“A Orden HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, no seu artigo 6 relata o reforzo de mecanismos para a prevención, detección e corrección do fraude, a corrupción e os conflitos de intereses. Pretende dar así cumprimento ás obrigas que establece o artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241, de 12 de febreiro, do Parlamento Europeo e do Concello, polo que se establece o Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia (en adiante MRR), en onde se fixa que toda entidade decisora ou executora que participe na execución das medidas do PRTR, deberá dispor dun “Plan de Medidas Antifraude” que lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade cas normas aplicables, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección do fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

En consecuencia, o Concello de Ponteareas, recolle no seu Plan de Medidas Antifraude os principios e normas que serán de aplicación nesta materia, anticorrupción e as medidas necesarias para evitar os conflitos de intereses en relación cos fondos provenientes do MRR.

Este Plan de Medidas Antifraude se estrutura en torno aos catro elementos clave do denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección e persecución, e será de aplicación a todos os órganos e a todo o persoal que interveña na xestión dos fondos.

Ponse á disposición da cidadanía un “Buzón de denuncias” para a denuncia de irregularidades e posibles fraudes, casos de corrupción ou conflitos de intereses que unha vez recibidas serán examinadas pola Comisión Antifraude.

Calquera persoa que teña sospeitas de fraude poderá notificar a través deste canle de denuncia aberto, as presuntas irregularidades que a este respecto poida detectar. A denuncia será tida en conta e serán comunicados os resultados das xestións realizadas ao respecto.

Documentación de interese relativa ás medidas antifraude:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONTEAREAS DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
– CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
– PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DO CONCELLO DE PONTEAREAS
– POLÍTICA DE AGASALLOS