Educador infantil

Prazo de emenda de defectos  e alegacións a lista provisional dende o 13/11/2014 ata 24/11/2014 ambolos dous inclusive.  (Lista provisional publicada no BOP do 12/11/2014)