Urbanismo

Xardíns da Xiralda SN/ 2 andar
Tel.:986640000 – ext. 1049

urbanismo@ponteareas.es
Horario información urbanística e catastro: Martes e Xoves 9:00 a 14:00

A Oficina Técnica do Concello organízase administrativamente en 2 servizos coordinados pola Dirección da área de Urbanismo. A Oficina Tecnica propiamente dita e o servizo de infraestructuras. Se xestionan os seguintes expedientes:

 • Solicitudes de licenza de obras menores
 • Solicitudes de licenza de obras mayores
 • Solicitudes de licenza de obras de acondicionamiento de locales
 • Informe e certificados urbanísticos
 • Denuncias urbanísticas
 • Solicitudes de licencias de 1ª ocupación
 • Xestión dos instrumentos de ordenación territorial e planificación urbanística
 • Informes en expedientes y ordenanzas municipales que afectan ou derivan do funcionamento do departamento, valoraciones para adquisición o enajenación de fincas por parte do Concello, etc
 • Informes y valoraciones en proceso de redacción del PXOM, convenios urbanísticos
 • Pequeños proyectos o estudios de ámbito municipal, tales como formulación de fichas para base de datos de propiedades de titularidad municipal, etc.
 • Asesoramiento ao público sobre ubicación de parcelas na cartografía de planeamento, e sobre as obras permisibles ou non dependendo da calificación urbanística.
 • Asesoramento ao público para o cumprimento de impresos oficiais de solicitudes a tramitar na Oficina Técnica.
 • Asesoramento e búsqueda de datos catastrais.
 • Información e asesoramento sobre expedientes que afectan ao municipio e promovidos por outras administracións.
 • Supervisión e control das diferentes infraestruturas municipais.
 • Proxectos de obras municipais e dirección das mesmas en edificación, instalacións e infraestructuras de titularidade municipal.

Acceso directo a tramites e Impresos >>