O Concello de Ponteareas asesora sobre o Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento

concelloO Concello de Ponteareas, a través da Concellería de Servizos Sociais e Muller, que dirixe Rosa Carrera, quere informar aos veciños da posibilidade de acollerse ás subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento, convocadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Os beneficiarios destas subvencións  poderán recibir unha axuda que poderá chegar ao 40 % da renda anual que se deba satisfacer polo alugamento da vivenda habitual con límite máximo de 2.400 euros anuais por vivenda, aboándose en pagamentos mensuais  polo importe proporcional ao montante anual que corresponda. As subvencións concederánse por un prazo de doce meses, prorrogables, sempre a solicitude da persoa interesada, ata a finalización do plan no ano 2016.

Para poder solicitar estas axudas, entre outros requisitos, o límite de ingresos da unidade de convivencia que vaia ter o seu domicilio na vivenda arrendada non poderá superar 3 veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) e terán preferencia as familias numerosas, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas con discapacidade ou afectadas por desafiuzamentos, así como as vítimas do terrorismo. O prazo para presentar as solicitudes rematará o día 19 de febreiro de 2015.

O Concello de Ponteareas ofrece toda a súa axuda para que as persoas interesadas poidan facer e tramitar a súa solicitude, para o cal poderán dirixirse ao Centro de Servizos Sociais de Ponteareas, situado na rúa de Oriente, onde as traballadoras sociais municipais ofreceranlles o asesoramento necesario.