De acordo co Plan de Medidas Antifraude aprobado polo Concello de Ponteareas, esta administración conta cun canle interno de denuncias de posibles incumprimentos ou fraudulenta xestión de fondos europeos para garantir a protección dos intereses financeiros da Unión Europea.

Este buzón tratará as denuncias de todo posible fraude referido exclusivamente a los fondos Next Generation EU e a todo o que teña relación con eles garantindo en todo caso:

a) A imparcialidade da unidade administrativa encargada da recepción das denuncias e da instrucción do procedemento derivado das mesmas.

b) Que o deseño e xestión do buzón de denuncia garantice a protección da confidencialidade da identidade do denunciante e de calqueira terceiro mencionada na denunca, e impida o acceso do persoal non autorizado. Permitirase a presentación de denuncias anónimas.

c) O seguemento dilixente da denuncia por parde da unidade encargada da tramitación da mesma.”

Click or drag a file to this area to upload.