Ordenanzas

Ordenanzas fiscais Non fiscales

De impostos

A.- ORDENANZAS FISCALES (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS)

APARTADO 1.- CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS

APARTADO 2. IMPOSTOS

IMPOSTO DE BENS E INMOBILES(IBI)

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. (IAE)

INCREMENTO VALOR TERREOS NATUREZA URBANA (PLUSVALÍA)

IMPOSTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA

IMPOSTO CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRA

APARTADO 3. TAXAS

COPIAS E FOTOCOPIAS

DEREITOS EXAME

EXPEDICION DOCUMENTOS

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS E TAXAS POLA CONCESIÓN DAS LICENZAS
PARA CONSTRUCCIONS, OBRAS E INSTALACIONS

SERVIZOS DE VISITAS A MUSEOS, EXPOSICIÓNS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS, PARQUES ZOOLÓXICOS OU OUTROS CENTROS OU LUGARES ANÁLOGOS

B.- ORDENANZAS REGULADORAS DE PREZOS PÚBLICOS E OUTRAS

AUDITORIO

IMPARTICIÓN DE CURSOS, LUDOTECAS,VIAXES,CAMPAMENTOS XUVENÍS E OUTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTERDEPORTIVO E OU SOCIOCULTURAIS ORGANIZADASPOLO CONCELLO

Non fiscales

 • Transparencia, acceso á información pública e reutilización de datos

 • Venda ambulante

 • Servizo de vertidos á rede de sumidoiros

 • Servizo municipal de augas

 • Servizo de axuda no fogar

 • Utilización dás vivendas de emerxencia social

 • Ordenanza reguladora da mobilidade amábel e da utilización dos espazos  públicos

 • Modificación da ordenanza reguladora do estacionamento con horario limitado-gratuito.

 • Regulamento gardas localizadas da policía local de Ponteareas

 • Ordenanza reguladora do estacionamento con horario limitado gratuito

 • Ordenanza reguladora da concesión de entradas de vehículos a través de beiravías, beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga ou descarga