O Concello de Ponteareas informa da publicación do decreto de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios forestáis

O Concello de Ponteareas informa que a Xunta de Galicia ven de publicar no DOGA o decreto de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017. Poderán ser beneficiarios:

As persoas físicas propietarias ou usufrutuarias de vivendas que sufrisen danos que afecten tanto o inmoble como o enxoval doméstico.

b) Os titulares dos establecementos comerciais, mercantís, industriais e turísticos en que se producisen danos derivados directamente dos incendios.

c) Os titulares de explotacións forestais, agrícolas e gandeiras, polos danos e perdas derivados directamente dos incendios, así como os titulares de maquinaria afectada por incendios forestais.

d) As entidades locais, para facer fronte aos gastos derivados das actuacións levadas a cabo como consecuencia dos incendios e aos danos causados nos bens e dereitos de titularidade municipal polos incendios.

e) As confrarías de pescadores polos danos nos bancos marisqueiros derivados dos incendios.

f) As asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171020/AnuncioG0244-191017-0005_gl.html