REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

En cumprimento da obriga establecida no Regulamento (UE) xeral de protección de datos, 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, o Concello de Ponteareas elabora o rexistro de actividades do tratamento (artigo 30). A entidade responsable da xestión do inventario é o propio Concello e a finalidade do tratamento dos datos correspóndese con cada unha das actividades de tratamento realizadas.

 

Datos da institución responsable:

Nome da institución Concello de Ponteareas
Domicilio social: Xardíns da Xiralda s/n
Población: Ponteareas
Provincia: Pontevedra
C.P.: 36860
C.I.F./D.N.I.: P3604200J
Teléfono de contacto: 986640000
Enderezo electrónico: info@ponteareas.gal

 

– A información en materia de protección está dispoñible a través da seguinte ligazón ( https://ponteareas.gal/proteccion-de-datos/ )

– A persoa interesada poderá exercer os dereitos aquí recollidos contactando coa persoa delegada de protección de datos a través do seguinte email:  dpo@ponteareas.gal

A continuación, recóllese a listaxe en orde alfabética con cada un dos tratamentos de datos: