

Rectificación das bases por erro material

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 01/12/2021 ata 16/12/2021

Lista definitiva:

Convócase a tódolos/as candidatos/as admitidos/as o 14 de xaneiro de 2022 para a realización do Primeiro exercicio, segundo o apartado 5º “Comezo e desenvolvemento do procedemento” das Bases específicas aprobadas por Decreto 2021-2087  de data 10/09/2021, debendo estar ás 9.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) sito na R/ Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea, 36866, Ponteareas, para a realización do mentado exercicio.

Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, así como de bolígrafo negro.

Acta primeira proba; exame realizado e folla de respostas

Convócase aos aspirantes que superaron o primeiro exercicio para a realización do segundo,  o día 27/01/2022 ás 9.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea – Ponteareas

Resultados segundo exercicio, e lista final de puntuacións

Lista Substitucións categoría PROFESOR VIOLÍN CONSERVATORIO:

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dende o día 18/11/2021 ata o 24/12/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 04/02/2022 ata 17/02/2022

Lista definitiva

Convócase a tódolos/as candidatos/as admitidos/as o 22 de abril  de 2022 para a realización da proba práctica, segundo a base 5. procedemento selectivo.1 Oposición ” das Bases específicas aprobadas por Decreto 2021-1213, de data 17/05/2021, debendo estar ás 11.30 horas no Conservatorio Profesional de Música “Reveriano Soutullo”, sito en rúa Castiñeira, 57 – 36860 Ponteareas.

Acta:

Lista unificada:

Lista Substitucións categoría OFICIAL 3ª-OFICIOS VARIOS, PEÓNS E VIXIANTES

Expediente 4425/2021

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dende o día 30/06/2021 ata o 27/07/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 11/08/2021 ata 25/08/2021

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Lista puntuacións concurso de méritos e convocatoria aos candidatos/as para a realización do primeiro exercicio, obrigatorio e eliminatorio, da fase de oposición, para o día 18 de febreiro de 2022. ás 9,00 h, no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito no lugar de Lomba do Cruceiro, 5 de Ponteareas

Acta puntuación primeiro exame

Convócase aos aspirantes aprobados/as para a realización do segundo exercicio práctico, que terá lugar o día 15/03/2022, as 16.30h, no Centro de Desevolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta final:

Lista Substitucións categoría CONSERXE

    Expte 4377/2021

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dendo o día 04/06/2021 ata 02/07/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 28/07/2021 ata 10 /08/2021

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Lista provional de avaliación curricular

Lista definitiva de avaliación curricular

Convócase aos aspirantes a realización do primeiro e terceiro exame da fase de oposición, que terán lugar o día 02 de decembro de 2021, as 16.30h no IES VAL DO TEA, rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas

Lista provisional de puntuación 1º exame

Prazo de alegacións a puntuación dende o día 04/12/2021 ao 09/12/2021

Convócase as/os aspirantes para a realización do segundo exercicio práctico da fase de oposición que terá lugar o día 22 de decembro as 9.00h,  no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro 5, 36866 Ponteareas.

Lista final puntuacións proceso selectivo

Lista Substitucións categoría LIMPADOR/A

    Expte 4390/2021

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dendo o día 04/06/2021 ata 02/07/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 28/07/2021 ata 10 /08/2021

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Convócase aos aspirantes a realización do primeiro exame da fase de oposición, que terán lugar o día 13 de decembro de 2021, as 16.30h no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea 36866 Ponteareas

Acta puntuación primeira proba, e convócase aos aspirantes a realización do segundo exame da fase de oposición, que terán lugar o día 20 de decembro de 2021, as 16.30h no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea 36866 Ponteareas

Prazo de alegacións a puntuación dende o día 15/12/2021 ao 16/12/2021

Acta puntuación segunda proba, e aberto prazo alegacións o 28 e 29/12/2021

Convocatoría proba de galego o vindeiro día 11/01/2022, as 16.30h no Salón de Sesións do Concello, sito no primeiro andar da Casa Consistorial, rúa A Xiralda s/n. Ponteareas.

Acta resultado proba galego e puntuacións finais

Lista Substitucións categoría OFICIAL/A 1ª ALBANEL/A

    Expte 4392/2021

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dendo o día 04/06/2021 ata 02/07/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 28/07/2021 ata 10 /08/2021

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Lista puntuacións fase concurso

Resultados fase oposición primeiro exercicio, e convocatoria 2ª proba da fase de Oposición ( práctico) o día 8 de febreiro as 09:00 h nas instalacións do Centro de Desenrolo Local do Concello de Ponteareas en Ribadetea.

Lista final de puntuacións

Lista Substitucións categoría OFICIAL/A 1ª FONTANEIRO/A

    Expte 4420/2021

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dendo o día 04/06/2021 ata 02/07/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 28/07/2021 ata 10 /08/2021

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Lista Substitucións categoría OFICIAL/A 1ª ELECTRICISTA

    Expte 4428/2021

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dendo o día 04/06/2021 ata 02/07/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 28/07/2021 ata 10 /08/2021

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Acta puntuación curricular publicada o 22 de setembro de 2021

Acta puntuación primeira proba

Convócase aos aspirantes para a realización da segunda proba de oposición o día 25 de outubro de 2021, no Auditorio Municipal de Pontearas, as 17.00h, sito na rúa Doutor Fernández Vega, s/n Ponteareas.

Acta final:

Fase oposición

Proba tipo test. Procederase a apertura pública de plicas o xoves 14 de outubro de 2021, as 17H, na Casa Consistorial, sita nos xardíns Ramiro Sabell

Lista Substitucións categoría SOCORRISTA

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dendo o día 22/05/2021 ata 21/06/2021 ámbolos dous inclusive

Lista Substitucións categoría de TRABALLADOR/A SOCIAL

Anuncio apertura  prazo presentación de instancias  dende o día 24/04/2021 ata 24/05/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 12/06/2021 ata 25/06/2021

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Acta puntuación curricular publicada o 06 de agosto de 2021

Convócase aos aspirantes para a realización da fase de oposición o día 25 de agosto de 2021, ás 12.00h en o IES VAL DO TEA, rúa Feliciano Barrera Fernández, 36860Ponteareas.

Deberán asistir provistos de DNI ou equivalente, bolígrafo negro e máscara de protección COVID.

Acta puntuación exame tipo Test e contestación alegacións a primeira acta avaliación curricular

Convócase aos aspirantes para a realización do segundo exercicio da fase de oposición o día 10 de setembro de 2021, ás 10.30h no Centro de Desenvolvemento Local, Lomba do Cruceiro 5, 36866Ponteareas.

Certificado do Tribunal motivando a aceptación ou desestimento das alegacións presentadas ao primeiro exame tipo test

Acta final (rectitifcada posteriormente ):

Decreto rectificación acta final(rectificada posteriormente):

Decreto 2ª rectificación acta final:

Lista Substitucións categoría de PERSOAL EMERXENCIA CONDUTOR

Anuncio apertura  prazo presentación de instancias  dende o día 04/12/2020 ata 23/12/2020 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 16/01/2021 ata 29/01/2021

Lista definitiva admitidos e excluídos

Convócase a tódolos/as candidatos/as o vindeiro día 25 de febreiro para a realización das probas do 1º exercicio da Fase de Concurso – Oposición, segundo o apartado 5.- Procedemento Selectivo 1º exercicio. Probas de aptitude física, das bases específicas aprobadas por Decreto 2020-2934, de data 19/11/2020,  debendo estar as 9.30h no Parque Municipal de Bombeiros, sito na rúa Pombas s/n, 36860 Ponteareas, para a realización inicialmente da proba de forza combinada.

As demais probas que compoñen o 1º exercicio poderán ser realizadas ao longo do día ou en día distinto  segundo o desenvolvemento do proceso, nas horas e días que indique o Tribunal,  realizándose a  proba dos 100 m. carreira de velocidade e salto de lonxitude, no Campo Municipal de Pardellas, sito na rúa Freixa, s/n, Ponteareas;  a proba dos 50 m. piscina na Piscina Municipal , sita na rúa As Cachadas s/n, Ponteareas.

Os aspirantes, previa a realización das probas físicas deberán aportar ante o tribunal, un certificado médico ou informe médico, con unha data expedición que non supere os tres meses anteriores a data de celebración da primeira proba física, no que se faga constar expresamente o seguinte: “que reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización dos exercicios físicos, que figuran especifados nestas bases

Os/as aspirantes deberán vir provistos de documento nacional de identidade ou calquera outro documento identificativo e acudir a cada proba coa indumentaria deportiva adecuada a cada especialidade.

Actas das probas realizadas o día 25

Convócase aos candidatos para a realización da proba de natación o vindeiro día 01 de marzo de 2021 as 12 horas nas instalacións da Piscina Municipal, sita en Rúa Real, 1 – 36860 Ponteareas.

Os aspirantes deberán venir provistos de DNI ou documento fidedigno, así como ca indumentaria deportiva adecuada a proba a realizar.

Acta da proba de natación realizada o día 01/03/2021, e convocatoría para a realización da seguinte exame o vindeiro día 05 de marzo de 2021 as 16.00h.

Acta de rectificación e acta puntuación exame teórico

Exame teórico realizado co resultado

Corrección de alegacións; acta  rectificación ca puntuación definitiva e Convocatoria para o vindeiro día 23/03/2021 as 16.30h nas instalacións dos Bombeiros sita na rúa Pombas s/n, 36860 Ponteareas

Actas prácticas:

Acta 1

Convocatoria candidatos/as para o día 25 de marzo de 2021

Acta 2

Acta final proba práctica

Convócase a proba de galego aos/as candidatos/as, o día 08 de abril de 2021, as 11.00h, nas dependencias de Bombeiros

Acta proba galego; avaliación curricular e final

Lista Substitucións categoría de  CONDUTOR PALISTA

Anuncio apertura  prazo presentación de instancias  dende o día 04/12/2020 ata 23/12/2020 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 16/01/2021 ata 29/01/2021

Lista definitiva admitidos e excluídos

Convócase aos candidatos para a realización da primeira proba  que terá lugar o vindeiro  día 18  de febreiro de 2021, as 12.00h, no Centro de Desenvolvemento Local (CDL)  do Concello de Ponteareas, sito Bº. Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea – Ponteareas.

Os/as persoas aspirantes dispoñen de tres días hábiles contados a partires do día seguinte a publicación do anuncio da plantilla e o do modelo de exame para a presentación de reclamacións que estimen oportunas. Días hábiles de presentación 22, 23 e 24 de febreiro de 2021.

Convócase a tódolos/as candidatos/as o vindeiro día 11 de marzo as 10.00h, no Parque Municipal de Maquinaria do Concello de Ponteareas, sito na Parroquia Areas, Ctra. de Guláns, Km, 1,5, Bº da Cruz Parroquia de Areas.

Acta con puntuación final

Acta de Condutor dando resposta o Recurso de alzada e convocatoria proba para o día 23/04/2021 as 10.00h, no Parque Municipal de Maquinaria do Concello de Ponteareas, sito en Areas, Ctra. de Guláns, KM 1,5 – barrio Da Cruz

Acta segunda proba práctica:

Lista Substitucións categoría de Axudante de Cociña

Anuncio apertura novo prazo presentación de instancias, ata 17/06/2020

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 03/07/2020  ao 16/07/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluídos

Acta valoración curricular

Listaxe final tras refundición das dúas listaxes

Lista Substitucións categoría de Oficial 1ª Cociña

Anuncio apertura  prazo presentación de instancias  ata 17/06/2020

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 29/07/2020  ao 11/08/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as

Acta puntuación publicada o día 27/08/2020

Listaxe final tras refundición das dúas listaxes publicado 30/09/2020

Bases e Convocatoria de ADMINISTRATIVO GRUPO C, SUBGRUPO C1, co fin da cobertura da praza vacante nº 02.02.05.20, oficial administrativo/a, adscrita ao Conservatorio de Música Municipal “Reveriano Soutullo” e a Escola de Música Municipal “Vila do Corpus”,   publicadas  no BOPPO nº 3 de data 07 de xaneiro de 2020.  

Expediente 3594/2019

Prazo de presentación de instancias dende o 08/01/2020  ao  27/01/2020 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 11/02/2020  ao 24/02/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluídos, data 1ª proba, e nomeamento tribunal. Convócase a todos os aspirantes o vindeiro Martes, 14 xullo de 2020 ás 11:00 horas, para a realización da 1ª proba, que terá lugar no Instituto Pedra de Auga, dirección rúa Feliciano Barrera Fernández, 36860, Ponteareas – Pontevedra.

Os candidatos deberán vir provistos de DNI, bolígrafo negro e mascarilla.

Modelos e resultado proba realizada o día 14 de xullo de  2020: Os aspirantes teñen  un prazo de 3 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación da plantilla de resultados para a presentación de alegacións as preguntas formuladas, remata o prazo o venres día 17/07/2020.

Acta de puntuación e resolución de alegacións correspondentes a primeira proba

Convócase os/as aspirantes que superaron a proba, por ter obtido unha nota igual o superior aos 5 puntos, segundo as bases da convocatoria, para a celebración da segunda proba (práctica), que terá lugar o xoves día 13 de agosto, ás 10,30 horas, no Centro de Desenvolvemento Local de Ponteareas (CDL), sito na Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas.

Acta final e modelo proba práctica en galego e castelá:

Lista unificada 

Lista Substitucións categoría de Profesor/a de Música, na especialidade de Profesor/a de Gaita

Anuncio apertura novo prazo presentación de instancias, dende o 08/02/2020 ao 27/02/2020,  segundo as bases aprobadas por Xunta de Goberno de data 20 de marzo de 2017, co fin da confección da Lista de contratacións para a praza de profesor/a de música, especialidade de Pofesor/a de Gaita.

Bases que rexen o proceso

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 01/06/2020  ao 16/06/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva  admitidos e excluídos, publicada o 25/08/2020

Acta valoración curricular exposta o día 02/09/2020

Lista Unificada

Lista Substitucións categoría de Profesor/a de Música, na especialidade de Linguaxe Musical

Anuncio apertura prazo presentación de instancias, dende o 26/11/2019 ao 16/12/2019,  segundo as bases aprobadas por Xunta de Goberno de data 20 de marzo de 2017, co fin da confección da Lista de contratacións para a praza de profesor/a de música, especialidade de Piano

Bases que rixen o proceso:

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 27/12/2019  ao 13/01/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista Definitiva admitidos e excluídos, publicada o día 27 de xaneiro de 2020(anulada)

Lista definitiva de admitidos e excluídos, publicada 11 de setembro de 2020, por resolución recurso a lista definitiva publicada 27/01/2020

Lista final de puntuacións, publicada 17 de setembro de 2020

Lista Substitucións categoría de Profesor de Música, na especialidade de Piano

Anuncio apertura prazo presentación de instancias, dende o 09/03/2019 ao 28/03/2019,  segundo as bases aprobadas por Xunta de Goberno de data 20 de marzo de 2017, co fin da confección da Lista de contratacións para a praza de profesor de música, especialidade de Piano

Bases que rixen o proceso:

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 08/05/2019  ao 22/05/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluidos

Acta de valoración Curricular

Lista final unificada bolsa de emprego

Lista Substitucións categoría de Profesor de Música, na especialidade de Violín

Anuncio apertura prazo presentación de instancias, dende o 08/03/2019 ao 27/03/2019,  segundo as bases aprobadas por Xunta de Goberno de data 20 de marzo de 2017, co fin da confección da Lista de contratacións para a praza de profesor de música, especialidade de Violín.

Bases que rixen o proceso:

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 06/07/2019  ao 19/07/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluídos publicada no taboleiro do Concello o 16/08/2019

Acta de puntuación publicada o día 16092019 no taboleiro de anuncios do Concello

Lista final unificada por Resolución de Alcaldía de data 18102019 e publicada no mesmo día no Taboleiro de Anuncios

Lista Substitucións categoría de Auxiliar Clínica,

Abrese un novo prazo para a presentación de instancias na categoría de auxiliar de clínica, pertencente as bases específicas para listas de contratacións de diversas categorías.

O finalizar o proceso tal como recolle o Decreto nº 2019-1841, unificaranse a lista resultante do proceso selectivo e a existente nunha soa lista de substitucións, na que a orde de prelación final virá determinada pola puntuación obtida por cada aspirante en calquera dos dous procesos.

Prazo de presentación de instancias dende o día 06/07/2019 ata 26/07/2019

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 20/08/2019  ao 02/09/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva de  admitidos e excluídos publicada no taboleiro de anuncios o día 13 de setembro de 2019

Acta final de puntuación exposta no taboleiro de anuncios do Concello o 01/10/2019

Decreto unificando as listas de auxiliar de clínica aprobado o día 03/10/2019 e publicadas no taboleiro de anuncios no mesmo día

Bases e Convocatoria de AUXILIAR AXUDA NO FOGAR,  publicadas  no BOPPO nº 4 de data 07 de xaneiro de 2019.

Prazo de presentación de instancias dende o 08/01/2019  ao  28/01/2019 inclusive

07012019 Bases Listas Substitución Categoría AUXILIAR AXUDA NO FOGAR (317.1 KiB)

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 15/03/2019  ao 29/03/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva de admitidos e excluídos publicada o  día 26/04/2019

Acta final de puntuación publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 27/09/2019

Acta final rectificada de puntuación publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 13/11/2019

Resolución de Alcaldía aprobando a lista final

Texto consolidado das Bases Xerais para a confección de listaxes de contratacións e nomeamentos con carácter temporal no Concello de Ponteareas. Publicado anuncio no BOPPO nº 193 de data 05 de outubro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Bases específicas para a confección de listaxes de contratacións de persoal laboral temporal nas categorías de Administrativo/a e Secretario/a de Conservatorio no Concello de Ponteareas. Publicado anuncio no BOPPO nº 97 de data 22 de maio de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Prazo de presentación de instancias dende o 23/05/2018 ata o día 11/06/2018 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 30/10/2018 ao 13/11/2018 ámbolos dous inclusive. Publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 29/10/2018.

Lista definitiva admitidos e excluídos

Convócase a todos os candidatos admitidos/as para a realización da proba teórica,  o vindeiro Martes, 18 de decembro de 2018 ás 17:30 horas, que terá lugar no Instituto Val Do Tea, dirección rúa Feliciano Barrera, 36860 , Ponteareas – Pontevedra.

Os candidatos deberán vir provistos de DNI e bolígrafo negro.

Modelos de exames e resultado

Acta de puntuación primeiro exame

Anuncio convocatoría 2º examen que terá lugar o vindeiro día 06/02/2019 ás 10.30 h, no IES Val do Tea, sito na rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas

Anunción de puntuación segunda proba, publicada no taboleiro de anuncios o día 13/02/2019

Desconvocatoría exame galego

Acta final

Bases específicas para a selección de funcionarios interinos e persoal laboral temporal no Concello de Ponteareas na categoría de Auxiliar administrativo. Publicado anuncio no BOPPO nº 97 de data 22 de maio de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Prazo de presentación de instancias dende o 23/05/2018 ata o día 11/06/2018 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 6/09/2018 ao 20/09/2018 ámbolos dous inclusive. Publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 5/9/2018.

Lista provisional admitidos e excluídos por omisión dun candidato, prazo de presentación de alegacións dende o día 18/10/2018 ao 31/10/2018 ámbolos dous inclusive. Publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 17/10/2018.

Lista definitiva admitidos e excluídos

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o Martes 8 de xaneiro de 2019 para a realización do “Primeiro exercicio. Proba teórica”, debendo estar ás 17:30 horas no Instituto Val do Tea sito na R/ Feliciano Barrera, 36860, Pontearas, para a realización do mentado exercicio.

Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, así como de bolígrafo negro.

Publicada a plantilla de exame no Taboleiro de Anuncios do Concello ,  na Páxina Web e sede electrónica en data 09/01/2019.  Segundo a base 5. Procedemento selectivo, os aspirantes dipoñen dun prazo de 3 días hábiles para a presentación de alegacións ás preguntas formuladas, a contar a partir do día seguinte á súa publicación. Prazo de presentación alegacións dende o 10/01/2019 ao 14/01/2019 ámbolos dous inclusive.

Anuncio resultado das maiores 40 notas. Ao abeiro co establecido no punto 5 das bases específicas do proceso selectivo onde se indica que soamente poderán pasar a proba práctica un máximo de cuarenta aspirantes súbese ao arquivo entregado polo Tribunal

Rectificación lista de puntuación primeiro exame e anuncio proba práctica que terá lugar o vindiro día 20/03/2019 as 17.00h no I.E.S. Val do Tea, sito na rúa Feliciano Barrera de Ponteareas

Documento aclaratorio relativo os aspirantes que deberán presentarse a proba convocada para o 20/03/2019

Resultado 2ª proba publicada no taboleiro de anuncios da Casa Consitorial o día 05/04/2019.

Convócase aos candidatos que deban realizar a proba de galego  o vindeiro día 12 as 9.00h na Casa Consitorial.

Acta exame galego e valoración de méritos da fase oposición publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 17/04/2019.

Resolución de Alcaldía aprobando a Lista Final 

Bases específicas para a confección de listaxes de contratacións de diversas categorías de persoal laboral no Concello de Ponteareas. Publicado anuncio no BOPPO nº 97 de data 22 de maio de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Prazo de presentación de instancias dende o 23/05/2018 ata o día 11/06/2018 inclusive

CATEGORÍAS:

  • CONSERXE

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 6/09/2018 ao 20/09/2018 ámbolos dous inclusivePublicado no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 5/9/2018.

Lista definitiva publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 17/10/2018

Modificación da Lista definitiva de Admitidos e excluidos por omisión dun aspirante na lista definitiva aprobada en data 16/10/2018,  publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello en data 29/10/2018.

Modificación tribunal de selección publicado no Taboleiro de anuncios o día 07/11/2018

Acta de puntuacións publicada no Taboleiro de Anuncios o día 03/12/2018

Acta de rectificación da acta de puntuacións publicada no Taboleiro de Anuncios o día 03/12/2018 ao abeiro das alegacións presentadas no prazo establecido,  nova data de publicación no taboleiro de anuncios da Casa Consitorial o día  18/01/2019

Lista final resolvendo alegacións publicada o día 20/03/2019 no taboleiro e páxina web

AUXILIAR BIBLIOTECA

Lista definitiva de admitidos e excluídos exposta o día 28/11/2018

Públicase no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 15/01/2019  a acta  final de puntuación que se relaciona:

Lista final resolvendo alegacións publicada o día 20/03/2019 no taboleiro e páxina web

LIMPADOR/A

Lista definitiva de admitidos e excluídos exposta o día 07/12/2018

Lista final de puntuación resoltas as alegacións presentadas

Bases Substitucións (Proceso rematado)

CONTRATACIÓN INTERINO EN PRAZA TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE, GRUPO C, SUBGRUPO C1 E LISTA SUBSTITUCIÓNS

Aberto o prazo de presentación de instancias dende o día 25/01/2022 ata o 14/02/2022, ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 26/04/2022 ata 09/05/2022

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as, convócase a tódolos/as candidatos/as admitidos/as o 24 de maio de 2022 para a realización do Primeiro exercicio, segundo o apartado 5º “Comezo e desenvolvemento do procedemento”  debendo estar ás 17.00h  horas no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) sito na R/ Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea, 36866, Ponteareas, para a realización do mentado exercicio.

Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, así como de bolígrafo negro.

AVISO URXENTE: Infórmase os/as aspirantes que se procederá a repetición do primeiro exame, o día 27/06/2022, as 9.ooh, no CDL,  por anulación do anterior, dado que o  número de preguntas de reserva e inferior ao número de alegacións estimadas.

Acta definitiva primeiro exame

Acta primer exame, concédese un prazo de dous días para a presentación de alegacións,  do 27/05/2022 ao 30/05/2022

Acta puntuacións repetición primeiro exame,concédese un prazo de dous días para a presentación de alegacións, do 28 o 29/06/2022

Acta 5 contestando alegacións ao primeiro exame e data e hora para a realización do segundo exame, o vindeiro día 13/07/2022 as 11.30h no Centro Desenvolvemento Local, Lomba do Cruceiro 5, 36866 Ponteareas.

Os/as aspirantes deberán asistir provisots/as de DNI e bolígrafo

Acta final e modelo exame con respostas

PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDADE VIOLÍN

Os candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   no Conservatorio Municipal , o vindeiro día 25/01/2021 as 11.00h, para a realización da proba práctica e valoración curricular

Acta de data 25 de xaneiro de  2021

Acta proba realizada o día 20/10/2021

UN/ UNHA TÉCNICO/A A2 FUNCIONARIO INTERINO PARA DEPARTAMENTO DE EDUSI

Ábrese prazo de presentación de instancias, dende o día 03/09/2020 ata  22/09/2020, para a cobertura dun/dunha técnico/a funcionario interino Departamento Edusi.

Lista provisional admitidos e excluídos.

Lista definitiva admitidos e excluídos.

Acta do Tribunal do día 05 de novembro de 2020, publicada no taboleiro o día 06 de novembro de 2020

Anuncio acta avaliación Concurso, e convocatoría para a realización do primeiro exercicio o día 10/12/2020, as 9.00h,  no Centro de Desenvolvemento Local, stio en Lomba do Cruceiro 5, 36866 Ribadetea – Ponteareas

Puntuación final do proceso selectivo. Acta do Tribunal do día 10 de decembro de 2020, publicada no taboleiro o día 11 de decembro de 2020

Bases e Convocatoria de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL Funcionario,  publicadas  BOPPO nº 220 de data 15 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias dende o 16/11/2018 ata o día 05/12/2018 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 09/01/2019  ao 22/01/2019  ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluídos, convócase a todos os candidatos admitidos/as para a realización do primeiro exercicio,  o vindeiro Martes, 12 de marzo de 2019 ás 10:00 horas, que terá lugar no CDL, dirección Lomba do Cruceiro 5, Ribadetea – Ponteareas – Pontevedra.

Lista final de puntuación publicada o día 26032019

Prazo de presentación de instancias, dende o 05 ao 24 de maio  inclusive (BOP 04/05/2017).

Incorporaranse automáticamente o presente proceso, as persoas que xa presentaron a súa solicitude no prazo anterior ( do 01 ao 21 de novembro de 2016), se ben poderán incorporar nova documentación aos méritos xa alegados.

 CATEGORÍAS:

Auxiliar de Clínica

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 17/08/2017)

Publicada lista final de puntuación no taboleiro de anuncios o día 16/211/2017

Auxiliar  Puericultura

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 18/08/2017)

Decreto de Alcaldía e Acta de puntuacións publicada o día 18/01/2018

Axudante de Cociña

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións ata o 10 de xullo do 2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos ( publicada 13/11/2017). Tódolos candidatos admitidos deberán presentarse provistos do DNI,  o martes 21 de novembro 2017 as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas, para a celebración da proba teórica

Primeira proba

Puntuación primeira proba 

Acta de rectificación da primeira proba publicada no taboleiro o día 23/03/2018

Convócase aos candidatos a proba práctica que terá lugar o vindeiro día 18/04/2018 as 16.00h na Residencia da Terceira Idade, sita na rúa Santa Ana, 16 – 36860 Ponteareas

Acta proba práctica e acta final 

Camareiro/a – limpador/a

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 18/08/2017)

Acta final de puntuación publicada no taboleiro de anuncios do concello o día 28/12/2017

Profesor/a música, especialidade Frauta

Prazo de presentación de instancias  dende o 31/01/2018 ao 19/02/2018   inclusive (BOP 30/01/2018). O proceso rexerase polas  Bases Xerais Para Confección Listaxes De Contratación Temporal Persoal Laboral ( premer para descargar) e Bases Específicas Diversas Categorías (listas Substitucións)(premer para descargar) que igualmente se atopan na parte superior de este apartado.

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións dende  o 28  de febreiro ao 13 de marzo de 2018 ambos inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos, 

Rectificación da lista definitiva por mor da variación na composición do Tribunal de Selección

Acta final de valoración curricular de data 22/03/2018

Decreto de Alcaldía unificando as dúas listas de substitución, publicada no taboleiro do Concello o día 23/03/2018

Profesor/a música, especialidade Linguaxe Musical

Prazo de presentación de instancias  dende o 06 ao 26 de decembro de  inclusive (BOP 05/12/2017). O proceso rexerase polas  Bases Xerais Para Confección Listaxes De Contratación Temporal Persoal Laboral ( premer para descargar) e Bases Específicas Diversas Categorías (listas Substitucións)(premer para descargar) que igualmente se atopan na parte superior de este apartado.

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións dende  o 02 ao 15 de febreiro de  2018 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos, publicada no taboleiro do Concello o día 27/02/2018

Rectificación da lista definitiva por mor da variación na composición do Tribunal de Selección

Acta final de valoración curricular de data 22/03/2018

Decreto de Alcaldía unificando as dúas listas de substitución, publicada no taboleiro do Concello o día 23/03/2018

Profesor/a música, especialidade Oboe

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións dende  o 11 ao 20 de novembro de  2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 24/11/2017 no taboleiro)

Acta Puntuación realizada e exposta no taboleiro do Concello o día 28/11/2017

Bases Substitucións (Proceso anterior)

Prazo de presentación de instancias, dende o 1 ao 21 de novembro inclusive (BOP 31/10/2016).


Procesos rematados ou anulados:

AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO

OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO ” COIDAR DE NOS VI”

 

BASES:

 

OFERTAS:

 

Os/as  candidatos/as preseleccionados  polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,  na data que  indique a carta recibida, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5  – 36866 Ponteareas.

Actas selección:

Actas definitivas:

AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO

Os candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   na Casa Consistorial  , o vindeiro día 18/12/2023 as 09.00h 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Os candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   na Casa Consistorial  , o vindeiro día 06/09/2023 de 09.00h as 11:30h das letras  A o G, e de 11:30h as 13:30 das letras H o Z.

Data fin recepción candidaturas no Servizo Público de Emprego o día 24/08/2023

Acta valoración curricular

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Oferta anulada por desapecer a causa que a xenerou.

 

SOCORRISTA

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse, o día 10/07/2023 as 11.30h na Praia Fluvial A Freixa, para a realización da proba práctica e debe vir acompañado da  documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,

Os/as aspirantes poderán vir provistos de: bañador, gafas, gorro, aletas e traxe de neopreno.

 Bases e Oferta:

ACTA:

PRAZAS ADMINISTRATIVO/A  QUENDA PROMOCIÓN INTERNA OPE 2021

Expediente 10322/2022

Aberto o prazo de presentación de instancias dende o 20/01/2023 ata 16/02/2023 ámbolos dous inclusive.

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 14/03/2023 ata 27/03/2023

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Acta constitución tribunal e valoración curricular

As persoas aspirantes terán dous días hábiles 25  e 26 de  abril, para formular as alegación que consideren

Anuncio convocatoría para a realización do exame tipo test,  o vindeiro día 28/04/2023, ás 10.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro 5, 36866 Ponteareas

Acta final:

PRAZA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO  QUENDA LIBRE 2018

Expediente 3849/2022

Aberto o prazo de presentación de instancias dende o 27/07/2022 ata 24/08/2022 ámbolos dous inclusive.

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 23/09/2022 ata 07/10/2022

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Puntuación fase de concurso, ábrese prazo de alegacións ata o 15/01/2023

Acta puntuación definitiva fase de concurso e convocatoria para a realización do exame tipo test que terá lugar o día 01/02/2023 as 16.30h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas.

Modelo primeiro test con respostas e acta

Anuncio convocatoría (as persoas aspirantes que, por causa xustificada, non asistiron a primeira convocatoría),  para a realización do exame tipo test,  o vindeiro día 16/02/2023, ás 16.00h no Centro de Servizos Sociais de Ponteareas, sito en rúa Oriente, 8 – Ponteareas

Modelo segunda convocatoría primeiro exame

Acta primeiro exame: ábrese un prazo de 2 días hábiles, do  18/02/2023 ao 21/02/2023, para  presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Acta resolución alegacións primeiro exame OPE 2018 Auxiliar Axuda a Domicilio e convocatoria do 2º exame (exercicio práctico)

Convócase  ás persoas que superaron o exame tipo test, para a realización do segundo exercicio da fase de oposición, que terá lugar o día 28 de febreiro ás 16:00 horas no Centro de Desenvolvemento Local de Ponteareas.

Acta puntuación segundo exercicio: ábrese un prazo de 2 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación das puntuacións, 3 e 4 de marzo,  para presentar as alegacións que consideren oportunas.

Acta final

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   na Casa Consistorial,   para a   valoración curricular, data selección 24/02/2023, as 10.15h, sito en rúa A Xiralda, s/n 36860 Ponteareas

Acta:

PLAN CONCELLOS 2023

Bases:

NÚM. TRAB. CATEGORÍA Código nacional ocupación Duración Contrato (meses) Xornada
4 PEÓN MEDIO AMBIENTE 95.12.10.19 9 Completa
6 PEÓN MEDIO AMBIENTE 95.12.10.19 6 Completa
2 OFICIAL 3ª SERVICIOS VARIOS 71.91.10.12 6 Completa
1 OFICIAL 3ª SERVICIOS VARIOS 71.91.10.12 4 Completa
1 AUXILIAR CLÍNICA 56.11.10.22 9 Completa
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 43.09.10.29 6 Completa
1 LIMPADORES/AS 92.10.10.50 6 Completa
2 MONITOR DE OCIO E TEMPO LIBRE 37.24.10.34 6 Completa
1 TÉCNICO/A EN OBRA PÚBLICA 31.22.10.96 6 Completa
2 PEÓNS (VÍAS E OBRAS) 96.02.10.13 6 Completa
1 OFICIAL 3º FONTANEIRO 72.21.10.12 6 Completa
2 OFICIAL 3ª ALBANEIS 71.21.10.15 6 Completa

As ofertas de emprego presentaránse  ante o Servizo Público de Emprego segundo a incorporación dos traballadores/as

TÉCNICO/A EN OBRA PÚBLICA

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   na Casa Consistorial, primeiro andar ,  para a realización da   valoración curricular e entrevista data selección 23/03/2023, as 09.00h, sito en rúa A Xiralda, s/n  -36860 Ponteareas

Acta:

AUXILIAR DE CLÍNICA

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   na Casa Consistorial, primeiro andar ,  para a realización da   valoración curricular e entrevista data selección 23/03/2023, as 12.00h, sito en rúa A Xiralda, s/n  -36860 Ponteareas

Acta:

OFICIAL/A 3ª FONTANEIRO/A

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) ,  para a realización da proba práctica e valoración curricular, data selección 07/02/2023, as 16.30h, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea -36866 Ponteareas

Actas:

PEÓN/A VIAS E OBRAS

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) ,  para a realización da proba práctica e valoración curricular, data selección 08/02/2023, as 16.30h, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea -36866 Ponteareas

Acta do día 08/02/2023

Dado que quedaron baleiras as prazas, solicítase  novos/as candidatos/as ao SEPE, que deberán realizar a  proba práctica e valoración curricular, data selección 22/02/2023, as 16.30h, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea -36866 Ponteareas, deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación

Acta:

OFICIAL/A 3ª ALBANEL/A

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) ,  para a realización da proba práctica e valoración curricular, data selección 09/02/2023, as 16.30h, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea -36866 Ponteareas

Acta:

LIMPADOR/A

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   na Casa Consistorial, primeiro andar ,  para a realización da   valoración curricular e entrevista data selección 13/02/2023, as 10.00h, sito en rúa A Xiralda, s/n  -36860 Ponteareas

Acta:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación, na Casa Consistorial, primeiro andar ,  para a realización da   valoración curricular e entrevista data selección 14/02/2023, as 09.00h, sito en rúa A Xiralda, s/n  -36860 Ponteareas

Acta:

OFICIAL/A 3ª OFICIOS VARIOS

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación, na Casa Consistorial, primeiro andar ,  para a realización da   valoración curricular e entrevista data selección 15/02/2023, as 09.00h, sito en rúa A Xiralda, s/n  -36860 Ponteareas

Acta

PEÓN MEDIO AMBIENTE

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación, na Casa Consistorial, primeiro andar ,  para a realización da   valoración curricular e entrevista data selección 20/02/2023, as 09.00h, sito en rúa A Xiralda, s/n  -36860 Ponteareas

Acta:

MONITOR/A  DE OCIO E TEMPO LIBRE

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación, na Casa Consistorial, primeiro andar ,  para a realización da   valoración curricular e entrevista data selección 23/02/2023, as 10.15h, sito en rúa A Xiralda, s/n  -36860 Ponteareas

Acta:

CONTRATACIÓN PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDADE LINGUAXE MUSICAL PARA CUBRIR INCAPACIDADE TEMPORAL DA TITULAR DA PRAZA

Os/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,   no Conservatorio Municipal ,  para a realización da proba práctica e valoración curricular, data selección 03/01/2023, as 11.00h, no Conservatorio Reveriano Soutullo

Acta puntuación final proceso selectivo

PRAZA TRABALLADOR/A SOCIAL QUENDA LIBRE

Expediente 983/2022

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 28/05/2022 ata 10/06/2022

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Puntuación fase concurso:

As persoas aspirantes terán dous días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación dos resultados no taboleiro de anuncios electrónico, para formular as alegacións que consideren (o último día do prazo será o 15 de xulllo de 2022).

Acta resolución alegacións e puntuación definitiva fase de concurso

Convocatoria exame tipo test  día 13/09/2022, as 11.30h, no Centro de Desenvolvemento Local

Cuestionario e plantilla respostas do test realizado o día 13/09/2022

Puntuación 1º exercicio fase oposición, e convocatoria 2º exercicio para o 10/10/2022, as 11h. na aula 3 do Centro de Desenvolvemento Local, sito en Ribadetea

Plantilla respostas segundo exercicio realizado día 10/10/2022.

As persoas aspirantes terán dous días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación dos resultados  para formular as alegacións que consideren (o último día do prazo será o 13 de outubro de 2022).

Anuncio resolución de alegacións 2º exercicio, puntuacións e proposta de nomeamento

CONTRATACIÓN INTERINO EN PRAZA LOGOPEDISTA E LISTA SUBSTITUCIÓNS

REAPERTURA prazo de presentación de instancias dende o día 21/05/2022 ata o 09/06/2022

Procedemento para xustificar  dereitos de exame:

Ter aboada a taxa de 40 euros por dereitos de exame ou certificado  de discapacidade  ou inscrición no servizo público de emprego que dé dereito á exención ( deberase presentar

.- certificado de non percibir prestación ou autorización asinada polo interesado permitindo o acceso aos datos necesarios  para súa comprobación por parte do Departamento de Persoal e

.- período de inscrición no Servizo Público de Emprego. )

  ou de ser o caso, recoñecemento da condición de familia numerosa para gozar da bonificación do 50% na taxa por dereitos de exame

A taxa farase efectiva en réxime de autoliquidación simultáneamente coa solicitude de participación na probas selectivas.

O documento de ingreso será solicitado previamente o departamento de Rendas do Concello (telf. 986 640 000, extensión 1012 e 1013 ou correo electrónico; rentas@ponteareas.gal)P

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 24/06/2022 ata 08/07/2022

Lista definitiva de admititos e excluidos

Convocatoría exame tipo test día 06/09/2022 as 9.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta exercicio tipo test e modelo exame con resultado


Documentación proceso anterior finalizado

Aberto o prazo de presentación de instancias dende o día 31/12/2021 ata o 19/01/2022, ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 23/02/2022 ata 08/03/2022

Convócase  a candidata admitida para a realización do primeiro exercicio da fase de oposición, segundo o apartado 5º “Procedemento selectivo” das Bases específicas aprobadas por Decreto da Alcaldía nº 2021-2545, o martes, 05 de abril  de 2022 ás 12:00 horas, que terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local, dirección Lomba Cruceiro nº 5, Ribadetea, 36860, Ponteareas – Pontevedra.

Acta:

OBRADOIRO DE EMPREGO 2022/2023 “COIDAR DE NOS V”

Presentadas as ofertas de emprego ante o Servizo Público de Emprego o día 05/09/2022.

Bases:

Ofertas:

Os/as  candidatos/as preseleccionados  polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,  na data que  indique a carta recibida, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5  – 36866 Ponteareas.

Director/a Obradoiro

Acta e Convocatoria  proba oral para día 20/09/2022 as 9.00h no CDL

Puntuación final proceso selectivo

Titor/a

Acta e Convocatoria  proba oral para día 20/09/2022 as 9.00h no CDL

Puntuación final proceso selectivo

Administrativo/a

Puntuación final proceso selectivo

Docente albanelería

Puntuación proba oral

Puntuación final proceso selectivo

Docente sociosanitaria

Puntuación final proceso selectivo area sanitaria

Puntuación final proceso selectivo area social

Alumno/a traballador/a obradoiro especialidade albanelería

Puntuación proba oral

Puntuación final proceso selectivo

Alumno/a traballador/a obradoiro especialidade sociosanitaria

Puntuación proba oral

Puntuación final proceso selectivo

PROGRAMA VIOLENCIA DE XÉNERO

Bases:

As candidatas preseleccionados polo Servizo Público de Emprego  deberán presentarse o día 20/07/2022 as 16.00h no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta:

As candidatas preseleccionados polo Servizo Público de Emprego  deberán presentarse o día 20/07/2022 as 17.30h no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta:

PROGRAMA A TUA PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Os/as candidatos/as preseleccionados polo Servizo Público de Emprego  deberán presentarse o día 23/06/2022 as 11.00h no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta primeira

Acta segunda

Acta terceira

PROGRAMA RISGA 2022

Bases:

PEÓN MEDIO AMBIENTE

Os/as candidatos/as preseleccionados polo Servizo Público de Emprego  deberán presentarse o día 27/06/2022 as 8.30h no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Os/as candidatos/as preseleccionados polo Servizo Público de Emprego  deberán presentarse o día 28/06/2022 as 8.30h no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta

LIMPADOR/A

Os/as candidatos/as preseleccionados polo Servizo Público de Emprego  deberán presentarse o día 28/06/2022 as 11.00h no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta


SOCORRISTA

Os/as candidatos/as preseleccionados polo Servizo Público de Emprego  deberán presentarse o día 27/05/2022 as 16.00h no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Acta:

AVISO URXENTE: Infórmase os aspirantes que a proba prevista para o día 10/06/2022 referente a segunda ronda do proceso selectivo, queda suspendida ata nova convocatoria por falta de quorum no tribunal

Convócase aos candidatos/as a segunda ronda do proceso selectivo o día 16/06/2022 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local

Segunda Acta:

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS)2022 LIÑA 3

BASES:

PEÓN MEDIO AMBIENTE:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 07/03/2022 as 17.00h

Acta:

Dado que quedaron baleiras 5 das prazas ofertadas solicítase novos/as candidatos/as ao Servizo Público de Emprego para a cobertura das mesmas,

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 22/03/2022 as 17.00h

Acta:

OFICIAL/A 3ª OFICOS VARIOS:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 08/03/2022 as 17.00h

Acta:

LIMPADOR/A:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 09/03/2022 as 17.00h

Acta:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 10/03/2022 as 17.00h

Acta; examen e soluccións test:

TÉCNICO/A EN  MEDIO AMBIENTE:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 11/03/2022 as 17.00h

Acta e suposto práctico:

Convócase aos aspirantes que superaron o examen a proba oral que terá lugar o vindeiro día 24/03/2022, as 16horas no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro 5, 36866 Ponteareas.

Acta do 24/03/2022:

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 14/03/2022 as 17.00h

Acta:

TÉCNICO/A EN OBRA PÚBLICA:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 15/03/2022 as 17.00h

Acta e solucións a proba:

PEÓN VIAS E OBRAS:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 16/03/2022 as 17.00h

Acta:

AUXILIAR CLÍNICA:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 17/03/2022 as 16.30h

Acta:

OFICIAL/A 3ª FONTANEIRO/A:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 17/03/2022 as 17.00h

Acta:

OFICIAL/A 3ª ALBANEL/A:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 18/03/2022 as 17.00h

Acta:

Dado que quedaron baleiras 2 das prazas ofertadas solicítase novos/as candidatos/as ao Servizo Público de Emprego para a cobertura das mesmas,

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular o día 25/03/2022 as 16.30h

Acta:

OPE 2017

PRAZA ADMINISTRATIVO/A PROMOCIÓN INTERNA

Prazo de presentación de instancias dende o 05 de setembro de 2021 ata 04 de outubro de 2021

PRAZA COCIÑEIRO/A AUXILIAR PROMOCIÓN INTERNA

Prazo de presentación de instancias dende o 29 de xullo de 2021 ata 25 de agosto de 2021.

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as publicada no BOP o día 15 de setembro de 2021

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as publicada no BOP o día 18 de novembro de 2021

Acta puntuación concurso méritos e convocatoira proba día 23/12/2021as 9:00 na Casa do Concello

TÉCNICO A1 FUNCIONARIO/A INTERINO/A

Expte. 7815/2021

Técnico/a funcionario/a interino/a para Coordinación administrativa de captación e xestión de subvencións financiadas con fondos NEXT GENERATION UE

Aberto o prazo de presentación de instancias dende o día 22/10/2021 ata o 19/11/2021, ámbolos dous inclusive

Decreto rectificación taxa

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 01/12/2021 ata 16/12/2021

Lista definitiva

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o 28 de decembro de 2021 para a realización do Primeiro exercicio, segundo o apartado 5º “Comezo e desenvolvemento do procedemento” das Bases específicas aprobadas por Decreto 2021-2138  de data 17/09/2021, debendo estar ás 9:30 horas no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) sito na R/ Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea, 36866, Ponteareas, para a realización do mentado exercicio.

Acta puntuación final proceso selectivo

LISTA PROFESOR DE MÚSICA VIOLÍN

Anuncio apertura prazo presentación de instancias dende o día 30/06/2021 ata o 27/07/2021 ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as, ábrese prazo para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista dende o día 11/08/2021 ata 25 /08/2021

10082021 Lista Provisional Profesor De Violín Bolsa De Emprego (470.5 KiB)

Lista definitiva admitidos e convocatoria proba práctica o mércores 20/10/2021 as 11H30 no Conservatorio de Múnicipal de Música Reveriano Soutullo, dirección rúa Castiñeira, 57, 36860, Ponteareas – Pontevedra.

Acta proba realizada o día 20/10/2021

OBRADOIRO DE EMPREGO “COIDAR DE NOS IV” PONTEAREAS – AS NEVES 2021

As persoas interesadas en participar no Obradoiro de emprego deberán estar inscritas no Servizo Público de Emprego, dado que o sistema de admisión de candidatos/as será o de oferta de emprego tramitada na Oficina de Emprego de Ponteareas.

Bases selección:

OFERTAS DE EMPREGO:

DIRECCIÓN

As persoas preseleccionadas polo Servizo Púlico de Emprego deberán presentarse o vindeiro día 05/10/2021 ás 09.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

TITORIA

As persoas preseleccionadas polo Servizo Púlico de Emprego deberán presentarse o vindeiro día 04/10/2021 ás 10.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

ADMINISTRATIVO/A

As persoas preseleccionadas polo Servizo Púlico de Emprego deberán presentarse o vindeiro día 04/10/2021 ás 08.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

DOCENTE FORESTAL

As persoas preseleccionadas polo Servizo Púlico de Emprego deberán presentarse o vindeiro día 05/10/2021 ás 12.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA AREA SANITARIA

As persoas preseleccionadas polo Servizo Púlico de Emprego deberán presentarse o vindeiro día 06/10/2021 ás 09.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA AREA SOCIAL

As persoas preseleccionadas polo Servizo Púlico de Emprego deberán presentarse o vindeiro día 06/10/2021 ás 11.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

ALUMNO/A TRABALLADOR/A FORESTAL

As persoas preseleccionadas polo Servizo Púlico de Emprego deberán presentarse o vindeiro día 01/10/2021 ás 09.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

ALUMNO/A TRABALLADOR/A ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

As persoas preseleccionadas polo Servizo Púlico de Emprego deberán presentarse o vindeiro día 01/10/2021 ás 11.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

—————————————————————————

PROGRAMA RISGA:

Bases 

PEÓN MEDIO AMBIENTE

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 23/08/2021 as 9.00h, no Centro de Desenvolvemento Local para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea Ponteareas.

Acta selección

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 24/08/2021 as 10.00h, no Centro de Desenvolvemento Local para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea Ponteareas.

Acta selección

LIMPADOR/A

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 25/08/2021 as 10.00h, no Centro de Desenvolvemento Local para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea Ponteareas.

Acta selección

SOCORRISTA:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, para a realización das probas recollidas nas bases , e a entrega dos documentos para a avaliación curricular

INFORMADOR TURÍSTICO

CONTRATACIÓN AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DE DOTACIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE INFORMACIÓN EN OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS Á REDE DE OFICINAS DE TURISMO INFO RÍAS BAIXAS.

O prazo de presentación de instancias é dende o día 03/06/2021 ata o 14/06/2021ámbolos dous inclusive

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as

Concédese aos aspirantes un prazo de dez días, a contar dende o día 25/06/2021  ata o 08/07/2021, ámbolos dous inclusive, para emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista.

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Convócase a todos/as os/as candidatos/as admitidos/as para a realización da proba teórica segundo o apartado 6º “Procedemento selectivo” das Bases Específicas aprobadas mediante Resolución de Alcaldía nº 2021-1338, o vindeiro 22 de xullo de 2021 ás 10:00 horas, que terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (cdl), Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea.

Acta, exame e folla cos resultados

Plan Concellos 2021

Decreto aprobando bases e presentación de oferta ante o Servizo Público de Emprego

ANIMADOR SOCIOCULTURAL

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público Galego deberán presentarse no Centro Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea, Ponteareas, o vindeiro día 24 de xuño de 2021, as 16.30h para a realización da proba práctica , a entrega dos documentos para a avaliación curricular e entrevista.

Acta final de puntuación publicada 01/07/2021

PEÓN DE MEDIO AMBIENTE:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 31/03/2021 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Actas

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 05/05/2021 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Actas

TÉCNICO EN MEDIOAMBIENTE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 05/04/2021 as 16.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Convócase aos/as candidatos/as que superaron a proba realizada o día 05 de abril  para o día 07/04/2021, as 16.00h

Acta final

AXUDANTE DE COCIÑA:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 06/04/2021 as 16.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Actas:

OFICIAL 3ª ALBANEL/A:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 06/04/2021 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Actas

AUXILIAR CLÍNICA:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 07/04/2021 as 16.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta

OFICIAL 3º FONTANEIRO/A:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 07/04/2021 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta

PEÓN VIAS E OBRAS:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 08/04/2021 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta

TÉCNICO SUPERIOR EN OBRA PÚBLICA:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 14/04/2021 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Modelo exame e criterios de avaliación do mesmo

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 15/04/2021 as 10.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Modelo exame e acta proceso selección

Vista a renuncia ao posto de traballo da candidata seleccionada solicítase novos candidatos/as ao Servizo Público de Emprego Galego para a cobertura da praza, os/as preseleccionados/as polo SEPEG deberán presentarse o vindeiro día 12/5/2021 as 10.00h no Centro de Desenvolvemento Local

TÉCNICO EN TURISMO:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 22/04/2021 as 17.15h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta

OFICIAL 3º OFICIOS VARIOS:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 23/04/2021 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta:

LIMPADOR/A:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 27/04/2021 as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta:

ADMINISTRATIVO/A

Contratación dun/dunha administrativo/a para cubrir baixa de incapacidade temporal dunha traballadora

O proceso terá lugar o vindeiro día 29 de abril de 2021, as 16.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ponteareas

Criterios de avaliación aprobados por Decreto de Alcaldia de data 09 de abril de 2021

Acta

TRABALLADORA SOCIAL (expte 276/2021)

Contrato de acumulación de tarefas a xornada completa,  ata o 30 de xuño de 2021. 

Bases:

Oferta presentada ante o SEPE o día 19 de febreiro de 2021:O proceso terá lugar o vindeiro día 05/03/2021 as 10.00h  no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea –  Ponteareas. 

Os/as candidatos/as deberán aportar o día da convocatoria, toda a documentación avaliable segundo as bases para a avaliación por parte do Tribunal.

Acta final de selección

TRABALLADORA SOCIAL (expte 332/2021)

Contrato de acumulación de tarefas a xornada completa, 6 meses. 

Bases:

Oferta presentada ante o SEPE o día 19 de febreiro de 2021:O proceso terá lugar o vindeiro día 05/03/2021 as 12.00h  no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea –  Ponteareas. 

Os/as candidatos/as deberán aportar o día da convocatoria, toda a documentación avaliable segundo as bases para a avaliación por parte do Tribunal.

Acta final de selección

Rectificación de erro material da acta final de selección

OBRADOIRO DE EMPREGO “COIDAR DE NOS III” PONTEAREAS-AS NEVES 2020

As persoas interesadas en participar no Obradoiro de emprego deberán estar inscritas no Servizo Público de Emprego, dado que o sistema de admisión de candidatos/as será o de oferta de emprego tramitada na Oficina de Emprego de Ponteareas.

Ofertas de emprego presentadas ante o Servizo Público de Emprego sito en Ponteareas, o día 09/12/2020

Os candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse coa a documentación necesaria para acreditar os requisitos de méritos, sendo motivo de exclusión a falta de dita documentación,  na data que  indique a carta recibida, no Centro de Desenvolvemento Local,

Actas do dia 15/12/2020

Os/as candidatos/as poderán revisar a valoración de méritos feitos polo Grupo de Traballo Mixto, nas Dependencias do Centro de Desenvolvemento Local o día 16 de decembro de 2020, dende as 9,00 horas ata as 14.00 horas .

Actas do dia 16/12/2020

Os/as candidatos/as poderán revisar a valoración de méritos feitos polo Grupo de Traballo Mixto, nas Dependencias do Centro de Desenvolvemento Local o día 17 de decembro de 2020, dende as 9,00 horas ata as 14.00 horas .

Os/as candidatos/as poderán revisar a valoración de méritos feitos polo Grupo de Traballo Mixto, nas Dependencias do Centro de Desenvolvemento Local o día 18 de decembro de 2020, dende as 8,30 horas ata as 12.30 horas .

Os/as candidatos/as poderán revisar a valoración de méritos feitos polo Grupo de Traballo Mixto, nas Dependencias do Centro de Desenvolvemento Local o día 21 de decembro de 2020, dende as 8,30 horas ata as 12.30 horas .

Actas dos procesos dos/as alumnos/as – traballadores/as

Os/as candidatos/as poderán revisar a valoración de méritos feitos polo Grupo de Traballo Mixto, nas Dependencias do Centro de Desenvolvemento Local o día 21 de decembro de 2020, dende as 8,30 horas ata as 12.30 horas .

UN GRAO EN DEREITO, UN DIPLOMADO/GRAO EN RRLL/RRHH E DOSU GRAOS EN ECONOMÍA, CONTRATOS EN PRÁCTICAS, PROGRAMA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” MEDIANTE OFERTA O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

-Grao en Dereito (Data da selección 25/09/2020 as 9:30 no CDL, sito en Lomba do Cruceiro 5, Ribadetea)

Criterios Selección

Oferta SEPE

Listaxe final de puntuación

-Grao/Diplomado RRLL/RRHH (Data da selección 25/09/2020 as 11:30 no CDL, sito en Lomba do Cruceiro 5, Ribadetea)

Criterios selección

Oferta SEPE

Listaxe final de puntuación

-Grao en Economía (Data da selección 25/09/2020 as 10:30 no CDL, sito en Lomba do Cruceiro 5, Ribadetea)

Criterios Selección

Oferta SEPE

Listaxe final de puntuación

Plan Concellos 2020

TÉCNICO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 12/03/2020 as 16.30h na Casa Consitorial, sita nos Xardíns da Xiralda

Os/as aspirantes que superaron a primeira proba deberán presentarse provistos da documentación esixida nas bases para proceder a proba oral/entrevista  no Centro de Desenvolvemento Local, o día 21/08/2020, as 10.00h

Acta final de puntuación exposta o día 28/08/2020

UN/UNHA INFORMADOR/A EN OFICINAS  DE TURISMO INFO RIAS BAIXAS

Aprobadas as bases que rexirán o proceso selectivo para a contratación dunha persoa para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo adheridas a Rede de Oficinas de Turismo INFO RIAS BAIXAS.

Prazo de presentación de instancias  dende o día 19/06/2020 ao 26/06/2020 ámbolos dous inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 18/07/2020  ao 24/07/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva  admitidos e excluídos

Convócase os/as candidatos/as admitidos/as para a realización da proba teórica  o vindeiro 11 de agosto de 2020 ás 11:30 horas,  no CDL-Centro de Desenvolvemento Local, Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea.

Os/as candidatos/as deberán vir provistos de DNI, bolígrafo negro e mascarilla.

Acta da primeira proba; exame; e respostas.

Ábrese prazo de presentación de méritos para as/os candidatas/os que superaron a primeira proba  ata o día 13 de agosto. Así mesmo, infórmase que se realizará a proba de galego o vindeiro día 14 as 10.00h no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta final:

UN/UNHA ORDENANZA OFICIAL 3ª  A TRAVÉS DE CONTRATO TEMPORAL INTERINO MENTRES DURE A INCAPACIDADE TEMPORAL DA  PERSOA QUE OCUPA A PRAZA.

Prazo de presentación de instancias  dende o 21/02/2020 ao 02/03/2020 ámbolos dous inclusive, o prazo finaliza o 2 de marzo dado que o día 01 é domingo, e segundo o artigo 30.6 da Lei 39/2015  que dí cando o último día do prazo sea inhábil, entenderase prorrogado ao primer día hábil seguinte.

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as, prazo de presentación de alegacións dende o día 14/03/2020  ao 30/03/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as

Acta valoración curricular

PROCESO CONTRATACIÓN DUN/DUNHA PROFESOR/A DE GAITA A TRAVÉS DE CONTRATO TEMPORAL INTERINO MENTRES DURE A SUSPENSIÓN CON RESERVA DE POSTO DA PERSOA QUE OCUPABA A PRAZA ATA O 13 DE SETEMBRO DE 2020.

Prazo de presentación de instancias dende o día  03/02/2020 ata o 07/02/2020 inclusive

BASES:

Lista provisional admitidos e excluídos,

Lista definitiva admitidos e excluídos publicada o día 21022020

Acta de valoración curricular

 

SOCORRISTA

Aprobación dos criterios e presentación ante o Servizo Público de Emprego da Oferta para a selección de 3 Socorrista  a través de contrato de obra ou servizo determinado ” Dinamización do servizo socorrismo” , duración do contrato 3 meses.

Os candidatos/as preseleccionados pola Oficina de Emprego deberán acudir o Centro de Desenvolvemento Local CDL, o día 09/06/2020 as 9.30h para a realización da primeira proba, e as persoas que superen a proba teórica deberán acudir as 12.00h a Praia da Freixa para a realización da proba práctica coa vestimenta adecuada. (Leer bases)

Actas:

Presentada nova Oferta de Emprego ante o Servizo Público de Emprego  para a selección  dun Socorrista,  a  proba terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea Ponteareas. o vindeiro día 04/08/2020 as 17.00 h

Os candidatos remitidos polo Servizo Público de Emprego  deberán aportar, o día da selección   a documentación relativa aos requisitos expostos nos criterios aprobados, así como toda aquela que consideren necesaria, co fin de poder ser valorada polo Tribunal de Selección.

Acta:

UN/UNHA ORDENANZA OFICIAL 3ª  A TRAVÉS DE CONTRATO TEMPORAL INTERINO MENTRES DURE A INCAPACIDADE TEMPORAL DA  PERSOA QUE OCUPA A PRAZA.

Prazo de presentación de instancias  dende o 21/02/2020 ao 02/03/2020 ámbolos dous inclusive, o prazo finaliza o 2 de marzo dado que o día 01 é domingo, e segundo o artigo 30.6 da Lei 39/2015  que dí cando o último día do prazo sea inhábil, entenderase prorrogado ao primer día hábil seguinte.

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as, prazo de presentación de alegacións dende o día 14/03/2020  ao 30/03/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as

Acta valoración curricular

PROGRAMA RISGA 2020

Categoría Auxiliar Administrativo/a:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 25/06/2020 as 16.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta:

Categoría Peón medio ambiente:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 25/06/2020 as 17.30h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta:

Categoría Camareiro/a – Limpador/a:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 26/06/2020 as 16.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta:

Oficial 3ª Oficios Varios:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 26/06/2020 as 17.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta:

Peón Vias e Obras:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 26/06/2020 as 18.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 36866 Ribadetea – Ponteareas, para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta:

As persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse no sito e hora indicadas para a realización da proba e entrevista recollidas nas bases da convocatoria.

Deberán vir previstos de DNI, o Anexo I e Declaración Xurada recollidos nas bases, ambos documentos debidamente cumprimentados, así como fotocopia e orixinais da documentación que desexen presentar.

Categorías:

OFICIAL 3º ELECTRICISTA

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 26/05/2020  inicio proceso as 11.30h,  cada candidato/a deberá acudir a hora notificada telefonicamente, nunca antes da hora comunicada para o cumprimento das medidas establecidas como protocolo de actuación ante o Covid 19

Premer no arquivo que aparece a continuación para confirmar hora da proba:

Acta

OFICIAL 3º FONTANEIRO/A

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 26/05/2020  inicio proceso as 9.00h,  cada candidato/a deberá acudir a hora notificada telefonicamente, nunca antes da hora comunicada para o cumprimento das medidas establecidas como protocolo de actuación ante o Covid 19, no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea

Premer no arquivo que aparece a continuación para confirmar hora da proba:

Acta

OFICIAL 3º ALBANEL

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 25/05/2020  inicio proceso as 9.00h,  cada candidato/a deberá acudir a hora notificada telefonicamente, nunca antes da hora comunicada para o cumprimento das medidas establecidas como protocolo de actuación ante o Covid 19

Premer no arquivo que aparece a continuación para confirmar hora da proba:

Acta:

OFICIAL 3º OFICIOS VARIOS

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 27 e 28/05/2020  inicio proceso as 9.00h,  cada candidato/a deberá acudir a hora notificada telefonicamente, nunca antes da hora comunicada para o cumprimento das medidas establecidas como protocolo de actuación ante o Covid 19

Premer no arquivo que aparece a continuación para confirmar hora da proba:

Acta

PEON VIAS E OBRAS

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 05/06/2020, inicio proceso as 9.00h,  cada candidato/a deberá acudir a hora notificada telefonicamente, nunca antes da hora comunicada para o cumprimento das medidas establecidas como protocolo de actuación ante o Covid 19

Premer no arquivo que aparece a continuación para confirmar hora da proba:

Acta:

AXUDANTE DE COCIÑA

As persoas preseleccionas deberán presentarse o vindeiro día 10/03/2020 as 16.00h na Residencia da Terceira Idade Santa Ana, sita na rúa Santa Ana 16

AUXILIAR DE CLÍNICA

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 11/03/2020 as 16.00h na Residencia da Terceira Idade Santa Ana, sita na rúa Santa Ana 16

Acta:

LIMPADOR/A

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 12/03/2020 as 16.00h na Residencia da Terceira Idade Santa Ana, sita na rúa Santa Ana 16

Acta

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 11/03/2020 as  09.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea

Os/as aspirantes que superaron a primeira proba quedan convocados na Casa Consistorial o día 04/06/2020 e deberán vir provistos da documentación esixida nas bases na hora que se indica no arquivo anexo:

Acta final 

PEÓNS MEDIO AMBIENTE

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 11/03/2020 ás 08.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

Acta:

Premer no arquivo que aparece a continuación para confirmar hora da proba:

Actas do día 01 e 02 de xuño:

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL (MONITOR/A EDUCACIÓN DE OCIO E TEMPO LIBRE)

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 12/03/2020 as 18.00h na Casa Consitorial, sita nos Xardíns da Xiralda

Os/as aspirantes que superaron a primeira proba quedan convocados no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro 5,  o día 06/07/2020 e deberán vir provistos da documentación esixida nas bases na hora que se indica no arquivo anexo:

Acta:

TÉCNICO/A EN OBRA PÚBLICA

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 08/06/2020 ás 09.30 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

Acta:

DIPLOMADO/A OU GRAO EN TURISMO

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 11/06/2020 ás 12.00 h no Centro de Desenvolvemento Local, sito Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea.

Acta:

LICENCIADO/A OU GRAO EN MEDIO AMBIENTE

As persoas preseleccionadas  deberán presentarse o vindeiro día 28/05/2020   as 12.30h   no Centro de Desenvolvemento Local , sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, Ponteareas

Acta

DIPLOMADO/A OU GRAO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

As persoas preseleccionadas deberán presentarse o vindeiro día 29/05/2020 as 11.30h no Centro de Desenvolvemento Local , sito en Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, Ponteareas

Acta

TRABALLADOR/A SOCIAL

Proceso activo derivado do  estado de alarma.

Anuncio apertura  prazo presentación de instancias, dende o 20/04/2020 ao 24/04/2020

Dado ao Estado da Alerta so se poderá presentar as solicitudes a través de correo electrónico ao correo rexistro@ponteareas.es, a través de rexistro dixital na páxina web do concello www.ponteareas.gal ou correo; as solicitudes que se presenten a través da oficina de Correos deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo funcionario de Correos antes de seren certificadas.

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 05/05/2020  ao 09/05/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos e excluídos

Acta de puntuación 

PROCESO CONTRATACIÓN DUN/DUNHA OFICIAL 1ª COCIÑA A TRAVÉS DE CONTRATO TEMPORAL INTERINO MENTRES DURE A INCAPACIDADE TEMPORAL DA  PERSOA QUE OCUPA A PRAZA.

Prazo de presentación de instancias  dende o día 15/02/2020 ao 19/02/2020 ámbolos dous inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 27/02/2020  ao 04/03/2020 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as

Acta do Tribunal de selección de data 06/03/2020

CONTRATACIÓN OFICIAL 1ª ELECTRICISTA, A TRAVÉS DUN CONTRATO POR  ACUMULACIÓN TAREFAS 01 MES, 

Modificación Resolución de Alcaldía nº 2019-4531 publicada na páxina web e no Taboleiro de Anuncios, pola cal se convoca aos aspirantes remitidos polo Servizo Galego de Emprego para a entrevista e valoración curricular o día 13/01/2020, no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas, ás 10:00 horas.

Acta do Tribunal de selección do proceso realizado o día 13 do mes en curso

CONTRATACIÓN DE MONITORES PARA IMPARTIR O CURSO:  CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS, A TRAVÉS DUN CONTRATO POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO A XORNADA PARCIAL

Ante a necesidade urxente de contratar Monitores para a impartición do curso anteriormente citado,  preséntase ante o Servizo Público de Emprego as ofertas ao abeiro das bases que a continuación se expoñen:

Oferta de Emprego Módulos MF1788-3; MF1789-3; MF1790-3; MF1791-3; MP0385, data do proceso selectivo o vindeiro día 26/12/2019 as 10.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5, 36866 Ribadetea – Ponteareas.

Acta Tribunal do proceso selección do día 26/12/2019

Oferta de Emprego Módulo Prevención de riscos laborais en pequenos negocios, data do proceso selectivo o vindeiro día 26/12/2019 as 11.30h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5, 36866 Ribadetea – Ponteareas.

Acta Tribunal do proceso selección do día 26/12/2019

Oferta de Emprego Módulos FCOO3 Inserción Laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero e FCOXXX24 Formación para a igualdade, data do proceso selectivo o vindeiro día 26/12/2019 as 13.00h, no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5, 36866 Ribadetea – Ponteareas.

Acta Tribunal do proceso selección do día 26/12/2019

Decreto Nomeando o Tribunal de Selección

OBRADOIRO DE EMPREGO ” COIDAR DE NÓS II”

As persoas interesadas en participar no Obradoiro de emprego deberán estar inscritas no Servizo Público de Emprego, dado que o sistema de admisión de candidatos/as será o de oferta de emprego tramitada na Oficina de Emprego de Ponteareas.

Modelos de solicitude para participar no proceso:

Ofertas de emprego presentadas ante o Servizo Público de Emprego sito en Ponteareas, o día 18/10/2019

Lista definitiva do persoal de Dirección, Titoría, Experto-Docente e de Apoio Administrativo, publicado o día 04/11/2019.

Convocatoria entrevista do persoal de Dirección, Titoría, Experto-Docente e de Apoio Administrativo publicado o día 04/11/2019 que terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local o día 11/11/2019 as horas indicadas no arquivo.

Resultado entrevista do persoal de Dirección, Titoría, Experto-Docente e de Apoio Administrativo

Resultado provisional avaliación méritos

Anexo I Lista definitiva do persoal de Dirección, Titoría, Experto-Docente e de Apoio Administrativo


Listaxe convocando aos alumnos/as – traballadores/as para realizar as entrevistas o día 13 de novembro de 2019 que terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local ás horas indicadas no arquivo, publicado o día 07/11/2019.

Resultado entrevista alumnos/as-traballadores/as

Resultado avaliación méritos alumnos/as-traballadores/as

Resultado definitivo

PROFESOR/A LINGUAXE MUSICAL

Presentada oferta de emprego  ante o Servizo Público de Emprego co fin de cubrir a Incapacidade Temporal da Profesora de Linguaxe Musical cun contrato de interinidade. 

Os/As candidatos/as que reciban a convocatoria por parte do Servizo Público de Emprego para participar no proceso selectivo, deberán presentarse o día 13/11/2019 as 11:00h no Conservatorio de Múrica “Reveriano Soutullo” de Ponteareas, rúa Castiñeira nº 57, provistos da documentación que desexen presentar.

Decreto nomeamento tribunal selección Profesor de Linguaxe Musical (08/11/2019)

Acta do proceso realizado, publicado no taboleiro de anuncios o día 15/11/2019

Lista Substitucións categoría de Traballador/a Social

Abrese un novo prazo para a presentación de instancias na categoría de Traballador/a Social dende o día 21/08/2019 ao 09/09/2019 ámbolos dous inclusive

Anuncio anulación prazo para a presentación de instancias na categoría de Traballador/a Social

Bases e Convocatoria de LIMPADOR/A

Publicado no BOP de Pontevedra as bases e convocatoría para proveer unha praza de limpador/a  mediante contrato de interinidade en  praza. Abrese un prazo de 20 días naturais para a presentación de instancias, prazo que finalizará o vindeiro día 17 de xaneiro de 2019.

Lista provisional de admitidos e excluidos publicada o día 23/04/2019, ábrese un prazo de 10 días hábiles para a presentación de instancias, dende o 24 de abril ao  08 de maio de 2019.

Lista definitiva de admitidos e excluidos publicada o día 03/06/2019, nos próximos días publicarase o día da proba teórica  recollida na base 6.1- Fase de Oposición: Obrigatoria e eliminatoria.

Convócase a todos/as os/as aspirantes admitidos/as para a realización da proba teórica o vindeiro 26/06/2019 ás 11:00 h, que terá lugar no IES Val do Tea, C/ Feliciano Barrera, 36860, Ponteareas. Os/As candidatos/as deberán vir provistos de DNI e bolígrafo.

Modelo en galego e castelá  e  plantilla resultado exame realizado o día 26/06/2019 

Acta Definitiva Tribunal Selección publicada o día 02 de agosto de 2019

Fomento da Empregabilidade “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”

Os/As candidatos/as que reciban a convocatoria por parte do Servizo Público de Emprego para participar no proceso selectivo, deberán presentar a través do rexistro de entrada do Concello a documentación recollida nas bases así como o anexo I cumprimentado con data límite de presentación o 16/08/2019.

Bases

Tribunal de Selección 

Titulado/a Grao de Economía

Concédese aos aspirantes un prazo de UN día hábil, 20/08/2019 para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista.

lista definitiva de admitidos e excluidos, convócase a todos/as candidatos/as a proba práctica e concurso de méritos que se realizará o día 22 de agosto de 2019 as 11:00 no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas sito Xardíns da Xiralda s/n Ponteareas. Deberán vir provistos de documento identificativo e bolígrafo.

Acta puntuación

Titulado/a Grao de Relacións Laborais e Recursos Humanos.

Concédese aos aspirantes un prazo de UN día hábil, 20/08/2019 para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista.

Acta puntuación

lista definitiva de admitidos e excluidos, convócase a todos/as candidatos/as a proba práctica e concurso de méritos que se realizará o día 22 de agosto de 2019 as 12:30 no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas sito Xardíns da Xiralda s/n Ponteareas. Deberán vir provistos de documento identificativo e bolígrafo.

Titulado/a Grao de Dereito

Concédese aos aspirantes un prazo de UN día hábil, 20/08/2019 para a emenda de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista.

lista definitiva de admitidos e excluidos, convócase a todos/as candidatos/as a proba práctica e concurso de méritos que se realizará o día 22 de agosto de 2019 as 09:30 no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas sito Xardíns da Xiralda s/n Ponteareas. Deberán vir provistos de documento identificativo e bolígrafo.

Acta puntuación

OFICIAL 1ª COCIÑA

Presentada oferta de emprego  ante o Servizo Público de Emprego co fin de cubrir as vacacións e descansos do Oficial de primeira de cociña cun contrato a través de Acumulación de Tarefas e fin contrato 19/09/2019

Os/As candidatos/as que reciban a convocatoria por parte do Servizo Público de Emprego para participar no proceso selectivo, deberán presentarse o día 13/08/2019 as 10.00h na Residencia de Santa Ana, provistos da documentación que desexen presentar.

Acta de puntuación do proceso celebrado o día 13082019

Programa de cooperación Socorrista

Os/As Candidatos/as que reciban a convocatoria por parte do Servizo Público de Emprego para participar no proceso selectivo, deberán presentar a través do rexistro de entrada do Concello a documentación recollida nas bases así como o anexo I cumprimentado con data límite de presentación o 18/06/2019.

Bases

Oferta

Lista definitiva de admitidos/as e exluidos/as

Convócase a todos/as candidatos/as a proba práctica que se realizará o día 26 de xuño de 2019 as 17:00 na praia fluvial da Freixa do Concello.

Os/as aspirantes poderán vir provistos de: bañador, gafas, gorro, aletas e traxe de neopreno.

ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN CONVOCATORIA DÚAS PRAZAS DE SOCORRISTA DE DATA 26 DE XUÑO DE 2019

ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN CONVOCATORIA DÚAS PRAZAS DE SOCORRISTA DE DATA 27 DE XUÑO DE 2019

Aprobación de Resolución de modificación de bases e solicitude de candidatos/as o Servizo Público de Emprego. Os/As Candidatos/as que reciban a convocatoria,  deberán presentar  a documentación recollida nas bases así como o anexo I cumprimentado o día 10/07/2019 as 10.00h para a realización da proba práctica e valoración curricular,  deberán  vir provistos de: bañador, gafas, gorro, aletas e traxe de neopreno. Lugar da proba: praia fluvial da Freixa do Concello.

Programa RISGA 2019

As Ofertas de emprego serán presentadas o día 21/05/2019 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas

Categoría Limpadora:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 27/05/2019 as 09.00h, na Casa Consitorial no segundo andar para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Categoría Auxiliar Administrativo:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 28/05/2019 as 16.00h, no Centro de Desenvolvemento Local para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea Ponteareas.

Acta de puntuación 

Categoría Peón de Medio Ambiente:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 27/05/2019 as 16.00h, no Parque das Pombas, ( na parte treseira das instalacións de Bombeiros) para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta de puntuación 

Categoría Peón:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 27/05/2019 as 10.00h, na Casa Consitorial no segundo andar para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina

Acta de puntuación 

Categoría Oficial 3ª Oficios Varios:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 28/05/2019 as 17.00h, no Centro de Desenvolvemento Local para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea Ponteareas.

Acta de puntuación 

Acta complementaria de  de puntuación

Categoría Auxiliar Museo:

Os candidatos/as preseleccionados/as polo Servizo Público de Emprego deberán presentarse o  vindeiro día 29/05/2019 as 10.00h, na Biblioteca Municipal para a realización do proceso recollido nas bases publicadas nesta páxina, sita na Rúa Perillana 9 -11, 36860 Ponteareas.

Acta de puntuación 

Programa DEPUTACIÓN 2019

Información sobre os códigos (CNO) dos postos de traballo que o Concello solicitará á Oficina de Emprego nos vindeiros días para solicitar a selección da contratación:

O proceso selectivo realizarase a través do Servizo Galego de Emprego, para poder participar neste proceso deberase estar inscrito como demandante de emprego, nas categorías solicitadas que a continuación se relacionan. As Bases dos procesos selectivos se subirán nos vindeiros días.

Bases  Peón de vias e obras

Bases  Peón de medioambiente

Acta final Peón Medio ambiente publicado no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Bases  Oficial III

Acta Oficial 3ª oficios varios, Fontaneiro, Albanel e Oficios varios publicadas o día 09/04/2019

Bases Licenciado ou grao en Dereito, Licenciado ou grao en Mediambiente; 1 Diplomado ou grao en administración pública, 01 diplomado ou grao en Turismo

Acta Licenciado/a en dereito exposta o día 09042019 no taboleiro de anuncios do Concello

Acta Diplomado ou grao en Turismo publicado no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Acta Diplomado ou grao en Administración Pública publicado no taboleiro do Concello  o día 12/04/2019

Acta Técnico en Medio Ambiente a publicado no taboleiro do Concello  o día 15/04/2019

Bases  1 Axudante cociña, 2 Auxiliar Clínica, 2 Limpadores/as, 4 Auxiliar Administrativo/a

Decreto de rectificación bases Auxiliar administrativo por erro material

Acta do Tribunal na categoría  Axudante de Cociña exposta no Taboleiro de Anuncios día 05/04/2019

Acta do Tribunal na categoría  Axudante de Cociña exposta no Taboleiro de Anuncios día 10/05/2019

Acta do Tribunal na categoría  Auxiliar Clínica publicada no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Actas do Tribunal na categoría  Limpador/a publicada no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Acta do Tribunal na categoría Auxiliar Administrativo/a publicada no taboleiro do Concello  o día 10/04/2019

Lista final de puntuación aprobada por Resolución de Alcaldía de data 16/05/2019 publicada no Taboleiro o mesmo día da súa aprobación

Bases Animador Sociocultural, 1 Técnico en educación infantil e 1 Técnico en Obra Pública

Acta Técnico en Obra Pública publicado no taboleiro do Concello  o día 12/04/2019

Acta Técnico en Xardín Infancia publicado no taboleiro do Concello  o día 15/04/2019

Acta Animador Sociocultural publicado no taboleiro do Concello  o día 15/04/2019

Praza OFICIAL POLICIA (promoción interna)

Publicado no BOE o día 16 de outubro de 2018 anuncio de apertura prazo para presentar solicitude para a cobertura por promoción interna dunha  praza de Oficial de Policía. Prazo de presentación de instancias dende o día 17/10/2018 ao 05/11/2018 ámbolos dous inclusive.

Publicada  a lista provisional no BOP de Pontevedra. Abrese un prazo de 10 días para a emenda de defectos ou  alegacións pola súa omisión na lista,así como para promover a recusación dos membros do tribunal, prazo que finalizará o vindeiro día 25 de xaneiro de 2019.

Publicada  a lista Definitiva  no taboleiro de anuncios do Concello e sede electrónica.

Convócase a todos os candidatos a realización do primeiro exame que terá lugar o vindeiro día 07 de febreiro as 17.00h nas Dependencias da Policia Local, sitas na rúa As Pombas s/n. O candidato deberá vir provisto de bolígrafo negro e DNI ou documento fidedigno.

Rectificación decreto lista definitiva

Acta  fase de concurso e convocatoria a seguinte proba que terá lugar o vindeiro día 19/02/2019 as 11.00h nas dependencias da Policia Local de Ponteareas

Acta resultado primeiro exercico, convócase ao candidato a seguinte proba que terá lugar o vindeiro día 26/02/2019 as 11.00h nas dependencias da Policia Local de Ponteareas.

Acta resultado segundo exercicio 

Acta final de puntuación

SOLICITUDES SEN DETERMINAR CATEGORÍA:

Comprobado que foron presentados anexos sen especificar a praza en concreto á que optan, e dado que en cada anexo se debe reflectir unicamente unha categoría no apartado “Praza”, publícase Lista provisional de admitidos e excluídos de solicitudes sen especificar categoría, concedendo un prazo para a emenda de defectos ou alegacións dende o 21/09/2018 ao 4/10/2018 ámbolos dous inclusive. Publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web en data 20/09/2018.

Bases específicas para cubrir como persoal laboral temporal con contrato por interinidade unha praza de traballador/a social e creación dunha lista de substitucións. Publicado anuncio no BOPPO nº 97 de data 22 de maio de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22 de maio de 2018).

Prazo de presentación de instancias dende o 23/05/2018 ata o día 11/06/2018 inclusive

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións dende o día 29/08/2018 ao 12/09/2018 ámbolos dous inclusive.

Lista definitiva de admitidos e excluidos publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 28/09/2018

Convócase a tódolos/as candidatos/as admitidos/as o vindeiro mércores 17 de outubro de 2018  para a realización do “Primeiro exercicio. Proba de coñecemnetos”, as 11.00 horas   no Salón de Actos do Instituto do Val do Tea, sito en Rúa Feliciano Barrera, 36860. Ponteareas.

Os aspirantes deberán  presentarse para a realización do exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, ao xuízo do tribunal.

Publicada a plantilla de exame no Taboleiro de Anuncios do Concello ,  na Páxina Web e sede electrónica en data 18/10/2018.  Segundo a base 6. Procedemento selectivo, os aspirantes dipoñen dun prazo de 3 días hábiles para a presentación de alegacións ás preguntas formuladas, a contar a partir do día seguinte á súa publicación. Prazo de presentación alegacións dende o 19/10/2018 ao 23/10/2018 ámbolos dous inclusive.

O día 09/11/2018 publícase no Taboleiro de Anuncios a Relación de candidatos/as presentados/as ao primeiro exame e Acta de puntuación do mesmo.

Convócase a tódolos/as  candidato/as que superaron/an a primeira proba para a realización da segunda fase do proceso selectivo ” Suposto Práctico”, que terá lugar o día 22 ás 10.00h no Centro de Desenvolvemento Local sito en Lomba do Cruceiro 5, Ribadetea, 36866 Ponteareas

Públicase no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 10/12/2018  as actas da asistencia a proba práctica, a acta do resultado da proba práctica e a acta final de puntuación que se relacionan:

Cursos AFD (Acciones formativas para desempregados) 2018:

Comunicación da anulación dos cursos AFD  Marketing e Compravenda Internacional, e Creación e Xestión de Microempresas   ao abeiro da Resolución 2018-3243 de data 03/12/2018:

CURSO  ” Marketing e Compravenda Internacional

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o curso  ” Marketing e Compravenda Internacional “, a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 6 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 220 de data 15 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 16 ao 22 de novembro de 2018 ámbolos dous inclusive 

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións 05 días dende o día 24/11/2018

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de INGLÉS curso  ” Marketing e Compravenda Internacional “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 6 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de FRANCÉS curso  ” Marketing e Compravenda Internacional “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 6 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de CREACIÓN DE EMPRESAS curso  ” Marketing e Compravenda Internacional “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 6 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

CURSO:  ” Creación e Xestión de Microempresas”

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o curso  ” Creación e Xestión de Microempresas “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 5 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 220 de data 15 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 16 ao 22 de novembro de 2018 ámbolos dous inclusive 

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo de presentación de alegacións 05 días dende o día 24/11/2018

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de PRL curso  ” Creación e Xestión de Microempresas “,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 5 horas diarias. Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Bases e Convocatoria PARA AMBOS CURSOS:

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo  FORMACIÓN PARA A IGUALDADE   ” Creación e Xestión de Microempresas ” e Marketing e Compravenda Internacional ,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 53,33 %  Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Bases e Convocatoria para a contratación dun Monitor para o Módulo de INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL E NA IGUALDADE DE XÉNERO curso  ” Creación e Xestión de Microempresas ” e Marketing e Compravenda Internacional ,  a través dun contrato por obra ou servizo determinado, a xornada parcial de 66,67%  Publicadas  BOPPO nº 228 de data 27 de novembro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios na mesma data).

Prazo de presentación de instancias  dende o día 28/11/2018 ao 04/12/2018 ámbolos dous inclusive 

Obradoiro de Emprego “COIDAR DE NOS” (Ponteareas/ As Neves)

Ofertas de Emprego presentadas o día 28/09/2018 ante o Servizo Público de Emprego

Equipo Directivo

Docentes

Listaxe provisional e cartel informativo publicado o día 19/10/2018

O día para ALEGACIÓNS será o  22 de  outubro de 2018 na Oficina de Emprego da  Consellería de Economía, Emprego e Industria na que se presentou toda a documentación.

Listaxe definitiva o persoal de Dirección, Titoría, Experto – Docente e de Apoio  publicado o día 26/10/2018.

Convocatoria entrevista do persoal de Dirección, Titoría, Experto – Docente e de Apoio  publicado o día 26/10/2018 que terán lugar no Centro de Desenvolvemento Local o día 30/10/2018 as horas indicadas no arquivo.

Listaxe definitiva con puntuación do persoal de Dirección, Titoría, Experto – Docente e de Apoio  publicado o día 31/10/2018.

Alumnos/as – Traballadores/as

Listaxe de baremación de Alumnos/as – Traballadores/as (data de exposición o día 19/10/2018)

Listaxe convocando  aos Alumnos/as – Traballadores/as para realizar as entrevistas o día 24 de outubro de 2018 a hora indicada para cada aspirante (data de exposición o día 19/10/2018)

Listaxe definitivo de selección  dos Alumnos/as – Traballadores/as publicado o día 25/10/2018

Praza ORIENTADOR/A LABORAL

Proceso selectivo para a cobertura dunha praza  de Orientador/a Laboral temporal con contrato por obra ou servizo determinado

Prazo de presentación de instancias  dende o día 27 ao 31 de agosto de 2018 ámbolos dous inclusive 

Lista provisional admitidos e excluídos rectificada, prazo de presentación de alegacións dende o día 11/09/2018 ao 17/09/2018 ámbolos dous inclusive. Publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web en data 7 de setembro de 2018.

Lista definitiva de admitidos e excluídos (publicada no taboleiro de anuncio o 18/09/2018)

Acta de puntuación final publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello o día 28/09/2018

Prazas PEÓN GRUMIR e CONDUTOR  SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Proceso selectivo para a cobertura das prazas anteriormente mencionadas  a través de contrato de interinidade en praza.

Prazo de presentación de instancias dende o día 19/12/2017 ao 08/01/2018 ambos inclusive

Anuncio BOP de data 18/12/2017

Procedemento para o abono da taxa por dereito a exame:

A taxa farase efectiva en réxime de autoliquidación simultánea coa solicitude de participación nas probas selectivas.

O documento de ingreso será solicitado previamente o Departamento de Rendas do Concello ( tlfno.: 986640000 ou correo electrónico; rentas@ponteareas.gal

Comunícaselle  a tódolos aspirantes que presentaron a súa solicitude no prazo xeral de presentación de instancias que rematou o día 08/01/2018, que se abre un novo prazo exclusivamente para a presentación da acreditación de galego a través do correspondente nivel de celga, se non o presentaron no período anterior. Prazo que empezará a contar dende o día 13/01/2018 ata o 26/01/2018 ambos inclusive

Categoría  PEÓN GRUMIR

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 30/01/2018); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 31/01/2018 ata 13/02/2018 inclusive

Listaxe definitiva admitidos e excluidos publicada 02/03/2018 no taboleiro de anuncios do Concello.

Actas das probas realizadas o día 13/03/2018

Lémbrase a tódolos candidatos que deberán aportar ante o tribunal un certificado ou informe médico, con unha data de expedición que non supere os tres meses anteriores a data de celebración da primeira proba física, no que se faga constar expresamente o seguinte:  ” que reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados nesta bases”.

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro martes 13 de marzo para a realización das probas do 1º exercicio da Fase de Concurso-Oposición, segundo o apartado 6º “Procedemento selectivo” das Bases específicas aprobadas por Decreto de data 4 de decembro de 2017, debendo estar ás 9:00 horas no Parque Municipal de Bombeiros sito na rúa Pombas, s/n, 36860, Ponteareas, para a realización das probas do banco e dominadas.

As demais probas do 1º exercicio se realizarán ao longo da mañá, nas horas que indique o Tribunal, no Campo Municipal de Pardellas, sito na rúa Freixa, s/n, Ponteareas, para o caso da proba dos 1000 m, e na Piscina Municipal de Ponteareas sita na rúa As Cachadas, s/n, Ponteareas, para a proba dos 50 metros piscina.

Rectificación de nomeamento dun membro do Tribunal aprobada na Lista definitiva

CONVOCATORIA Recoñecemento Médico; convócase a todos os candidatos que superaron as probas físicas ao recoñecemento médico o día e  hora indicada no arquivo anexo, que terá lugar no Centro Médico San Miguel, sito en Rúa Trovador Xoan García de Guillade, 33 – Ponteareas,

Convocatoria candidatos proba test que terá lugar o vindeiro día 02/05/2018 as 10.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea – Ponteareas.

Resultado proba tipo test realizada o día 02/05/2018 no Centro de Desenvolvemento Local

Taboa respostas proba teórica (tipo test) praza Peón grumir. Publicado no taboleiro de anuncios e na páx. web en data 8/05/2018

CONVOCATORIA TERCER EXERCICIO: Resolución alegacións proba teórica e  convocatoria tercer exercicio para a praza de peón grumir o próximo 4 de xullo do 2018, as 9 horas, no Parque Municipal de Bombeiros sito na rúa Pombas, s/n, 36860, Ponteareas.

Actas finais publicadas no Taboleiro de anuncios o día 09/07/2018

Categoría CONDUTOR

provisional admitidos e excluidos (publicada 30/01/2018); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 31/01/2018 ata 13/02/2018 inclusive

Listaxe definitiva admitidos e excluidos publicada 02/03/2018 no taboleiro de anuncios do Concello.

Lémbrase a tódolos candidatos que deberán aportar ante o tribunal un certificado ou informe médico, con unha data de expedición que non supere os tres meses anteriores a data de celebración da primeira proba física, no que se faga constar expresamente o seguinte:  ” que reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados nesta bases”.

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro mércores 14 de marzo para a realización das probas do 1º exercicio da Fase de Concurso-Oposición, segundo o apartado 6º “Procedemento selectivo” das Bases específicas aprobadas por Decreto de data 4 de decembro de 2017, debendo estar ás 9:00 horas no Parque Municipal de Bombeiros sito na rúa Pombas, s/n, 36860, Ponteareas, para a realización das probas do banco e dominadas.

As demais probas do 1º exercicio se realizarán ao longo da mañá, nas horas que indique o Tribunal, no Campo Municipal de Pardellas, sito na rúa Freixa, s/n, Ponteareas, para o caso da proba dos 1000 m, e na Piscina Municipal de Ponteareas sita na rúa As Cachadas, s/n, Ponteareas, para a proba dos 50 metros piscina.

Rectificación de nomeamento dun membro do Tribunal aprobada na Lista definitiva

Actas das probas realizadas o día 14/03/2018

CONVOCATORIA Recoñecemento Médico; convócase a todos os candidatos que superaron as probas físicas ao recoñecemento médico o día e  hora indicada no arquivo anexo, que terá lugar no Centro Médico San Miguel, sito en Rúa Trovador Xoan García de Guillade, 33 – Ponteareas,

Convocatoria candidatos proba test que terá lugar o vindeiro día 02/05/2018 as 13.00h no Centro de Desenvolvemento Local, sito en Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea – Ponteareas.

Resultado proba tipo test realizada o día 02/05/2018 no Centro de Desenvolvemento Local

Taboa respostas proba teórica (tipo test) praza Condutor. Publicado no taboleiro de anuncios e na páx. web en data 8/05/2018

CONVOCATORIA TERCER EXERCICIO: Resolución alegacións proba teórica e  convocatoria tercer exercicio para a praza de condutor o próximo 4 de xullo do 2018, as 9 horas, no Parque Municipal de Bombeiros sito na rúa Pombas, s/n, 36860, Ponteareas.

Actas finais publicadas no Taboleiro de anuncios o día 09/07/2018

Praza SOCORRISTA

Nos vindeiros días presentarase ante o Servizo Público de Emprego unha oferta solicitando 3 socorristas para o servizo de praia da Freixa segundo as bases aprobadas no Decreto que se achega

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Público de Emprego o día 21/05/2018. A selección iniciarese coa proba teórica  o día 05/06/2018 as 17.00h na Casa Consistorial, as seguintes probas serán determinadas polo Tribunal de Selección

Acta nº 1 do Tribunal de selección para 3 postos de socorristas: Resultado proba escrita. Publicada na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 6/6/2018.

Convócase ao aspirante que superou dita proba para a realización das probas físicas o vindeiro 11/6/2018 ás 12:00 horas na praia da Freixa, e para a realización da proba de galego o vindeiro 12/6/2018 á 13:30 no Centro de Desenvolvemento Local (CDL)

Acta final proceso selección 3 postos de socorristas (publicada 12/06/2018)

Presentada nova solicitude ante o Servizo Público de Emprego para cubrir as dúas prazas vacantes. As persoas que estean interesadas en participara no proceso  deberán contactar co Servizo Público de Emprego. O inicio da selección terá lugar o vindeiro día 10/07/2018 as 10.00h na Casa Consistorial,

Programa XEODESTINO

Abrese prazo de presentación de instancias para formar parte do proceso selectivo para a contratación dun Técnico en Turismo para os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. Ao prazo de instancias dende o día 25/05/2018 ata 31/05/2018

Listaxe provisional de admitidos e excluidos para a contratación dun/dunha técnico/a de Turismo para os meses de xuño, xullo, agosto e setembro no Concello de Ponteareas. A Resolución foi publicada na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 6 de xuño de 2018. Prazo para a subsanación de defectos dende o 7/6/2018 ao 13/6/2018, ámbolos dous incluídos.

Lista definitiva de admitidos e excluidos:

Convócase a todos os candidatos admitidos o vindeiro Venres, día 20 de xullo de 2018 para a realización da proba práctica da fase de concurso-oposición, segundo o establecido no apartado 6º “Procedemento selectivo” das citadas Bases para a contratación dun/dunha técnico/a de turismo, aprobadas por Decreto nº 2018-1304 de data 18 de maio de 2018, debendo estar ás 11:00 horas no Salón de Plenos da casa do Concello sito en R/ Xardíns da Xiralda, s/n, 36860, Ponteareas (Pontevedra).

Acta de Tribunal de data 20/07/2018 e corrección de erro material de 23/07/2018

Programa RISGA 2018

O programa RISGA se levará a cabo mediante Oferta enviada ao Servizo Público de Emprego. Para poder acceder ás prazas que acontinuación se relacionan, os/as candidato/as deberán ser perceptoras do RISGA e atoparse inscritas como demandante non ocupado no Servizo Público de Emprego. 

PRAZAS:

Criterios publicados no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web en data 15 de xuño de 2018.

PEÓN MEDIO AMBIENTE: 9 PRAZAS

O proceso terá lugar no Parque das Pombas, detrás das instalaciones de bombeiros, Ponteareas. Data da proba: 26/06/2018 ás 9:00 horas.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 2 PRAZAS

O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) sito en Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea, 36866, Ponteareas. Data da proba: 27/06/2018 ás 9:00 h.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

PEÓN VÍAS E OBRAS: 3 PRAZAS

O proceso terá lugar na Casa do Concello sito en R/Xardíns da Xiralda, s/n, Ponteareas,36860. Data da proba: 26/06/2018 ás 13:00 h

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

OFICIAL 3ª OFICIOS VARIOS: 3 PRAZAS

O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL) sito en Lomba do Cruceiro, 5, Ribadetea, 36866, Ponteareas. Data da proba: 27/06/2018 ás 11:00 h.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

GUÍA: 1 PRAZA

O proceso terá lugar na Biblioteca Municipal de Ponteareas, sito en R/Perillana,9-11, 36860, Ponteareas. Data da proba: 27/06/2018 ás 13:00 horas.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

CAMAREIRO/A LIMPADOR/A: 2 PRAZAS

O proceso terá lugar na Casa do Concello sito en R/ Xardíns da Xiralda, s/n, Ponteareas, 36860. Data da proba: 26/06/2018 ás 12:00 horas.

Criterios e requisitos para a contratación:

Oferta de Emprego enviada ao Servizo Público de Emprego en data 15/6/2018:

Programa APROL RURAL

Praza TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Público de Emprego realizarase a selección  o día 14/06/2018 as 17.00horas na Casa Consistorial, no primer andar.

ACTA do Tribunal de selección para a contratación dun Técnico/a de medio ambiente no Concello de Ponteareas. Publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web en data 18 de xuño de 2018.

Praza PEÓN  MEDIO AMBIENTE

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Público de Emprego realizarase a selección  o día 13/06/2018 as 16.30 horas no Parque das Pombas, na parte traseira das instalacións dos Bombeiros.

Actas do Tribunal de selección para a contratación dun Peón de medio ambiente no Concello de Ponteareas: Publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina web en data 14 de xuño de 2018.

Programa DEPUTACIÓN 2018

Bases aprobadas por Resolución de Alcaldía con número 2018-0391, de data 15/02/2018

Rectificación de erro nas bases da Deputación por Resolución de Alcaldía con número 2018-0404 de data 16/02/2018

O proceso selectivo realizarase a través do Servizo Galego de Emprego, para poder participar neste proceso deberase estar inscrito como demandante de emprego e nas categorías solicitadas que se enumeran a continuación:

Categoría Meses Nº prazas CN0 Descrición do CNO
TAFAD 09 01 37.23.10.77 Monitor ou/e animador deportivo
Ciclo Superior en Proxectos 09 01 31.22.10.96 Técnico en enxeñería civil, en xeral
Auxiliar Administrativo 10 03 43.09.10.29 Empregado administrativos, en xeral
Auxiliar Administrativo 08 02 43.09.10.29 Empregado administrativos, en xeral
Auxiliar de Puericultura 10 01 22.52.10.13 Técnico en Educación Infantil
Técnico/a de son e audiovisuais para espectáculos 09 01 38.31.11.03 Técnicos en audiovisuais
Axudante de cociña 10 01 93.10.10.24 Pinches de cociña
Oficial 3ª oficios varios 08 02 71.91.10.12 Mantedor de edificios
Técnico/a Turismo 08 01 26.30.10.20 Técnico de información Turística
Oficial III (Albanel) 08 03 71.2110.15 Albaneis
Oficial III (Fontaneiro/a) 08 01 72.21.10.12 Fontaneiro
Peón Obras Públicas 08 02 96.02.10.13 Peón construción edificios
Peón Medio Ambiente 6,5 14 95.12.10.19 Peón Horticultura/Xardinería
Peón Medio Ambiente     09 01 95.12.10.19 Peón Horticultura/Xardinería

Ofertas Presentadas:

Categoría Auxiliar Administrativo

A primeira proba do proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 27/02/2018 as 17 horas no Centro de Desenvolvemento Local, sito no Bº Lomba do Cruceiro, 5 – 36866 Ribadetea . Ponteareas

 Actas do tribunal publicadas no Taboleiro de Anuncios o día 02/03/2018

Categoría Auxiliar Puericultura

A primeira proba do proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 26/02/2018 as 17 horas no Centro Social Municipal, sito na Rúa Oriente,08. Ponteareas

Actas do tribunal publicadas no Taboleiro de Anuncios o día 28/02/2018

Categoría Axudante de Cociña

A primeira proba do proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 27/02/2018 as 16 horas na Residencia da Terceira Idade, sita na Rúa Santa Ana ,16. Ponteareas.

Dado que a praza de Axudante de cociña quedou valeira solicitouse máis candidatos o Servizo Público de Emprego quedando convocados para o día 09 de marzo de 2018 as 16.00 h na Residencia da Terceira Idade, sita na Rúa Santa Ana ,16. Ponteareas.

Actas do Tribunal da selección realizada o día 09/03/2018

Categoría Fontaneiro Oficial 3ª

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 11/04/2018 as 16.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta Proceso selectivo  publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 13/04/2018

Categoría Monitor ou Animador Deportivo

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 20/03/2018 as 17 horas na Casa Consitorial.

Actas do Tribunal da selección realizada o día 20/03/2018

Categoría Oficial 3ª Albanel

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 04/04/2018 as 16.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta do proceso selectivo de data 04/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 06/04/2018

Categoría Oficial 3ª Oficios Varios

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 18/04/2018 as 16.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta do proceso selectivo de data 18/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 19/04/2018

Categoría Peón Obras Públicas

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 03/04/2018 as 16.30 horas no Centro de Desenvolvemento Local.

Acta do proceso selectivo de data 03/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 06/04/2018

Categoría Peón Medio Ambiente

Actas do proceso selectivo de data 22/03/2018

Categoría Técnico en Audiovisual

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 22/03/2018 as 17 horas no Auditorio Municipal Reveriano Soutullo, rúa Doctor Fernández de la Vega

Acta do proceso selectivo de data 22/03/2018

Categoría Técnico en Enxeñeria Civil, en xeral

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 21/03/2018 as 17 horas na Casa Consitorial.

Actas do proceso selectivo de data 21/03/2018

Acta do Tribunal cualificador para a contratación dunha praza de técnico de enxeñería civil, rectificando as puntuacións acadadas derivado dun recurso de alzada presentado. Publicado no taboleiro de anuncios en data 30 de maio de 2018.

Categoría Técnico en Medio Ambiente

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 05/04/2018 as 17.00 horas na Casa Consistorial.

Acta do proceso selectivo de data 05/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 06/04/2018

Categoría Técnico en Turismo

O proceso selectivo terá lugar o vindeiro día 17/04/2018 as 17.00 horas na Casa Consistorial.

Acta do proceso selectivo de data 17/04/2018, exposta no taboleiro de anuncios o día 19/04/2018

Praza AUXILIAR PUERICULTURA

Proceso selectivo para a cobertura de dúas prazas a través de contrato de interinidade en praza.

Prazo de presentación de instancias dende o día 29/08/2017 ao 07/09/2017 inclusive (BOP 28/08/2017)

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 04/10/2017); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 05/10/2017 ata 19/10/2017 inclusive

Listaxe definitiva admitidos e excluídos ( publicada 02/11/2017). Tódolos candidatos admitidos deberán presentarse o martes 14 de novembro 2017 as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas, para a celebración do 1º exercicio da fase de oposición.

Test teórico realizado o día 14/11/2017 e solución do mesmo:

Acta de contestación as alegacións presentadas contra  diversas preguntas da primeira proba do proceso selectivo, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 27/12/2017:

Acta 1ª proba oposición (publicada o 11/01/2018), e convocatoria para 2ª proba o xoves 18 de xaneiro do 2018  as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas.

Test práctico  realizado o día 18/01/2018 co resultado do mesmo:

Acta de puntuación segunda proba, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 22/01/2018

Acta final de puntuación total, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 07/02/2018

Acta resolvendo as alegacións coa puntuación definitiva publicada no Taboleiro de anuncios do Concello o día 01/03/2018

Resolución de Alcaldía ratificando e rectificando a acta de alegacións emitida polo Tribunal de Selección recollendo a lista definitiva de puntuación e recurso que cabe ante esta.

Praza TRABALLADOR/A SOCIAL

Proceso selectivo para a cobertura de unha praza a través de contrato de acumulación de tarefas, duración 06 meses.

Prazo de presentación de instancias dende o día 23/11/2017 ao 29/11/2017 inclusive (Anuncio publicado no faro de vigo día 22/11/2017)

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 12/12/2017); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 13/12/2017 ata 19/12/2017 inclusive

Listaxe definitivo de admitidos e excluidos: (Modificación data de exame) convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro martes 30 de xaneiro ás 11:00 horas para a realización do exercicio da Fase de Concurso- Oposición (segundo o apartado 5º “Procedemento selectivo” das Bases especificas aprobadas o 16 de novembro de 2017) no Centro de Desenvolvemento  Local de Ponteareas (CDL) , sito en Lomba do Cruceiro nº 5, 36866.  Ponteareas.

Debido a unha serie de problemas na constitución do Tribunal non se poderá leva a cabo a realización do exercicio práctico na data sinalada no paragrafo anterior, quedando convocado o exame para o día mércores,   31/01/2018 as 11.30 horas para a realización do exercicio da Fase de Concurso- Oposición (segundo o apartado 5º “Procedemento selectivo” das Bases especificas aprobadas o 16 de novembro de 2017) no Centro de Desenvolvemento  Local de Ponteareas (CDL) , sito en Lomba do Cruceiro nº 5, 36866.  Ponteareas.

Acta da proba realizada o día 31/01/2018, publicada no taboleiro do Concello o día 02/02/2018

Acta final coa avaliación  curricular, publicada no taboleiro do Concello o día 06/02/2018

Bases Substitucións Funcionarios

Plantilla de corrección primeira proba e modelo exames en galego e castelán:

Modelo proba de informática realizada:

Modelo Proba práctica realizada:

Publicada acta da segunda proba de administrativo o día 19/07/2017. Os candidatos que indicaran na súa solicitude a posesión do  Celga 4 deberán presentar copia compulsada  ata  24/07/2017.

Publicada acta  definitiva de puntuación administrativo o día 22/08/2017 no taboleiro de anuncios do Concello

 Procesos selectivos para a contratación do persoal para a impartición dos cursos AFD

Ofertas presentadas o día 13/10/2017:

.- Monitor para impartición dos Módulos MF 1007-3; 1008-3; 1009-3; MP 0378 Monitor marketing y compraventa internacional.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 9.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o curso

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1788-3; 1789-3; 1790-3; 1791-3 e MP 0385 curso creación e xestión de microempresas. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 11.00h

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1010 (Inglés)  Monitor marketing y compraventa internacional. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 13.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o módulo do curso

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1011 (Francés)  Monitor marketing y compraventa internacional. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 14.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o módulo do curso

.- Monitor para impartición Módulo  Inserción, sensibilización medoambiental e igualdade de xénero. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 09.00h

.- Monitor para impartición Módulo formación para a igualdade e complementario de ambos cursos.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, x36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 11.00h

.- Monitor para impartición Módulo 1792.2  e complementario de ambos cursos.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 13.00h

Programa RISGA 2017

Ofertas de emprego presentadas o día 28/09/2017 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas

.- Auxiliar Administrativo, (3 prazas).  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/10/2017 a proba e as 9.00h

Listas finais puntuación Auxiliar Administrativo, publicadas 13/10/2017:

.-Oficial 3ª Oficios ( 2 prazas ). O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/10/2017 a proba e as 11.00h

Lista final puntuación Oficial 3ª Oficios, publicada 11/10/2017:

.- Oficial 2ª Cociña, (1 praza). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 10/10/2017 a proba e as 09.00h (PROCESO DESERTO)

.- Camareiro/a limpador/a, (1 praza). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 10/10/2017 a proba e as 10.00h

Lista final puntuación Camareiro/a limpador/a publicada 11/10/2017:

.- Peón Xardineria, (11 prazas). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 11/10/2017 a proba e as 10.00h

Lista final puntuación Peón Xardinería, publicada 11/10/2017:

.- Coidador vixiante instalacións deportivas, (02 prazas). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 11/10/2017 a proba e as 12.30h

Lista final puntuación Coidador vixiante instalacións deportivas, publicada 11/10/2017:

Praza TÉCNICO EDUSI

Proceso selectivo para o nomeamento dunha persoa técnica como funcionario interino, grupo A2, para a coordinación administrativa do programa de desenvolvemento urbano sustentable e integrado ” Ponteareas Hábitat Saudábel”.

Prazo de presentación de instancias dende ao 04/08/2017 ata 18/08/2017 inclusive (bop 03/08/2017).

Lista provisional de admitidos e excluidos: prazo alegacións ata 8 de setembro  inclusive. (publicada 01/09/2017)

Lista definitiva publicada no taboleiro o día 27/09/2017:

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro martes 3 de outubro as 18:00 horas (segundo a base quinta do procedemento selectivo) a  exposición do contido da Memoria ante a Comisión de Valoración, con un tempo máximo de 10 minutos para cada candidato; sito na Casa do Concello, rúa A Xiralda sen numero, no salón de actos 1º andar.
Os candidatos quedan convocados a partir das 18:00 horas cada 15 minutos por orden alfabético dos apelidos a-z segundo a listaxe definitiva

Lista final de puntuación publicada no taboleiro o día 11/10/2017:

Procedemento para o abono da taxa por dereito a exame:

A taxa farase efectiva en réxime de autoliquidación simultánea coa solicitude de participación nas probas selectivas.

O documento de ingreso será solicitado previamente o Departamento de Rendas do Concello ( tlfno.: 986640000 ou correo electrónico; rentas@ponteareas.gal

Obradoiro de Emprego “Compromiso Social III”

Listaxe provisional selección (publicada 13/09/2017)

Listaxe definitiva e convocatoría entrevista  selección (publicada 22/09/2017)

Lista definitiva alumno – traballador (publicada 25/09/2017)

Lista definitiva da selección de persoal directivo, docente e de apoio puntuación (publicada 28/09/2017)

Bases Substitucións

Condutor-Palista

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 13/07/2017)

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (03/08/2017)

Oficial 1ª cociña

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 13/07/2017)

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (26/07/2017)

Peón grumir

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (19/07/2017)

Profesor/a música:

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións ata o 26 de xuño do 2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 23/08/2017)

Lista provisional  rectificada admitidos e excluídos, categoría Linguaxe Musical(publicada 23/08/2017)

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 12/09/2017)

Acta final de  puntuacións por especialidade, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 18/09/2017

Praza CEMIT

Proceso selectivo para a contratación temporal, por obra ou servizo determinado, a tempo completo, FP grado Superior en  Informática  para o desenvolvemento do programa de actuacións para o ano 2017 na aula  CeMIt

Prazo de presentación de instancias, dende o 21 ao 31 de xullo   inclusive (BOP 20/07/2017).

Lista provisional de admitidos e excluidos: prazo alegacións  dende o día 12  ata 28 de agosto  inclusive

Lista definitiva de admitidos e excluidos e data examen, exposta no taboleiro de anuncios do Concello o día 19/09/2017. Convócase a todos os candidatos a proba informática que terá lugar o vindeiro día 21 do mes en curso,  as 10:30h, no Centro de Desenvolvemento Local sito en Lomba do Cruceiro, nº 5 – Ribadetea, 36866 Ponteareas.

Acta puntuación final exposta no taboleiro de anuncios do Condello o día 22/09/2017

Praza funcionario Interventor Interino

Praza Auxiliar Policia

Praza Socorrista

Presentada nova solicitude ante o Servizo Galego de Colocación  solicitando mais candidatos para cubrir as 2 prazasvacantes tras a selección de socorrista para a tempada de verán a través de contrato por obra ou servizo determinado e unha duración de 3 meses.

Nova data de selección día 05/07/2017, inicio proba teórica as 9.00h na Casa do Concello

Praza Técnico Turismo – Servizo de Turismo do Xeodestino Condado – Paradanta.

Fin de  presentación de instancias o día 26/05/2017

Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Convócase a todos os candidatos a realización da proba práctica que terá lugar o vindeiro día 15/03/2017 as 10.00h, no Conservatorio Municipal sito na rúa Castiñeira s/n, 36860 Ponteareas

Praza de Profesor de música, especialidade Violín.

Convócase a todos os candidatos a realización da proba práctica que terá lugar o vindeiro día 08/03/2017 as 10.00h, no Conservatorio Municipal sito na rúa Castiñeira s/n, 36860 Ponteareas

Programa Deputación 2017

Para coñecemento do cidadán relacionase os  postos de traballo que solicitará o Concello ante o Servizo Galego de Colocación, ao amparo do Programa da Deputación 2017, pendente de aprobación.

Para mais información premer no arquivo.

Ofertas de emprego presentadas o día 15/03/2017 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas:

.- Técnico/a en Audiovisuais. O proceso terá lugar no Auditorio Municipal Reveriano Soutullo, sito na rúa Doctor Fernández da Vega s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as proba e as 10.30h e 13.00h entrevista aos candidatos que superaran a proba.

.- Técnico/a en Enxeñeria. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 17.00h entrevista.

.- Monitor ou/e animadores deportivos. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 10.00h entrevista.

.- Monitor ou/e Animador Sociocultural. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 12.00h proba e  entrevista as 17.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Auxiliar administrativo – (Empregado administrativo). O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Oficial de Oficios varios – (Mantenedor edificios).O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 31/03/2017 as 10.00h entrevista.

.-  Auxiliar Puericultura – (Técnico en educación infantil) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 31/03/2017 as 10.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Auxiliar Policia – (Policia).  Día previsto inicio da selección 04/04/2017 as 10.00h proba física no Campo de Futbol de Pardellas, as 16.00h proba teórica tipo test, nas dependencias da Policia Local, sita rúa das Pombas s/n. Dia 05/04/2017 proba teórica sobre a Toponimia Local e Termo Municipal e as 13.00h  proba galego se procede, ambas probas nas Dependencias da Policia Local.

.- Peón Obras Públicas, (Peón construcción edificios) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 05/04/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Peón Medio Ambiente, (Peón horticultura e xardinería) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 06/04/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Oficial Albanel III – (Albanel).O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 07/04/2017 as 10.00h entrevista.

.- Técnico en Turismo .O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 07/04/2017 as 13.00h entrevista.

.- Técnico/a Forestal. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 18/05/2017 as 17.00h entrevista.

 Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Anulada oferta o día 18/11/2016

Oferta de emprego presentada o día 16/11/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 29/11//2016 as 10.00 h. no Conservatorio Municipal, sito na rúa Castiñeira, 57.

 Peón  grumir

Nova data de selección do proceso será o vindeiro día 14/10/2016 as 9.00h no Parque de Bombeiros, onde se presentará a documentación reflectida nas Bases de Selección e se  realizará a primeira e segunda proba, sito en Rúa As Pombas S/N, e a 3ª proba terá lugar na Piscina Municipal

Orientador/a laboral

Socorrista , 2 prazas (2 meses)

Dado que non se presentou ningún candidato as probas de selección nas duas ofertas realizadas, as prazas quedan baleiras, dando por rematado o proceso selectivo.

Praza Oficial 1ª Cociña  (1 mes)

Oferta presentada ante o Servizo público de Emprego o 30/06/2016. Proceso de selección o día 18 de xullo as 16:30, no Centro Social na Rúa Oriente, 8

Bases obradorio de emprego

Programa dirixido a persoas perceptoras do RISGA

Praza Peón Medio Ambiente

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 08/06/2016 as 09.00 h.na Policia Local, rúa As Pombas, S/N

Praza Limpadora

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/06/2016 as 12.00 h. no Centro Social, rúa Oriente, 8

Praza Auxiliar Administrativo

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 10/06/2016 as 9.00 h. no Centro Social, rúa Oriente, 8

Praza Peón de Edificios Públicos (Mantenedor de edificios)

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 13/06/2016 as 09.00 h. na Casa Consistorial, rúa A Xiralda, s/n

 Praza Peón Grumir, ( Plan Deputación 2016 )

Dado que o proceso de  selección para contratar un Peón Grumir ao 80 % da xornada laboral, ao abeiro do Programa da Deputación 2016, realizado o día 03/05/2016 quedou baleiro solicitarase novos candidatos para realizar un novo proceso, as persoas interesadas en formar parte do proceso deberán estar apuntadas no Servizo Público de Emprego.

Nova data de selección o día 26/05/2016 as 10.00h no Parque de Bombeiros, sito en rúa Pombas s/n.

Respecto os requisitos de selección modificouse por Resolución de Alcaldía as bases aprobadas na Xunta de Goberno Local, de data 08/02/2016, eliminado o punto b) formación en materia de Protección civil/emerxencias.

 Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Oferta de emprego presentada o día 21/04/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 06/05/2016 as 10.30 h. no Conservatorio Municipal, sito na rúa Castiñeira, 57.

Praza Traballadora Social

Día previsto inicio da selección 22/04/2016 as 10.30 h. no Centro Social, sito na rúa Oriente, 8.

Praza de Fp grao Supeior Informática, Aula Cemit

Día previsto da selección 13/04/2016 as 16.30 h.  no Centro Social, sito na rúa Oriente, 8.

Praza de Profesor de música, especialidade solfexo

Bases reguladoras das subvencións para promover o emprego e o autoemprego no Concello de Ponteareas

  (Proceso de consolidación anulado)

Bases reguladoras da convocatoria e subvencións para promover o emprego e fomentar o autoemprego
210.6 KiB
1554 Downloads
Detalles
Listaxe provisional selección persoal directivo, docente e de apoio
245.0 KiB
1621 Downloads
Detalles
Lista provisional admitivos e excluídos auxiliar administrativo
Lista provisional admitivos e excluídos auxiliar administrativo
LISTA-PROVISIONAL-AUXILIAR-ADMINISTRATIVO.pdf
1.1 MiB
2196 Downloads
Detalles