Ordenanzas

Ordenanzas fiscais Non fiscales

De impostos

A.- ORDENANZAS FISCALES (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS)

APARTADO 1.- CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS

APARTADO 2. IMPOSTOS

IMPOSTO DE BENS E INMOBILES(IBI)

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. (IAE)

INCREMENTO VALOR TERREOS NATUREZA URBANA (PLUSVALÍA)

IMPOSTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA

IMPOSTO CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRA

APARTADO 3. TAXAS

COPIAS E FOTOCOPIAS

DEREITOS EXAME

EXPEDICION DOCUMENTOS

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS E TAXAS POLA CONCESIÓN DAS LICENZAS
PARA CONSTRUCCIONS, OBRAS E INSTALACIONS

SERVIZOS DE VISITAS A MUSEOS, EXPOSICIÓNS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS, PARQUES ZOOLÓXICOS OU OUTROS CENTROS OU LUGARES ANÁLOGOS

TAXAS POR TRÁMITES COAS LICENZAS DE AUTO TAXI

ORDENANZA FISCAL DA TAXA DE POR CONCESIÓN DE ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRAVÍAS, BEIRARRÚAS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS

B.- ORDENANZAS REGULADORAS DE PREZOS PÚBLICOS E OUTRAS

AUDITORIO

IMPARTICIÓN DE CURSOS, LUDOTECAS,VIAXES,CAMPAMENTOS XUVENÍS E OUTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTERDEPORTIVO E OU SOCIOCULTURAIS ORGANIZADASPOLO CONCELLO

APERTURA DE ESTABLECEMENTOS E ACTIVIDADES

PREZO PÚBLICO BALEIRADO DE FOSAS SÉPTICAS

Non fiscales

 • Transparencia, acceso á información pública e reutilización de datos

 • Venda ambulante

 • Servizo de vertidos á rede de sumidoiros

 • Servizo municipal de augas

 • Servizo de axuda no fogar

 • Utilización dás vivendas de emerxencia social

 • Ordenanza reguladora da mobilidade amábel e da utilización dos espazos  públicos

 • Modificación da ordenanza reguladora do estacionamento con horario limitado-gratuito.

 • Regulamento policia local

 • Regulamento gardas localizadas da policía local de Ponteareas

 • Ordenanza reguladora da concesión de entradas de vehículos a través de beiravías, beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga ou descarga