Ordenanzas

*** Listaxe de ordenanzas provisional en fase de actualización ***

Ordenanzas fiscais Non fiscales

De impostos

A.- ORDENANZAS FISCALES (IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS)

APARTADO 1.- CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS

APARTADO 2. IMPOSTOS

IMPOSTO DE BENS E INMOBILES(IBI)

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. (IAE)

INCREMENTO VALOR TERREOS NATUREZA URBANA (PLUSVALÍA)

IMPOSTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA

IMPOSTO CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRA

APARTADO 3. TAXAS

COPIAS E FOTOCOPIAS

DEREITOS EXAME

EXPEDICION DOCUMENTOS

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS E TAXAS POLA CONCESIÓN DAS LICENZAS
PARA CONSTRUCCIONS, OBRAS E INSTALACIONS

SERVIZOS DE VISITAS A MUSEOS, EXPOSICIÓNS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS, PARQUES ZOOLÓXICOS OU OUTROS CENTROS OU LUGARES ANÁLOGOS

TAXAS POR TRÁMITES COAS LICENZAS DE AUTO TAXI

ORDENANZA FISCAL DA TAXA DE POR CONCESIÓN DE ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRAVÍAS, BEIRARRÚAS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS

B.- ORDENANZAS REGULADORAS DE PREZOS PÚBLICOS E OUTRAS

AUDITORIO

IMPARTICIÓN DE CURSOS, LUDOTECAS,VIAXES,CAMPAMENTOS XUVENÍS E OUTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTERDEPORTIVO E OU SOCIOCULTURAIS ORGANIZADASPOLO CONCELLO

APERTURA DE ESTABLECEMENTOS E ACTIVIDADES

PREZO PÚBLICO BALEIRADO DE FOSAS SÉPTICAS

ORDENANZA REGULADORA PREZO PÚBLICO CENTRO DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL_ENTRADA EN VIGOR O 3 DE ABRIL 2024

Non fiscalesç

 • Aprobación definitiva ordenanza reguladora polo uso de vivendas de emerxencia social
 • Aprobación definitiva ordenanza reguladora polo uso de vivendas de emerxencia social

 • Ordenanza municipal da limpeza da vía pública e recollida de residuos sólidos urbanos de ponteareas

 • Regulamento da segunda actividade dos empregados municipais

 • Aprobación definitiva da modificación da ordenanza de administración electrónica do Concello de Ponteareas

 • Administración electrónica

 • Regulamento Orgánico Municipal

 • Regulamento de teletraballo

 • Regulamento de Protocolo, Cerimomial, Honras e Distincións

 • Animais perigosos

 • Axudas de emerxencia social

 • Becas alumnado conservatorio e escola

 • Centro de estancias diurnas

 • Centro de recuperación de cultura popular

 • Comunicación previa e declaración responsable

 • Escola Infantil

 • Mercado municipal de abastos

 • Normalización lingustica

 • Permiso de armas

 • Transparencia, acceso á información pública e reutilización de datos

 • Venda ambulante

 • Servizo de vertidos á rede de sumidoiros

 • Servizo municipal de augas

 • Servizo de axuda no fogar

 • Utilización dás vivendas de emerxencia social

 • Ordenanza reguladora da mobilidade amábel e da utilización dos espazos  públicos

 • Modificación da ordenanza reguladora do estacionamento con horario limitado-gratuito.

 • Regulamento policia local

 • Regulamento gardas localizadas da policía local de Ponteareas

 • Ordenanza reguladora da concesión de entradas de vehículos a través de beiravías, beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga ou descarga