O Concello amplía o prazo de entrega dos poemas consursantes no Certame de Poesía até o 6 de maio

O concurso fai parte dos xogos florais conmemorativos do centenario do nacemento das Irmandades da Fala

certame-poesíaA concellería de Cultura que dirixe Hortensia Bautista pon en marcha a celebración do primeiro certame de poesía organizado dende o consistorio, cuxos galardoados terán a oportunidade de ler os seus poemas nos Xogos Florais que terán lugar no Auditorio Municipal o vindeiro mes de maio para conmemorar o centenario do nacemento das Irmandades da Fala, que foron fundadas o 18 de maio de 1916 na Coruña, da man de Antón Vilar Ponte.

Todas as persoas interesadas teñen de prazo até o vindeiro 6 de maio para entregar, ben na Biblioteca Municipal (rúa Perillana número 11), ben a través do enderezo electrónico bibliotecamuseo@ponteareas.es, os seus respectivos poemas. Só se recollerá un poema por cada participante, o cal deberá estar escrito en galego e ter unha extensión mínima 10 versos e unha máxima de 40.

A temática dos poemas é libre e o xurado encargado de valoralos estará presidido polo alcalde e integrado por outras tres persoas vinculadas á literatura galega, ademais dunha persoa traballadora da Biblioteca-Museo que actuará como secretaria con voz e sen voto. As súas deliberacións serán secretas e delas estenderase a acta correspondente. A súa decisión farase pública con antelación á celebración dos Xogos Florais. Os poemas premiados e aqueles que obtivesen o accesit serán publicardos nun libro para a súa posterior difusión entre os centros de ensino e público en xeral.

 

O certame constará de dúas categorías: mozas e mozos dende os 12 ata os 18 anos; e adultos. O Concello fará entrega dun total de catro premios en cada categoría que consistirán na entrega dunha flor natural e unha medalla conmemorativa dos Xogos Florais.

 

Todos os participantes deberán entregar 5 copias dos seus respectivos traballos, mecanografados, e asinados cun pseudónimo, desbotándose do concurso aqueles nos que poida ser identificada a autoría. Os concursantes entregarán tamén un sobre pechado que leve no seu exterior o mesmo pseudónimo empregado no poema e maila categoría na que participa. No seu interior deberá figurar o nome e apelidos do autor ou autora, fotocopia do DNI, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e un breve currículo.