Protección de datos de carácter persoal

A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental protexido polo artigo 18.4 da Constitución española é exercerase con arranxo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeneral de protección de datos, e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Enténdese por dato de carácter persoal como toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable (persoa interesada); considerarase persoa física identificable toda persoa cuxa identidade poida determinarse, directa ou indirectamente, en particular mediante un identificador, por exemplo un nome, un número de identificación, datos de localización, un identificador en liña ou un ou varios elementos propios da identidade física, fisiolóxica, xenética, psíquica, económica, cultural ou social da devandita persoa.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL