Bases que rexen a contratación das 34 persoas desempregadas a través do Plan Concellos 2016

 

 1. 1. OBXECTO DO CONTRATO

 

A contratación de 34 traballadores/as en situación de desemprego, e cumprindo todos os requisitos establecidos na citada Orde.

 

Conforme as Bases Reguladoras, os traballadores que sexan contratados “deberán ser persoas desempregadas, non perceptoras de prestacións ou perceptoras de prestacións sociais destinadas a garantir os recursos económicos mínimos de subsistencia (RISGA, RAI ou PREPARA), inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego. Estes requisitos deben cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato.

 

Nº postos ofertados Denominación dos postos Código nacional de ocupación Data inicio Duración Nº  horas semanais
2 peóns  de  vías  e obras 96.02.10.13 01.03.2016 8 meses 37,5 h
5 peóns xardineiros 95.12.10.19 01.03.2016 10 meses 30 h
2 oficiais              de segunda           de

oficios

71.91.10.12 01.04.2016 8 meses 30 h
2 Oficiais              3ª

albaneis

71.21.10.15 01.03.2016 8 meses 37,5 h
1 Oficiais 3ª

albaneis

71.21.10.15 01.04.2016 8 meses 30 h
2 Oficiais 3ª

albaneis

71.21.10.15 01.05.2016 8 meses 37,5 h
1 oficial                3ª

electricista

75.10.10.33 01.03.2016 8 meses 37,5 h
1 oficial                3ª

fontaneiro

72.21.10.12 01.05.2016 7 meses 30 h
2 Limpadora 92.10.10.50 01.03.2016 9 meses 30 h
1 Limpadora 92.10.10.50 01.04.2016 9 meses 30 h
1 peón   de   oficios diversos 96.01.10.29 01.03.2016 9 meses 30 h
1 peón grumir 59.99.10.36 01.03.2016 8 meses 37,5 h
2 auxiliar de policía local 59.23.10.17 01.06.2016 3 meses 37,5 h
2 auxiliar administrativo 43.09.10.29 01.04.2016 9 meses 30 h
1 auxiliar administrativo 43.09.10.29 01.03.2016 9 meses 30 h
1 monitor de ocio e tempo libre 37.24.10.34 01.04.2016 9 meses 25 h
1 auxiliar de clínica 56.11.10.13 01.05.2016 8 meses 37,5 h
1 auxiliar              de biblioteca 37.33.10.21 01.03.2016 9 meses 25 h

 

 

Nº

postos ofertados

Denominación dos postos Código nacional de

ocupación

Data inicio Duración Nº  horas semanais
1 Licenciado        en

educacn física

37.23.10.77 01.04.2016 7 meses 30 h
1 ciclo  superior  de obras públicas 31.22.10.96 01.03.2016 8 meses 30 h
1 oficial 2ª de cocina 51.10.10.26 01.03.2016 10 meses 37,5 h
1 técnico             de medioambiente 31.29.11.89 01.03.2016 10 meses 30 h
1 educador infantil 22.52.10.13 01.05.2016 8 meses 30 h

 

 

 1. RETRIBUCIÓNS

 

As retribucións salariais establécense conforme á resolución e importes concedidos pola Deputación Provincial de Pontevedra e ascenden a  764,40 euros (salario base e pp. Pagas extras) para os contratos que se celebren a xornada completa, os contratos a xornada parcial sufrirán a redución salarial en proporción a xornada.

 

3.SELECCIÓN.

 

A  selección  dos/as  traballadores/as  levarase  a  cabo  por  concurso-  oposición  de méritos de entre os establecidos na relación remitida pola Oficina de Emprego como consecuencia da previa formulación de Oferta Xenérica de Emprego Público polo Concello de Ponteareas. En determinas ocupacións establecese o sistema de entrevista.

 

O traballador/a en situación de desemprego deberá cumprir os seguintes  requisitos

no momento de presentación no Concello de Ponteareas:

 

 1. a) Ter a nacionalidade española, ou estranxeiro nalgún dos supostos do artigo 57 do Estatuto básico de Empregado Público (EBEP).

 

 1. b) Ter mais de dezaseis anos, e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.

 

 1. c) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das funcións.

 

 1. d) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, ás Comunidades  Autónomas,   ou   ás   Entidades   Locais,   non   atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas por sentenza firm

 

 1. e) Non estar incurso en causas de incompatibilidade de acordo co establecido na Lei 53/1984 do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públi

 

 1. TRIBUNAL CUALIFICADOR.

 

 

A selección dos aspirantes levarase a cabo  por un Tribunal Cualificador que estará integrado polos seguintes membros: Presidente, Secretario e  3 Vogais.

 

O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de mais da metade dos seus membros. En todo caso, será precisa a asistencia do Presidente e do Secretario ou das persoas en quen deleguen.

 

En caso de ausencia do Presidente titular ou suplente e/   ou Secretario titular ou suplente actuará como tal o 1º Vogal e así sucesivamente.

 

O Tribunal cualificador, limitarase a propor ao órgano competente para a súa contratación  ás persoas que  conforme  ao baremo  de  méritos  resulten  coa  maior puntuación, non tendo capacidade por si mesmo de adxudicar directamente os postos ofertados.

 

 1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

 

1.- Os/as aspirantes deberán presentar a seguinte documentación, o mesmo día en que sexan convocados polos Servizos Públicos de Emprego:

 

 1. a) Solicitude segundo o modelo de Anexo II das presentes bases, onde manifesten que reúnen os requisitos esixidos na base anterior. Este modelo de documento será o único válido para solicitar a participación no proceso selectivo.
 2. b) Fotocopia do Documento de Identidade
 3. c) Certificado ou declaración xurada de cobro de prestacións, axudas, ou pensións da entidade correspondente, ou –en caso negativo– certificación de non cobrar

prestacións polo INEM da unidade familiar. En caso de recursos irregulares,

declaración xurada.

Para a comprobación dos datos do punto C respecto as prestacións ou situacións no SEPE (INEM), o aspirante poderá aportar a documentación solicitada ou ben

asinar autorización ao Concello que se recolle no anexo II, para a comprobación dos datos por parte do Concello.

 1. d) Copias dos documentos acreditativos dos méritos alegados. No caso de que os documentos aportados non xustifiquen plenamente os méritos alegados  -dando lugar a dúbidas ao órgano cualificador- non se terán en conta e non serán

valorados nin puntuados.

 1. e) Titulación no seu caso ( so para as categorías estipuladas)

 

 1. 6. CRITERIOS DE SELECCIÓN

 

Reunido validamente, o tribunal queda facultado para valorar unicamente os/ás aspirantes presentados/as ao proceso selectivo. A selección consistirá na valoración dos méritos, así como na realización dunha proba de carácter práctico e/ou unha entrevista persoal.

 

CATEGORIA TITULACIÓN REQUERIDA TIPO PROBA
peóns de vías e obras ————– ENTREVISTA
peóns xardineiros ————– ENTREVISTA
oficiais de segunda de oficios ESO ou equivalente ENTREVISTA
Oficiais 3ª albaneis ————– ENTREVISTA

 

 

CATEGORIA TITULACIÓN REQUERIDA TIPO PROBA
oficial 3ª electricista ————– ENTREVISTA
oficial 3ª fontaneiro ————– ENTREVISTA
Limpadora ————– ENTREVISTA
peón de oficios diversos ————– ENTREVISTA
peón grumir ————– PROBA
auxiliar de policía local ESO ou equivalente PROBA
auxiliar administrativo ESO ou equivalente PROBA
monitor de ocio e tempo libre ESO ou equivalente PROBA
auxiliar de clínica FP 1 auxiliar de clínica ou equivalente PROBA
auxiliar de biblioteca ESO ou equivalente PROBA
Licenciado    en    educación física LCDO EN INEF ou equivalente ENTREVISTA
ciclo    superior    de    obras públicas ciclo superior de obras públicas ou equivalente ENTREVISTA
oficial 2ª de cocina Técnico en cocina ou equivalente ENTREVISTA
técnico de medioambiente Técnico Superior en Saúde  Ambiental ou equivalente  

ENTREVISTA

educador infantil Técnico superior en educación infantil ou equivalente  

ENTREVISTA

 

A selección farase conforme cos seguintes criterios:

 

A). VALORACIÓN DE MÉRITOS

 

 1. I. Experiencia profesional

 

Por experiencia laboral tanto na administración pública como na empresa privada, en traballos especificamente relacionados coas funcións do posto ó  que  aspira  (0,10  puntos  por  mes  traballado,  ata  un  máximo  de  2 puntos).

 

 1. II. Formación:

 

 1. Titulación específica do posto: 2 puntos.
 2. Cursos relacionados coa praza á que aspira.  A valoración será a seguinte:
 • De 0 a 25 horas: 0.1 puntos.
 • De 25 a 50 horas: 0.2 puntos.
 • De 51 a 100 horas: 0,50 puntos.
 • De  101 horas, ou mais: 1 punto.

(A puntuación por este concepto será como máximo de 1 punto).

 1. Formación en Prevención de Riscos Laborais: 1 punto.

d.Carné de Conducir B: 0,5 puntos. Só para os postos nos que non é esixido como requisito de acceso.

 

III. Circunstancias específicas:

 

 

Consorte ao previsto nas bases reguladoras da concesión de axudas para a execución do   plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2016, valorarase:

 

 1. a) Vítimas de violencia de xénero: 1 punto.
 2. b) Candidatos/as maiores de 45 anos (nacidos/as antes de 01/01/1971): 1 punto.
 3. c) Candidatos/as que formen una familia monoparental con fillos ó seu cargo: 0,10 puntos por fillo a cargo. Máximo 1 punto.
 4. d) Candidatos con niveis de renda mais baix Datos ponderados  con referencia ao IPREM (indicador público de renda de efectos múltiples),

fixado para o 2016, en 532,51 € . Máximo 2 puntos:

Ata o 75% do IPREM (399,38 €)         0,50 Puntos

Ata o 50% do IPREM (266,25 €)         1 Puntos

Ata o 25% do IPREM (133,12 €)         1,50 Puntos

Por debaixo do 25% (133,12 €)  2 Puntos

 1. e) Candidatos/as con cargas famili  Ponderaranse  0,10  puntos  por persoa a cargo (Para o caso de candidatos/as que se atopen no punto c), computaranse neste apartado familiares a cargo distintos dos fillos). Máximo 0,50 puntos.
 2. f) Así mesmo,  valorarase  a  circunstancia  de  minusvalía  recoñecida  e acreditada, sempre que sexa compatible co desempeño posto de traballo: 1 punto.
 3. g) Levar inscrito como demandante de emprego mais dun ano 0,10 puntos por mes, ata un máximo de 3 puntos.
 4. h) Non ter sido contratado por un período maior de 5 meses polo Concello no ano 2015:  1 punto.

 

O cómputo total de puntos que se poden acadar na valoración de méritos é de

17 puntos, en ningún caso se pode acadar máis desta cantidade.

 

 

 

B). PROBA DE CARÁCTER PRÁCTICO

 

En relación coas funcións do posto.

 

A puntuación máxima acadable pola proba de carácter práctico será de   11 puntos.

 

 1. C. ENTREVISTA (Máximo 2 puntos)

 

Unicamente  irá  destinada  a  medir  e  avaliar  por  parte  do  tribunal  cualificador  a idoneidade do candidato para o posto ao que aspira, en función das tarefas a realizar.

 

A   puntuación   máxima   total   acadable   (valoración   de   méritos   profesionais, académicos e específicos, proba práctica e entrevista), será de 30 puntos

 

7.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 

Dadas as especiais circunstancias da convocatoria, e sendo que as condicións veñen marcadas  pola  administración  concédente,  neste  caso  a  deputación  provincial,

 

 

establécese un único día para a presentación da documentación. Dadas as especiais características  das  contratacións,  e  a  necesidade  de  dar  cumprimento  ós  prazos fixados polo organismo concédente da subvención para as contratacións NON se establece prazo para subsanación de documentación.

As bases estarán a disposición de tódalas persoas interesados/as no taboleiro de anuncio    do    concello    e    na    paxina    WEB    do    Concello    de    Ponteareas.

www.Concellodeponteareas.org.

 

 

 1. RELACIÓN DE APROBADOS.

 

Rematada  a  valoración  dos  méritos,  o  Tribunal  Calificador  emitirá  acta    facendo pública, no taboleiro de anuncios do Concello, a puntuación total de todos e cada un dos aspirantes, aínda que non se poderá formalizar proposta de contratación máis que a favor dos aspirantes con puntuación superior.

 

A calificación total obterase de sumar os puntos acadados de conformidade co baremo anteriormente sinalado.

 

De existir empate entre as puntuacións dos candidatos, este resolverase a favor de aquel que teña a primeira maior puntuación seguindo a orde de puntuación do baremo incluíndo a entrevista.

Se este continuase desfarase seguindo a orde alfabética, comezando pola letra establecida na Resolución da Consellería de Facenda de 29/01/2015 pola que se fai público para o ano 2015   o resultado do sorteo ao que se refire o Regulamento de selección de persoal da administración da comunidade autónoma de Galicia, (DOGA

11/02/2015), polo que os desempates que deriven desta selección empezarán por

aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra “ S ”.

 

 

 

Tendo en conta a proposta de nomeamento do Tribunal, procederase ao nomeamento por  Resolución  de  Alcaldía  dos/as  aspirantes  seleccionados/as,  que  terán  que presentar no prazo sinalado, documentación de tódolos requisitos incluídos no punto 5 das presentes bases.

 

Os/as restantes candidatos/as -pola orde da puntuación obtida- poderán ser contratados/as no caso de vacantes sobrevidas, previa comprobación do cumprimento dos requisitos.

 

 1. DOCUMENTACIÓN PREVIA Á CONTRATACIÓN

 

Os/as aspirantes seleccionados/as, polo Tribunal Cualificador, deberá presentar no Departamento de Persoal,  sito no Mercado Municipal rúa Fernández de la Vega, 16 no  prazo sinalado a seguinte documentación:

 

1.- Modelo que se facilitará

 

2.- Declaración xurada de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo do Estado, Comunidade Autónoma ou Entidades Locais, nin atoparse inhabilitado paro o exercicio de funcións públicas. (conforme modelo que se facilitará oportunamente ós/as candidatos/as seleccionados/as)

 

 

 

3.- Copia da tarxeta da Seguridade Social.

 

4.- Copia do DNI

 

5.- Número de conta bancaria.

 

6.- Calquera outra que poida ser requirida oportunamente.

 

 

 

ANEXO 1:  PROCESOS SELECTIVOS ESPECÍFICOS

 

REQUISITOS   ESPECÍFICOS   DOS/AS   ASPIRANTES   AUXILIAR   DE   POLICIA LOCAL:

 

Para tomar parte nesta convocatoria, será necesario:

 

 1. a) Ser español ou nacional dun estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado  Públi   Así   mesmo,   poderán   participar,   en   igualdade   de condicións que os españois, os estranxeiros con residencia legal en España.

 

 1. b) Ter máis de 18 anos.

 

 1. c) Posuír a titulación que lles sexa esixible para o acceso á función pública aos funcionarios do grupo C

 

 1. d) Non ter sido condenado/a por delito doloso, nin estar inhabilitado/a para o exercicio das funcións públicas, nin separado/a do servizo das administracións públicas por expediente disciplinario ou resolución xudicial. Será aplicable, non obstante, o beneficio da rehabilitación, segundo as normas penais e administrativas, que o aspirante deberá acreditar mediante o correspondente documento oficial

 

 1. e) Presentar  un   certificado   ao   informe   medico   no   que   se   faga   constar expresamente o seguinte:

 

Ø   Que os/as aspirantes non padecen enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento da tarefas a desenvolver de auxiliar de policía local q que reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados nesta bases.

 

 1. f) Ter a talla mínima seguinte( que se comprobará antes  da realización  das probas físicas quedando excluído /a quen non acade a talla mínima)

 

 1. Homes :1.65 metros  Mulleres: 1,60 metros.

 

 1. g) Certificación de ter participado e superado o pertinente curso de formación da Academia Galega de Seguridade de Seguridade Pública ( este curso terá unha validez de catro anos debendo realizarse e superarse novamente transcorrido este período), ou comprometerse a realización do mesmo antes da data de contratación.

 

 1. h) Posuír o carné de conducir B

 

 1. i) Puntuarase o carné de conducir A2: 0,50 puntos

 

 

 1. j) Non estar incurso en causa de incapacidade nin inhabilitado ou suspendido para o exercicio de funcións públicas e non ter sido separado do servizo de calquera das Administracións Públi

 

 1. k) Todo os requisitos enumerados nesta base deberán posuílos e acreditados os/as aspirantes na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes, agás da talla mínima que se comprobará segundo se determina na base

 

 

 

PROBAS SELECTIVAS E A SÚA CUALIFICACIÓN.

 

1.- PROBAS SELECTIVAS

 

De acordo co previsto no artigo 47 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro, as probas para a selección dos citados auxiliares a contratar polo concello de Ponteareas son as que se decriben a continuación.

 

A.1 Comprobación da estatura e probas de aptitude física

 

-Comprobación da estatura

 

Ao comezo realizarase o control da estatura dos/as aspirantes. Os mínimos son os que rexen para o ingreso nos corpos de policía local: 1,65 metros para os homes e

1,60 metros para as mulleres

-Probas físicas

 

As probas físicas cualificaranse de apto/non apto.

 

II.1. Potencia tren inferior: salto vertical. Realizarase nun ximnasio ou lugar semellante con chan horizontal e cunha parede vertical e lisa.

O aspirante colocarase en posición de partida, en pé, de lado xunto a unha parede vertical, cun brazo totalmente estendido cara a arriba e sen levantar os calcañares do

chan,  e  marcará  coas  dedas  a  altura  que  alcanza  nesa  posición.  O  exercicio

executarase, separándose 20 centímetros da parede e saltando tan alto como poida, marcando novamente coas dedas o nivel alcanzado.

 

Para a correcta realización da proba deberanse observar as seguintes regras:

 

-Pódense mover os brazos e flexionar o tronco e os xeonllos, pero non se pode separar do chan ningunha parte dos pés antes de saltar

 

-Hai que realizar o salto cos dous pés ao mesmo tempo.

-Permítense dous intentos, só aos aspirantes que fagan nulo no primeiro.

A distancia entre a marca feita desde a posición de partida e a acadada co salto deberá ser igual ou superior á mínima (en centímetros) establecida no seguinte cadro

para cada sexo e grupo de idade.

 

 

 

 

18 – 36 anos 37 – 48 anos 49 – ou máis
HOMES 41 cm 33 cm 29 cm
32 cm 28 cm 25 cm

 

MULLERES

 

 

II.2. Resistencia xeral: carreira de 1.000 metros lisos.

 

Realizarase en pista de atletismo ou en calquera zona totalmente chaira de terreo.

O/a aspirante colocarase na pista no lugar indicado. A posición de saída realizarase en pé.

Só se permite un intento.

O/a aspirante que abandone a carreira quedará excluído.

 

A proba consistirá en correr a distancia de 1.000 metros no tempo máximo (en minutos e segundos) que se recolle na seguinte táboa para cada sexo e grupo de idade:

 

 

 

 

18 – 36 anos 37 – 45 anos 46 – ou máis
HOMES 4’30’’ 5’00’’ 5’15’’
5’00’’ 5’30’’ 5’45’’

 

MULLERES

 

 

Temario 2.- PROBAS DE COÑECEMENTO

 

 

 

A proba de avaliación dos coñecementos dos/as aspirantes deberá amosar o dominio dos contidos do temario que se inclúe nestas bases.

 

Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 50  preguntas tipo test, con

4 alternativas de resposta cada unha, que serán propostas polo tribunal.

 

Os/as aspirantes disporán dun tempo máximo dunha hora para a súa realización.

 

A proba cualificarase polo tribunal de cero a dez puntos, sendo preciso acadar cinco puntos como mínimo, para non quedar eliminado/a. A cualificación  farase atendendo a seguinte fórmula: N=(A-F/3)/5.

 

 

Sendo N=nota final da proba; =preguntas acertadas; F=preguntas erradas ou non respostadas.

2.1- Proba específica sobre o coñecemento do termo municipal e da toponimia local.

 

2.2- TEMARIO.

 

 1. O municipio. Concepto e elementos. Competencias. municipais. A organización e funcionamento do municipio. O Pleno. O alcalde. A Xunta de Goberno Local. Outros órganos municipais.

 

2.Ordenanzas, regulamentos e bandos. Clases e procedemento de elaboración e aprobación.

 

3.A licenza municipal.Tipos. Actividades sometidas.a licenza. Tramitación.

 

 1. Lei de coordinación das policías locais de Galicia. e normas de desenvolvemento. Réxime disciplinario: disposicións xerais e faltas disciplinarias.

 

 1. A actividade da policía local como policía administrativa I: consumo. Abastos. Mercados. Venda ambulante. Espectáculos e establecementos públicos.

 

 

 1. A actividade da policía local como policía administrativa II: urbanismo. Infraccións e sancións.

 

A  protección  ambiental:  prevención  e  calidade  ambiental,  residuos  e  disciplina ambiental.

 

 1. Delitos e faltas. Circunstancias modificativas da responsabilidade criminal. Persoas responsables: autores e cómplices.

 

 1. Delitos contra a seguridade víal. Faltas cometidas con ocasión da circulación de vehículos a motor. Lesións e danos imprudentes.

 

 1. Lei de seguridade vial. Regulamentos de desenvolvemento. Estrutura e conceptos xerais.

 

 1. 10. Normas xerais de circulación: lugar na vía, velocidade, prioridade de paso,

cambios de dirección e sentido. Adelantamentos. Parada e estacionamento. Vehículos e transportes especiais. Cinto e casco de seguridade.

 

 1. 11. Circulación por zonas peoní Comportamento en caso de urxencia. Sinais de circulación.

Clasificación e orde de prioridade. Carencia do seguro obrigatorio.

 

12.- a policía como servizo público. A policía local como policía de proximidade e de servizo. O auxiliar de policía e as súas funcións. Responsabilidade do auxiliar de policía.

 

 

 

2.3.- Proba específica sobre o coñecemento do termo municipal e da toponimia local.

 

O órgano de selección someterá aos/ás aspirantes a unha proba para determinar o seu nivel de coñecemento sobre as características propias do concello e a toponimia local. Cualificarase de cero a tres puntos, sendo necesario acadar como mínimo unha puntuación de un con cinco puntos para superala.

 

 

 

2.3.- COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA

 

Esta proba estará dirixida á comprobación, por parte do tribunal, de que os aspirantes comprenden, falan e escriben correctamente o galego, someténdose ás probas que consideren máis adecuadas para tal comprobación.

 

Esta proba cualificarase como apto ou non apto.

 

Estarán exentos da realización desta proba os/as aspirantes que acrediten xunto coa solicitude para participar no proceso selectivo, posuír o Certificado de Lingua Galega (Celga 3), debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, dándoselles por superada esta proba coa cualificación de apto.

 

2.-4 CURSO  OFICIAL DE AUXILIAR DE POLICÍA

 

No caso que  non houbese alúmenos catro candidatos co curso oficial de Auxiliar de

Policía  en  vixencia,  o  Concello  solicitará    a  Academia  Galega  de  Seguridade  a

 

 

inclusión dos candidatos con maior puntuación ata completar   catro candidatos con titulación  para a realización do curso de auxiliar na vindeira convocatoria e sempre previa a data prevista de contratación.

 

No suposto que o remate do proceso de selección os dous candidatos con maior puntuación non posúan ao titulo solicitado no punto  d)  requisitos específicos, deberán firmar compromiso de contratación previo a realización do curso, e de non asinalo entenderase que desisten do proceso selectivo.

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS/AS ASPIRANTES PEÓN GRUMIR INCENDIOS:

 

Para tomar parte nesta convocatoria, será necesario:

 

 1. a) Ter 18  anos  de  idade  ou  mais  na  data  na  que  finalice  o  prazo  de presentación de solicitud
 2. b) Formación en materia de Protección civil/emerxencias
 3. c) Presentar un  certificado  ao  informe  medico  no  que  se  faga  constar expresamente o seguinte:

Ø   Que os aspirantes non padecen enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento da tarefas a desenvolver de auxiliar de Peóns Grumir

q que reúne as condicións físicas e sanitarias para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados nesta bases.

 

Ø   Todo  os requisitos enumerados neta base deberán  posuílos  e  acreditados os/as aspirantes na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

 

 

 

PROBAS SELECTIVAS E A SÚA CUALIFICACIÓN.

 

PROBAS SELECTIVAS.

 

1.- Dominadas:  Realizar 10 flexións consecutivas, brazos totalmente estendidos, coas palmas cara o exterior, e deberá superar o queixo a barra. Non se permite balanceo na realización das flexións.

As flexións teñen como obxectivo medir a forza dos músculos flexores dos antebrazos e os da cintura escápulo – humeral.

Material: Unha barra fixa de ximnasia.

Posición inicial: suspendido da barra coas palmas da man cara adiante. Anchura do agarre á elección do aspirante. Brazos estendidos. Os pés sen tocar o chan.

Execución: Levantar o corpo cos brazos ata que o queixo sobrepase a barra. Baixar o

corpo  ata  que  os  brazos  queden  completamente  estendidos.  Pódese  repetir  o exercicio tantas veces como se poida mantendo o corpo en suspensión.

Regras: A flexión non é un movemento de lategazo, non se pode levantar os xeonllos. Non se permite dar impulso sacudindo as pernas. Non se permite o balanceo do corpo. O movemento de flexo-extensión deberá de ser o máis uniforme posible. O

queixo non pode tocar a barra e debe superar a mesma. Se unha repetición se realiza con algunha destas anomalías, non se contará.

 

 

2.Proba de banco .- Consistirá na realización da proba física establecida na recomendación CTN ICONA/CCAA núm. 1/93 (proba do banco), pola que deberán vir provistos de roupa deportiva e zapatillas.

 

 

 

3.- Natación: Consistirá en nadar 50 m. nun tempo de 45 segundos para homes e 50 segundos para mulleres. As Prendas obrigatorias para as  proba serán  traxe de baño, gorro. Non se permitirá o uso de dispositivos de propulsión e axuda a realización desta proba, v. gr. traxe de neopreno, aletas, tubo…

 

-Disposición: O aspirante poderá colocarse na saída: no bordo da piscina ou no interior da pileta, tomando neste caso contacto coa parede da piscina no borde de saída.

 

-Execución: dada a saída, os participantes segundo a disposición adoptada, ben a zambullida ou por impulsión sobre a parede, iniciarán a proba, utilizando calquera estilo na súa progresión.

 

-Invalidacións: Considerarse que non é válida a realización: cando nalgún momento do percorrido o aspirante apóiese a descansar nalgún lugar da pileta, tal como as…ou os bordes, cando nalgún  momento do percorrido o aspirante toque ou descanse os pes no solo, cando nalgún momento do traxecto se pare a descansar, aínda que o faga sen apoiarse nas corcheiras. Permitirase unha saída falsa, entendéndose por saída falsa comezar antes da orde de saída.

 

-Equipo necesario:  requirírase o uso de prendas  deportivas  adecuadas  o  tipo  de probas a realizar (pantalón de deporte, zapatillas, bañador.)

 

Criterios de valoración: Cada unha das probas terá carácter eliminatorio, clasificándose en APTO e NON APTO en función de que se alcancen ou non as marcas sinaladas; non podendo concurrir á proba seguinte se non se alcanza o APTO na proba anterior.

 

4.- Coñecemento da lingua galega

 

Esta proba estará dirixida á comprobación, por parte do tribunal, de que os aspirantes comprenden, falan e escriben correctamente o galego, someténdose ás probas que consideren máis adecuadas para tal comprobación.

 

Esta proba cualificarase como apto ou non apto.

 

Estarán exentos da realización desta proba os/as aspirantes que acrediten xunto coa solicitude para participar no proceso selectivo, posuír o Certificado de Lingua Galega (Celga 3), debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, dándoselles por superada esta proba coa cualificación de apto.

 

Puntuable

 

–     Posuír o permiso de conducir de clase “ C ”( 0,50puntos)

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS/AS ASPIRANTES BIBLIOTECARIO/A:

 

Para tomar parte nesta convocatoria, será necesario:

 

 1. Posuír a Certificación de ter superado a educación secundaria obrigatoria, titulo de graduado escolar, ou equivalente, ou en condicións de obter os citados certificados ou títulos na data na que se remate o prazo de presentación de instancias.
 2. Carne de conducir.
 3. Curso de Monitor/a de Ocio e Tempo libre

 

 

 

EXERCICIO: Proba de coñecementos consistirá na contestación por escrito dun exercicio con 30 preguntas tipo test con tres respostas alternativas relacionadas co programa que figura no seguinte Temario(  de 0-30 puntos ) non restaran as preguntas erróneas.

 

TEMARIO:

 

1.- A Constitución Española de 1978. Significado, carácteres e estrutura. Principios

Xerais. Reforma da Constitución. O Tribunal Constitucional.

 

2.- O Municipio. Organización Municipal. Competencias. Órganos de Goberno Municipais. O Alcalde. Os Concelleiros. O Concello en Pleno: integración e funcións. A Xunta de Goberno Local. Os Tenentes de Alcalde.

 

3.-  Procedemento Administrativo Local.  Rexistro de  Documentos.  Comunicación  e

Notificacións. a lexislación española sobre el Patrimonio Histórico Español.

 

4.- A lexislación española sobre Bibliotecas.

 

5.- As bibliotecas públicas: concepto, funcións e servizos. A Biblioteca Nacional de

España.

 

6.- Os documentos e as súas clases. Números de identificación bibliográfica: ISBN, ISSN, ISMN, NIPO, etc.

 

7.- Servizos aos lectores: lectura en sala e libre acceso.

 

8.- Automatización de bibliotecas. Principais programas de xestión de bibliotecas.

 

9.- A normalización nas bibliotecas. As novas tecnoloxías nas bibliotecas. Internet: a súa aplicación ás bibliotecas.

 

Valorarase:

 1. a) Coñecemento do funcionamento da biblioteca municipal e axencias de lect a) Capacidade  para     comunicarse  e  manter  unha  boa  relación  cos

compañeiros e público en xeral especialmente co tramo infantil b)  Habilidade para levar rexistros

 

 

 1. c) Capacidade para orientar e promover o uso de materiais dispoñibles na biblioteca
 2. d) Capacidade para usar os medios informáticos e ser capaz de realizar

rexistros dos fondos bibliotecarios e préstamos e supervisar o bo uso dos equipos e material que se atope na biblioteca

 1. e) Adaptación ao horario de biblioteca e axencias de lectura f)  Coñecementos na catalogación bibliográfica
 2. g) Coñecementos  no     uso     de     tecnoloxías     apropiadas     para

organizar,recuperar e difundir información h)  Interés pola literatura e espírito crítico.

 1. i) Criterios para divulgar os servizos bibliotecarios á comunidade j)   Uso fluído da lingua galega

 

 

Coñecemento da lingua galega

 

Esta proba estará dirixida á comprobación, por parte do tribunal, de que os aspirantes comprenden, falan e escriben correctamente o galego, someténdose ás probas que consideren máis adecuadas para tal comprobación.

 

Esta proba cualificarase como apto ou non apto.

 

Estarán exentos da realización desta proba os/as aspirantes que acrediten xunto coa solicitude para participar no proceso selectivo, posuír o Certificado de Lingua Galega (Celga 3), debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, dándoselles por superada esta proba coa cualificación de apto.

 

 

REQUISITOS  ESPECÍFICOS  DOS/AS  ASPIRANTES  AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A:

 

Para tomar parte nesta convocatoria, será necesario:

 

 1. a) Posuír a Certificación de ter superado a educación secundaria obrigatoria, titulo de graduado escolar, ou equivalente, ou en condicións de obter os citados certificados ou títulos na data na que se remate o prazo de presentación de instanci

 

 

 

EXERCICIO: Os/as aspirantes disporán dun tempo máximo de 30 minutos. Proba de coñecementos consistirá na contestación por escrito dun exercicio con 30 preguntas tipo test con tres respostas alternativas relacionadas co programa que figura no seguinte Temario (de 0-30 puntos ) non restaran as preguntas erróneas

 

TEMARIO:

 

 1. A Constitución Española de 1978. Significado, carácteres e estrutura. Principios

Xerais. Reforma da Constitución. O Tribunal Constitucional.

 

 

 1. A Administración Local. Entidades que comprende. Réxime Local Español.

 

 1. O Municipio. Organización Municipal. Competencias. Autonomía Municipal. O termo municipal. A poboación. O empadroamento.

 

 1. Ordenanzas, Regulamentos e Bandos das Entidades Locais. Clases. Procedemento de elaboración e aprobación.

 

 1. Órganos de Goberno Municipais. o Alcalde. Os Concelleiros. O Concello en Pleno:

integración e funcións. A Xunta de Goberno Local. Os Tenentes de Alcalde

 

 1. Réxime de Organización dos Municipios de Gran Poboación

 

 1. Funcionamento dos Órganos Colexiados Locais. Convocatoria e Orde do Día. Actas e Certificacións de Acordos.

 

 1. Procedemento Administrativo  Local.  Rexistro  de  Documentos.  Comunicación  e

Notificacións.

 

 1. Dereitos e Deberes dos Funcionarios. Dereito de Sindicación. Sistema retributivo. Réxime Disciplinario. Situacións Administrativas. Seguridade Social. Adquisición e perda da condición funcionarial. Situacións administrativas. Dereitos do persoal funcionario ao servizo das Corporacións locais. Dereitos colectivos. Deberes e réxime de incompatibilidades. Réxime disciplinario. Responsabilidade civil e penal.

 

 

Coñecemento da lingua galega

 

Esta proba estará dirixida á comprobación, por parte do tribunal, de que os aspirantes comprenden, falan e escriben correctamente o galego, someténdose ás probas que consideren máis adecuadas para tal comprobación.

 

Esta proba cualificarase como apto ou non apto.

 

Estarán exentos da realización desta proba os/as aspirantes que acrediten xunto coa solicitude para participar no proceso selectivo, posuír o Certificado de Lingua Galega (Celga 3), debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, dándoselles por superada esta proba coa cualificación de apto

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS/AS ASPIRANTES DE MONITOR/A DE OCIO E TEMPO LIBRE:

 

Para tomar parte nesta convocatoria, será necesario:

 

 1. Posuír a Certificación de ter superado a educación secundaria obrigatoria, titulo de graduado escolar, ou equivalente, ou en condicións de obter os citados certificados ou títulos na data na que se remate o prazo de presentación de instancias.
 2. Carne de conducir.
 3. Curso de Monitor/a de Ocio e Tempo libre

 

 

 

 

 

EXERCICIO: Ao abeiro aos   criterios deberase realizar unha programación dunha actividade  cos obxectivos, actividades a desenvolver, metodoloxía e temporalización ou secuenciación da mesma

 

TEMARIO:

 

 1. Confeccionar actividades de tempo libre educativo atendendo á singularidade de infancia e mocidade

 

1.-Aprender a traballar en equipo

 

2.-Confeccionar as actividades adecuándoas ao grupo e á contorna

 

3.-Seleccionar e organizar os materiais precisos

 

4.-Preparar en grupo actividades de curta duración.

 

 1. Deseñar unha secuencia de accións (sesión) que se precisen para a realización do proxecto lúdico-educativo no tempo libre

 

-Deseñar e aplicar unha actividade:

 

1.-Elaborar unha secuencia de presentación de forma ordenada e motivadora

 

2.-Indicar a maneira de organizarse aos participantes

 

3.-Establecer cando se pon en práctica a acción

 

4.-Ensinar   aos   participantes   para   organizarse   de   maneira   ordenada, estruturada e precisa

 

5.-Ter presentes os posibles imprevistos e atender ás suxestións do grupo participante

 

 

 1. Adecuar as actividades aos destinatarios infantís e xuvenís, tendo en conta as súas características culturais e persoais como participantes.

 

 1. Organizar e desenvolver actividades aplicando técnicas de animación, expresión e creatividade, a partir dun centro ou eixo de interese

 

 1. Organizar xogos en diferentes contextos (interior/ exterior, grandes xogos, xogos tradicionais)

 

 1. Aproveitar o medio ambiente como recurso lúdico educativo organizando unha actividade de tempo libre na natureza.

 

 1. Establecer as condicións de seguridade no desenvolvemento das actividades de tempo libre e o protocolo de actuación en caso de emerxencia.

 

 1. Favorecer ao coordinador/á coordinación do equipo de persoal monitor, mediante o establecemento do proceso de decisións e a repartición de responsabilidades, que aumenten o seu autocontrol.

 

 1. Realizar   actividades   de   Tempo   Libre   integradoras,   incluíndo   persoas   con dificultades ou problemáticas específicas.

 

1.-Utilizar técnicas de dinámica de grupos

 

 

2.-Empregar procedementos de xestión de conflitos.

 

Coñecemento da lingua galega

 

Esta proba estará dirixida á comprobación, por parte do tribunal, de que os aspirantes comprenden, falan e escriben correctamente o galego, someténdose ás probas que consideren máis adecuadas para tal comprobación.

 

Esta proba cualificarase como apto ou non apto.

 

Estarán exentos da realización desta proba os/as aspirantes que acrediten xunto coa solicitude para participar no proceso selectivo, posuír o Certificado de Lingua Galega (Celga 3), debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, dándoselles por superada esta proba coa cualificación de apto

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS/AS ASPIRANTES AUXILIAR DE CLINICA

 

Para tomar parte nesta convocatoria, será necesario:

 

 1. b) Posuír a titulación FP 1 Auxiliar Clínica ou equivalent

 

EXERCICIO: Proba de coñecementos consistirá na contestación por escrito dun exercicio con 30 preguntas tipo test con tres respostas alternativas relacionadas co programa que figura no seguinte Temario( de 0-30 puntos ) non restaran as preguntas erróneas.

 

TEMARIO

 

 1. Operacións administrativas e documentación sanitaria (Organización sanitaria, documentación sanitaria, xestión de existencias e inventarios, tratamento da información- documentación,     aplicacións informáticas)

 

 1. Técnicas básicas de enfermería (hixiene e aseo da enfermo, mobilización, traslado e deambulación de pacientes; preparación. exploración médica. constantes vitais; administración de medicación;     primeiros auxilios;     principios de dietética)

 

 1. Hixiene do medio hospitalario e limpeza do material( hixiene: ambiental, individ., da alimentación, do traballo, mental; unidades de hospitalización, habitación e contorna da paciente;       preparación e recollida sala de curas. mobiliario sanitario; limpeza, desinfección, asepsia, antisepsia e esterilización;     infeccións, illamentos específicos, precaucións universais;         recollida, preparación e manipulación de mostras para analizar

 

 1. Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente (atención ao paciente grave e á familia. coidados post-mortem; xeneralidades básicas sobre patoloxías do aparello circulatorio o aparello respiratorio; atención ao enfermo segundo o seu estado e a súa enfermidade; atención ao enfermo segundo a súa idade; condutas do aux. de enfermería  co  paciente  e  os  seus  familiares;  o  aux.  de  enfermería  no  equipo

 

 

asistencial e nas unidades; o auxiliar de enfermería e o seu vínculo coa paciente; atención a nenos recentemente nados, lactantes e prematuros; relacións co paciente, familia e equipo sanitario; os enfermos terminais xeriátricos; os enfermos terminais con demencia;      os enfermos terminais con SIDA; os enfermos terminais oncolóxicos; a agonía e o medo dos enfermo;     síntomas do enfermo na fase terminal ;  síntomas do enfermo na fase terminal

 

 1. Técnicas de axuda odontolóxica (a historia clínica e a exploración de odontoloxía a exploración radiolóxica en  odontoloxía,  farmacoloxía  e  control  da  dor,  materiais dentais: aspectos xerais;     materiais dentais para operatoria dental; materiais dentais, toma de impresións e baleirado; pautas xerais de asistencia no gabinete dental; instrumental e procedemento en operatoria xeral;         instrumental e procedim. en endodoncia e periodoncia; instrumental e procedim. en medicamento e cirurxía oral; procedementos clínicos en prótese dental e ortodoncia; actividades educativas e relación con paciente en consulta

 

Coñecemento da lingua galega

 

Esta proba estará dirixida á comprobación, por parte do tribunal, de que os aspirantes comprenden, falan e escriben correctamente o galego, someténdose ás probas que consideren máis adecuadas para tal comprobación.

 

Esta proba cualificarase como apto ou non apto.

 

Estarán exentos da realización desta proba os/as aspirantes que acrediten xunto coa solicitude para participar no proceso selectivo, posuír o Certificado de Lingua Galega (Celga 3), debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, dándoselles por superada esta proba coa cualificación de apto.

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS/AS EDUCADOR/A INFANTIL

 

Para tomar parte nesta convocatoria, será necesario:

 

 1. b) Poseer a titulación FP 2 en Educación Infantil ou equivalent

 

EXERCICIO: Proba de coñecementos consistirá na contestación por escrito dun exercicio con 30 preguntas tipo test con tres respostas alternativas relacionadas co programa que figura no seguinte Temario( de 0-30 puntos ) non restaran as preguntas erróneas.

 

TEMARIO

 

 1. Papel, funcións e tarefas do educador e da educadora infantil. Principios e normas morais que regulan a actividade profesional do educador e a educadora infantil.

 

 

 1. A organización do espazo, os materiais e o tempo como recursos didácticos. Características espaciais da escola infantil. Os materiais na práctica educativa. A distribución do tempo.

 

 1. O ingreso do neno e a nena no centro infantil. O período de adaptación. O papel do adulto no proceso de adaptación á escola infantil. A colaboración dos pais e as nais neste proceso.

 

 1. Os malos tratos infantís. Definición de malos tratos á infancia. Indicadores de malos tratos infantís. Detección e notificación desde o ámbito escolar. O protocolo de actuación en abusos sexuais a menores.

 

 1. A regulación dos centros de atención á infancia no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia, na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 1. A educación infantil dos nenos e nenas con necesidades educativas especiais. A importancia da intervención temperá. A integración na educación infantil. As adaptacións curriculares.

 

 1. O crecemento e o desenvolvemento físico do neno e a nena de 0 a 3 anos. O desenvolvemento cognitivo e lingüístico. O desenvolvemento emocional e social. O desenvolvemento da identidade sexual e dos roles de xénero. Alteracións máis frecuentes do desenvolvemento.

 

 1. Alimentación e nutrición. Necesidades nutricionais desde o nacemento ata os tres anos. A transición na alimentación, Trastornos e dificultades na alimentación. O desenvolvemento de hábitos para unha alimentación equilibrada.

 

 1. A organización  da  vida  cotiá  na  escola  infantil.  A  adquisición  de  hábitos  de autonomía persoal. O control de esfínteres. A adquisición de hábitos de hixiene e limpeza nos nenos e nenas de 0 a 3 anos. O descanso: necesidades e ritmos de soño.

 

 1. 10. As enfermidades máis frecuentes na primeira infancia. Enfermidades transmisibles. Os accidentes infantí O papel do educador e a educadora na prevención dos accidentes infantís. Os primeiros auxilios.

 

 1. 11. A importancia do xogo no desenvolvemento infantil. Tipos de xogos. O xogo como recurso didáctico. A intervención do educador e a educadora no xogo infantil.

 

 1. 12. A participación dos pais e as nais na escola infantil. A interacción coas famili As entrevistas cos pais e as nais. As reunións xerais grupais. A acción tutorial.

 

Coñecemento da lingua galega

 

Esta proba estará dirixida á comprobación, por parte do tribunal, de que os aspirantes comprenden, falan e escriben correctamente o galego, someténdose ás probas que consideren máis adecuadas para tal comprobación.

 

 

Esta proba cualificarase como apto ou non apto.

 

Estarán exentos da realización desta proba os/as aspirantes que acrediten xunto coa solicitude para participar no proceso selectivo, posuír o Certificado de Lingua Galega (Celga 3), debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, dándoselles por superada esta proba coa cualificación de apto

 

 1. 10. IMPUGNACIÓNS E RECLAMACIÓNS

 

A presente convocatoria, as bases que a regulan e tódolos actos administrativos que se deriven destas, así como actuacións do tribunal de valoración, poderán ser impugnadas polos interesados na forma prevista legalmente na vixente Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

 

No non previsto nas presentes bases será de aplicación á lexislación básica estatal en materia de selección de persoal e a lexislación autonómica de desenvolvemento  da mesma”.-

 

 

 

A Xunta de Goberno Local,por unanimidade a favor dos membros presentes(7 votos a favor)acorda :

 

Primeiro.– Formular Oferta Xenérica de Emprego Público ante a oficina de emprego correspondente utilizando os modelos normalizados para o efecto, facendo referencia os requisitos e características que deben reunir os traballadores/as, todo isto de conformidade co esixido na citada Orde.

 

Segundo: Unha vez contestada pola Oficina de Emprego a oferta requirida coa lista dos candidatos/as preseleccionados/as, o Concello procederá á selección das persoas que mellor se adecúen ás condicións dos postos segundo os criterios que de seguido se expoñen.

 

Terceiro: Aprobar as seguintes bases para a realización do correspondente proceso selectivo

 

 

 

Ponteareas,11 de febreiro de 2016.

A Secretaria accidental. Pilar Rodriguez Dominguez